Symulacja w planowaniu procesu produkcji. Skuteczny sposób na szybką kalkulację kosztów

Obecnie to czas ma kluczowe znaczenie dla utrzymania przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorstwa produkcyjne muszą szybko reagować na zmieniające się wymagania rynku i natychmiast odpowiadać na potrzeby klientów. Jednocześnie nie mogą dopuścić do obniżenia wydajności procesów i spadku ogólnej rentowności. Czy jednak można w krótkim czasie realnie ocenić zdolności produkcyjne i dobrze oszacować koszt zlecenia? Pomagają w tym systemy informatyczne do planowania z funkcją symulacji procesu produkcji.

Planowanie produkcji jest złożonym procesem, w który zaangażowanych jest wiele działów przedsiębiorstwa. Przedstawiciel handlowy, odpowiedzialny za opracowanie oferty odpowiadającej na zamówienie, musi zebrać szereg informacji na temat możliwości wykonania potencjalnego zlecenia. Dotyczą one m. in. dostępności zasobów (maszynowych, materiałowych, ludzkich), technologii produkcji, operacji procesu wytwarzania, czasu pracy czy terminu wykonania zlecenia. Dopiero na ich podstawie może wstępnie ocenić zdolności produkcyjne i oszacować koszt zlecenia.

Tak realizowany proces ofertowania niestety zajmuje dużo czasu, co uniemożliwia szybkie reagowanie na wymagania rynku. Poza tym nie pozwala zebrać wszystkich danych o możliwym przebiegu produkcji danego zlecenia, więc wstępne założenia mogą znacząco różnić się od rzeczywistych wyników – kosztu produkcji czy terminu wykonania. Problemy te można wyeliminować poprzez automatyzację procesu ofertowania, przeprowadzoną z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych. Chodzi przede wszystkim o możliwość dokonania symulacji przebiegu produkcji, na którą pozwala moduł APS systemu zarządzania produkcją TimeLine ERP .

Wirtualne odzwierciedlenie przebiegu zlecenia

Symulacja pozwala w sposób wirtualny odwzorować przebieg planowanego zlecenia, zanim jeszcze  zostanie ono uruchomione. Przeprowadzana jest z uwzględnieniem już istniejących linii produkcyjnych, ale bez zakłócania ich przebiegu. Dlatego dostarcza realne informacje na temat:

  • dostępności maszyn, materiałów i kompetencji zasobów ludzkich,
  • optymalnej kolejności operacji dla danego zlecenia,
  • kosztów częściowych i całkowitych dla zasobów,
  • możliwego terminu wykonania zamówienia,
  • opłacalności planowanego zlecenia.

W systemie TimeLine ERP symulacja produkcji  przeprowadzona może być na wykresie Gantta i na kalendarzu. Na podstawie dostarczonych danych, które można zaimportować bezpośrednio z oprogramowania CAD, system tworzy strukturę produktu, dla której należy tylko określić rodzaj technologii. Mając wprowadzone wymagane dane, można uruchomić symulację zlecenia. System TimeLine ERP pozwala na bieżąco monitorować kolejne etapy i operacje symulowanej produkcji, a po zakończeniu analizy dostarcza koszty wygenerowane dla wszystkich wykorzystanych zasobów (np. materiałów czy maszyn). Po zatwierdzeniu przebiegu symulacji nowy proces produkcji przenoszony jest na plan główny, w którym zmiany wprowadzane są automatycznie.

Na podstawie wyników uzyskanych w efekcie symulacji osoba odpowiedzialna za przygotowanie oferty jest w stanie ocenić rzeczywiste możliwości wykonania zlecenia i oszacować jego wstępny koszt. W systemie TimeLine ERP można stworzyć kilka ofert dla różnej liczby wyrobów, dając klientowi możliwości wyboru najkorzystniejszej.

Elastyczność w planowaniu i zarządzaniu produkcją

Funkcja symulacji zwiększa elastyczność przedsiębiorstwa w zakresie realizacji zleceń produkcyjnych.  Wirtualne odzwierciedlenie procesów pozwala w sposób bezpieczny określić optymalne wykorzystanie zasobów i zaplanować kolejność operacji składających się na proces wytwarzania wyrobów. Umożliwia też identyfikowane i eliminowanie zdarzeń, które mogłyby zakłócić przebieg produkcji i niepotrzebnie zwiększyć jej koszt całkowity. Ułatwia wprowadzanie zmian do już przyjętych harmonogramów produkcyjnych, gdy jest to konieczne z powodu nieprzewidzianych zdarzeń – jak choćby awaria maszyny, remont urządzenia czy przesunięcie terminu wykonania zlecenia. Symulacja w systemie TimeLine ERP na potrzeby przeplanowania może być przeprowadzana dla wszystkich lub wybranych zasobów (maszyny, urządzenia, narzędzia itp.), grup zasobów (np. maszyn), jak również całej hali produkcyjnej.

Wirtualna analiza procesów produkcyjnych to dla przedsiębiorstw możliwość szybkiego reagowania na oczekiwania klientów poprzez dostarczanie na rynek produktów, na jakie w danym momencie jest zapotrzebowanie. I choć realizacja zleceń jednostkowych wiąże się z częstym przezbrajaniem maszyn, dzięki symulacji możliwe jest maksymalne skrócenie czasu potrzebnego na dostosowanie produkcji do aktualnych wymagań rynku. W systemie TimeLine ERP modyfikacje z tym związane wprowadza są łatwo i szybko, bez ryzyka wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń powodujących straty. W rezultacie przedsiębiorstwo jest w stanie przyjmować i realizować większą liczbę zamówień, mając pewność utrzymania wysokiej wydajności i opłacalności produkcji.

 

OPTeam SA
Tajęcina 113
36-002 Jasionka
tel. 17 867 21 00
e-mail: opteam@opteam.pl
https://opteam.pl/

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*