Optymalizacja przestojów maszyn kluczem do skutecznego zarządzania procesami produkcyjnymi

Optymalizacja przestojów na produkcji jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania procesami produkcyjnymi. Jednym z głównych celów optymalizacji jest minimalizacja czasu przestojów poprzez identyfikację i eliminację ich przyczyn. W tym celu konieczne jest wprowadzenie systemu monitorowania czasu przestojów oraz analiza zebranych danych w celu zidentyfikowania powtarzających się problemów. Dzięki temu menedżerowie mogą podejmować świadome decyzje mające na celu poprawę efektywności procesów produkcyjnych i redukcję kosztów związanych z przestojami.

Kolejnym ważnym krokiem w optymalizacji przestojów na produkcji jest zastosowanie metod zapobiegania awariom oraz utrzymania maszyn w dobrej kondycji technicznej. Regularna konserwacja i przeglądy techniczne pozwalają minimalizować ryzyko awarii maszyn oraz redukować czas przestojów związanych z koniecznością napraw. Ponadto, szkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji maszyn może przyczynić się do zwiększenia ich efektywności oraz minimalizacji ryzyka wystąpienia przestojów związanych z błędną obsługą. Dzięki podejmowanym działaniom optymalizacyjnym możliwe jest zwiększenie dostępności maszyn oraz poprawa wydajności procesów produkcyjnych.

Niezależnie od podstawowych modułów systemu w ramach realizacji indywidualnych projektów
istnieje możliwość uruchomienie dedykowanej funkcjonalności bazującej na dostępnych
komponentach, których funkcjonalność będzie w pełni dostosowana do potrzeb zamawiającego. Na
bazie takiej formuły współpracy powstały dodatkowe modułu takie jak: Inwentaryzacja inicjalna, OCR, Obchody zmianowe, Zlecenia produkcyjne oraz Andon.

Administracja
W ramach modułu do administracji jest możliwe pełne zarzadzanie uruchomioną konfiguracją zarówno
w zakresie użytkowników systemu ich uprawnień jak również struktury organizacyjnej, tłumaczeń czy
też realizowanych procesów biznesowych. Na poziomie administratora dostępne są również
rozbudowane mechanizmy do tworzenia i administrowania obszarem raportów, wskaźników KPI oraz
dynamicznych wykresów. Zarządzanie użytkownikami obejmuje zarówno określenie podstawowych danych takich jak nazwa użytkownika jak również przypisanie uprawnień w strukturze organizacyjnej, określenie dostępu do poszczególnych funkcji w systemie oraz uprawnień poprzez przypisania odpowiednich ról w systemie. Zarządzenie poprzez role pozwala administratorowi na elastyczną konfigurację procesu przepływu informacji w zakresie każdego z obsługiwanych w systemie dokumentów.

W celu ułatwienia procesu zasilanie danymi administrator dysponuje mechanizmem zbiorczego
zasilania systemu danymi poprzez import z arkuszy Excel.

Workflow
Moduł Workfolw gwarantuje w pełni elektroniczną obsługę procesu definiowania i przepływu
uruchomionych w systemie dokumentów takich jak: projekt, budżet, zamówienie, faktura, karta pracy,
dokumenty magazynowe, wnioski oraz inne uruchomione zgodnie z założeniami projektu.
Definicja procesu przepływu poszczególnych dokumentów opiera się o encje oraz typy w ramach
których są definiowane statusy oraz uprawnienia w odniesieniu do poszczególnych ról w systemie.

Graficzny mechanizm zarządzania procesem przepływu poszczególnych dokumentów gwarantuje że
administrator systemu w sposób sprawny oraz czytelny może zmodyfikować istniejący już proces oraz
stworzyć zupełnie nowy.

Mobile

Budowa systemu oraz zastosowane technologia powoduje że wszystkie elementy systemu są
dostosowane do pracy zarówno na standardowych stacjach roboczych takich jak laptop jak również
na urządzeniach mobilnych takich jak tablet czy też smartfon. Zaimplementowane mechanizmy definiowania nowych rekordów „dokumentów” gwarantują sprawną obsługę systemu przez każdego z użytkowników. Pełna skalowalności systemu dostosowuje ekrany roboczy do urządzenia na którym system jest obsługiwany. Dodatkowo zastosowanie dedykowanych modułów instalowanych ze sklepu na urządzeniach typu smartfon pozwoli usprawnić pracę na systemie poprzez wykorzystanie takich technologii jak RFID/NFC.

