Nie ma pieniędzy dla UR.

Wiele przedsiębiorstw nie jest w stanie monitorować stanu posiadanego parku maszynowego. Nie posiada ku temu odpowiednich systemów ani aparatury pomiarowej. Z tego powodu też nie są przeprowadzane okresowe inspekcje urządzeń i maszyn. Powstają częste awarie i przestoje, a praca mechaników jest chaotyczna i nieskoordynowana.

Dzieje się tak, ponieważ Działy Konserwacji i Utrzymania Ruchu nie są uwzględniane w strategii oraz planach przedsiębiorstwa, jako jeden z elementów odpowiedzialnych za generowanie zysku. Z tego powodu nie są podejmowane inwestycje w ten obszar.

Duża grupa przedsiębiorstw w swoich systemach informatycznych nie posiada funkcjonalności raportowania, m.in. w MTTR (Mean Time To Repair), czyli średniego czasu wymaganego do naprawy danego urządzenia od momentu wystąpienia awarii. Managerowie nie wiedzą również, jak długo może bezawaryjnie pracować maszyna (działać bez przerwy), ponieważ wdrożone narzędzia nie przekazują raportów o MTBF (Mean Time Between Failures).

Główne problemy w dziale utrzymania ruchu:

  • Brak narzędzi informatycznych wspierających nadzór nad halą produkcyjną;
  • Alarmowanie o awariach i przestojach realizowane w tradycyjny sposób;
  • Planowanie i nadzorowanie prac poszczególnych operatorów;
  • Zarządzanie dokumentacją techniczną wszystkich maszyn;
  • Kontrlia przeglądów i remontów maszyn;
  • Problemy komunikacyjne – wydłużony czas zgłaszania usterek;
  • Niewystarczająca profilaktyka związana z utrzymaniem maszyn w ciągu produkcyjnym;
  • Nieefektywne procedury prognozowanego utrzymania ruchu;
  • Nierejestrowanie wszystkich przestojów/mikroprzestojów/awarii w systemie;
  • Brak możliwości generowania raportów i statystyk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*