Zarządzanie procesem produkcyjnym

Firmy, które osiągnęły sukces, rozumieją, że usprawnienie wydajności swojej infrastruktury przekłada się na obniżenie kosztów, zwiększenie konkurencyjności oraz zdolność do rozwoju. SimplyMobile, jako kompleksowe narzędzie, umożliwia stałe monitorowanie stanu infrastruktury i efektywności zasobów, analizę zgromadzonych danych w celu identyfikacji istotnych trendów i anomalii, prognozowanie potencjalnych problemów oraz podejmowanie trafnych decyzji, które wspierają rozwój prowadzonej działalności.

W ramach wielu kompleksowych zakładów produkcyjnych, kluczową rolę odgrywa elektroniczny monitoring zleceń produkcyjnych, które są realizowane w skomplikowanych procesach produkcyjnych. Uniknięcie strat produkcyjnych jest możliwe dzięki skutecznemu nadzorowi.

Niezmiernie istotne jest posiadanie pełnej i zawsze aktualnej technologii, umożliwiającej operatorowi dostęp do „receptury” na każdym etapie realizacji zlecenia. Wczesne wykrywanie nieprawidłowości w produkcji oraz natychmiastowe podjęcie działań redukuje lub eliminuje straty. Dodatkowo, efektywny nadzór nad procesem przyczynia się do podniesienia jakości produkowanych produktów i zwiększa satysfakcję klientów.

Standardową procedurą służącą realizacji tych celów jest stosowanie „Raportu Produkcyjnego”. Niestety, mimo powszechnej informatyzacji, obszar ten często utrzymuje się w arkuszach Excel lub nawet w formie papierowej ze względu na różnorodność i zmienność raportowanych danych.

Warto podkreślić, że najnowsze technologie oferują efektywne narzędzia do zwiększenia skuteczności nadzoru nad realizacją zleceń produkcyjnych. Wykorzystanie dedykowanego modułu SimplyMobile do mobilnego raportowania produkcji na urządzeniach współpracujących z technologią RFID/QR pozwala na rejestrowanie danych w czasie rzeczywistym.

Mobilność i prostota wdrożonych rozwiązań stanowią gwarancję uzyskiwania kompletnych i rzetelnych danych, na podstawie których podejmowanie decyzji staje się bardziej trafne. W ramach realizowanych projektów zapewniamy osiągnięcie korzyści biznesowych, zdefiniowanych na etapie wstępnego planowania projektu.

Podstawowymi elementami modułu SimplyMobile jest:

 • Dedykowanych mechanizm do definiowanie receptury,
 • Ewidencja lub integracja w zakresie zleceń produkcyjnych z precyzyjną informacją o technologii wytworzenia produktu,
 • Definicja i nadzór czynności kontrolnych wraz z prostym w obsłudze mechanizmem ich rejestrowania,
 • Urządzenie mobilne do potwierdzania wykonania z jednoczesną kontrolą zgodności czynności lub towarów z recepturą,
 • Wykorzystaniem technologii RFID oraz kodów QR który pozwala na automatyczne wykrywanie nieprawości,
 • Mechanizm do szybkiej rejestracji zidentyfikowanych problemów obejmujący również ich klasyfikację,
 • Powiadomienia o zidentyfikowanych nieprawidłowościach poprzez powiadomienia oraz wizualizację ANDON.

Kluczowyme korzyści z wdrożenia SimplyMobile to:

 • Ograniczenie prac administracyjnych,
 • Zwiększenie jakości produkowanego asortymentu,
 • Automatyzacja procesu nadzoru nad procesem produkcji,
 • Zmniejszenie strat produkcyjnych wynikających z błędów operatora,
 • Redukcja kosztów magazynowych,
 • Zwiększenie efektywności pracy pracowników.

Uruchamiane SimplyMobile do raportowanie zleceń produkcyjnych na urządzeniach mobilnych może stanowić uzupełnienie dla wykorzystywanego systemów ERP a standardowe mechanizmy integracji mogą zagwarantować wymianę wymaganych informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*