Raporty
W ramach raportowanie z systemu użytkownicy mają do dyspozycji zarówno predefiniowane raporty
dostępne w ramach poszczególnych obszarów biznesowych jak również mają elastyczne narzędzia do
dynamicznego raportowania danych zgromadzonych w systemie. Jednym z podstawowych narzędzi do dynamicznego raportowania oraz informowania użytkownika systemu o kluczowych informacjach zarejestrowanych w systemie jest moduł KPI „moduł wskaźników”. W ramach niniejszego modułu administrator systemu ma możliwości zdefiniowania dowolnych ekranów w postaci różnego typu kafelków prezentujących, wskaźniki, wykresy, kluczowe dane.

Dodatkowo łatwym w użyciu narzędziem do raportowania są standardowe listy z danymi w ramach
których użytkownik ma dostępne mechanizmy do analizy danych zbliżone do tych które znajdują się
w arkuszu Excel. Eksport danych do arkusza Excel gwarantuje również łatwą dystrybucję informacji zgromadzonych w systemie.

W celu generowania dedykowanych formularzy bazujących na danych zgromadzonych w systemie
użytkownicy mogą wykorzystać z wbudowanego mechanizm dołączania szablonów przygotowanych
w dokumentach Word. Wiedza przekazywane podczas szkolenia administratorów systemu pozwoli
na samodzielne tworzenie i modyfikowanie istniejących formularzy. Zaawansowane raportowanie może być realizowane zarówno za pomocą zewnętrznych narzędzi poprzez zapewnienie dostępu do danych jak również poprzez Crystal Reports w ramach którego system posiada wbudowany mechanizm do udostępniania przygotowanych raportów.

Projekty

 • Obsługa różnego typu projektów realizowanych w ramach przedsiębiorstwa,
 • Definicja zadań realizowanych w zakresie inwestycji/remontu,
 • Planowanie czasowe i kosztowe, umowy związanych z realizacją poszczególnych projektów,
 • Kontrola stopnia realizacji w odniesieniu do budżetu,
 • Realizacja zadań zasobami własnymi jak i przez wykonawców zewnętrznych.

Faktury
System wspomaga obieg faktur kosztowych od ich wprowadzenia do akceptacji, księgowości i
archiwizacji. Wstępne sprawdzenie, opis i szybka akceptacja dokumentów ułatwi pracę wszystkim
pracownikom firmy. Wdrożony moduł skróci czas potrzebny na obsługę faktur kosztowych, zwiększy
kontrolę nad terminami i pomoże w realizacji przepływu informacji w ramach akceptacji
poszczególnych dokumentów kosztowych.

Obieg faktur kosztowych składa się z trzech podstawowych kroków: zarejestrowania faktury w systemie, jej opisania i zaakceptowania oraz eksportu faktury do bufora systemu finansowo-księgowego. Elektroniczny obieg dokumentów wyeliminuje ryzyko utraty lub zanieczyszczenia danych
dokumentów. Obieg faktur można zdefiniować dla całej firmy lub dla konkretnego działu, projektu
lub dowolnej innej jednostki. Każdy proces ma swoje zasady związane z opisywaniem, akceptacją i
archiwizacją faktur.

Infrastruktura

 • Możliwość szczegółowej ewidencji wyposażenia wchodzącego w skład przedsiębiorstwa z zachowaniem hierarchicznego podziału,
 • Szczegółowe informacje techniczne wraz z planami prac cyklicznych i historią serwisową,
 • Możliwość powiązania dokumentów technicznych takich jak schematy, instrukcje, dokumentacja producenta,
 • Gwarancje producenta i dostawcy z terminami ich upłynięcia i zasadami świadczenia,
 • Powiązanie ze środkami trwałymi i innymi nośnikami kosztów,
 • Mechanizm znakowania infrastruktury za pomocą kodów QR lub tagów RFID/NFC.

Pracownicy

 • Ewidencja pracowników i użytkowników systemu,
 • Ewidencja personelu własnych jak również firm na stałe współpracujących,
 • Rejestracja posiadanych przez pracowników uprawnień, badań, szkoleń,
 • Możliwość tworzenia zmianowego harmonogramu pracy z możliwością centralnego
 • zarządzania w formie kalendarza,
 • Zarządzanie narzędziami posiadanymi przez pracownika,

Praca

 • Rejestracja zadań przez poszczególnych użytkowników infrastruktury za pomocą urządzenia przenośnego typu smartfon,
 • Wielowariantowa ścieżka przepływu zgłoszeń uzależniona od typu i priorytetu zgłoszenia,
 • Dokumentacja zgłoszeń poprzez zdjęcia,
 • Klasyfikacja zdarzeń, ocena możliwości i czasu realizacji, dobór wykonawcy,
 • Odbiór zrealizowanych prac przez zgłaszających,
 • Uproszczony mechanizm tworzenia zadań do realizacji,

Planowanie

 • Konserwacje i przeglądy planowane czasowo i eksploatacyjnie
 • Przeglądy UDT i inne wynikające z zasad eksploatacji
 • Legalizacje, kalibracje itp.
 • Obchody zmianowe z wykorzystaniem urządzeń przenośnych i oznaczenia RFIF/NFC/QR,
 • Bieżąca kontrola stopnia realizacja poszczególnych remontów w odniesieniu do planu w zakresie terminów i kosztów,
 • Zakończenie zadań remontowych wraz z protokołami odbioru prac i protokołami przekazania do użytkowania (eksploatacji),

Magazyn

 • Techniczna ewidencja części zamiennych i materiałów raz z danymi technicznymi, załącznikami, stanami magazynowymi, stanami minimalnymi,
 • Obsługa centralnego magazynu części zamiennych jak i magazynów wydziałowych,
 • Obsługa standardowych transakcji magazynowych obejmujących rozchody części, przyjęcia, inwentaryzację oraz aktualizację stanów za pośrednictwem integracji,
 • Techniczna ewidencja części zamiennych do elementów wyposażenia,
 • Proces zakupu części zamiennych

Zamówienia

 • Kartoteka Dostawców części zamiennych i usług,
 • Pełny proces zakupu części zamiennych i usług od wystawienia zapotrzebowania poprzez akceptację merytoryczną i finansową zamówienie i przyjęcie,
 • Definicja matrycy uprawnień w zakresie akceptacji elektronicznej dokumentów zamówienia.

Inwentaryzacja Inicjalna

Efektywne i sprawne zarządzanie infrastrukturą produkcyjną wymaga również wiedzy na temat gospodarki magazynowej części zamiennych dostępnych dla pracowników służb technicznych oraz historii ich rzeczywistego wykorzystania w odniesieniu do wykonywanych prac serwisowych. Częstym problemem związanym z tym obszarem jest posiadanie dużej ilości części zamiennych poza elektroniczną ewidencją. Przyczyn takiej sytuacji może być wiele a rozwiązaniem jest:

 • Zgoda na prowadzenie elektronicznej ewidencji magazynu części zamiennych wykorzystywanych przez służby utrzymania ruchu,
 • Przeprowadzenie spisu posiadanych części zamiennych rozproszonych po terenie przedsiębiorstwa,
 • Wprowadzenie procedury pobierania części zamiennych z magazynu tylko na realizowane zlecenia serwisowe,
 • Udostępnienie pracownikom służb technicznych prostego narzędzia informatycznego pozwalającego na rejestrację danych w trakcie prowadzonych prac serwisowych,

Podstawowymi elementami modułu do inwentaryzacji inicjalnej

 • Urządzenie mobilne za pomocą którego bezpośrednio w terenie są rejestrowane wymagane informacje na temat poszczególnych części zamiennych. Aplikacja mobile gwarantująca sprawną rejestrację wymaganych danych poprzez zastosowanie prostych w obsłudze formularzy do uzupełniania danych które wymuszają wprowadzenie wymaganych informacji z predefiniowanych słowników.
 • Przenośna drukarka zintegrowana z mobilną aplikacją co pozwala na szybki wydruk etykiety dla części zamiennej która została zinwentaryzowana.
 • Mechanizm wykonywania zdjęcia dla inwentaryzowanych części zamiennych i zapisywanie ich do centralnej bazy.

Obchody zmianowe
W ramach wielu przedsiębiorstw posiadających infrastrukturę kluczowe jest sumienne prowadzenie
cyklicznych kontroli nadzorowanych urządzeń i instalacji. W wielu przypadkach awariom powodującym
zatrzymanie się instalacji i co za tym idzie straty produkcyjne można uniknąć. Kluczowe jest
zidentyfikowanie nieprawidłowości na wczesnym etapie wystąpienia usterki oraz podjęcie
odpowiednich działań naprawczych.

Autonomicznego Utrzymania Ruchu „Autonomous Maintenance”. Zdarza się również że tego typu
działania prowadzone są również przez Służby Utrzymania Ruchu co wynika najczęściej ze struktury
organizacyjnej i podziału odpowiedzialności. Niezależnie pod tego jaki dział jest odpowiedzialny za
realizację obchodów często zakres tych działań nie jest ujęty w żadnym systemie informatycznym,
bardzo często pozostaje w wersji papierowej.

W teorii precyzyjne definicja zakresu kontroli jest kluczowa i daje gwarancję sukcesu w postaci
eliminacji zdarzeń awaryjnych których wystąpienie jest poprzedzone możliwymi do zaobserwowania
symptomami. Niestety w praktyce nawet bardzo precyzyjne określony zakres obchodu jeśli nie jest
elektronicznie nadzorowany nie daje oczekiwanych rezultatów.

W tym miejscu należy podkreślić że aktualnie z pomocą przychodzą najnowsze technologie których
zastosowanie pozwoli na znaczące zwiększenie skuteczności wykonywanych obchodów. Jesteśmy
przekonaniu że wykorzystanie dedykowanego modułu do obsługi obchodów pracującego na
urządzeniach mobilnych typu smartfon/tablet współpracujących z technologią RFID zastosowaną do
oznakowania infrastruktury pozwala na rejestrację danych podczas realizacji obchodu.

Podstawowymi elementami modułu do obsługi obchodów są następujące elementy:

 • Dedykowanych mechanizm do definiowanie zakresu kontroli dla poszczególnych urządzeń wchodzących w zakres ścieżki obchodowej,
 • Ewidencja ścieżek obchodowych wraz z częstotliwością wykonania,
 • Urządzenie mobilne typu Tablet lub Smartfon do potwierdzania wykonanych czynności podczas realizacji obchodu,
 • Oznakowanie trasy obchodowej z wykorzystaniem technologii RFID/NFC która wymusi obecność pracownika na instalacji i usprawni rejestrację danych,
 • Mechanizm do szybkiej rejestracji zidentyfikowanych problemów obejmujący klasyfikacją i dokumentacją zdjęciową,
 • Intuicyjne i proste w obsłudze narzędzie do analizy i nadzoru zrealizowanych obchodów,
 • Powiadomienia o zidentyfikowanych nieprawidłowościach,
 • Uruchamiane narzędzie do obsługi obchodów może stanowić uzupełnienie dla wykorzystywanych systemów klasy CMMS/EAM a standardowe mechanizmy integracji mogą zagwarantować wymianę wymaganych informacji.

Kluczowymi korzyściami wdrożenia tego typu narzędzi jest:

 • zwiększenie bezpieczeństwa na nadzorowanej infrastrukturze,
 • ograniczenie nieplanowanych postojów,
 • zwiększenie żywotności eksploatowanych urządzeń,
 • zwiększenie dostępności infrastruktury,
 • ograniczenie kosztów ponoszonych na realizacje napraw,
 • podniesienie efektywności działań służb technicznych.

_

O SimplyMobile

Jesteśmy dynamiczne rozwijającą się firmą której fundamentem są ludzie specjalizujący się od
ponad 20 lat wdrażaniem dedykowanych rozwiązań informatycznych w pełni dostosowanych do
indywidualnych potrzeb użytkowników. W znaczącym stopniu koncentrujemy się wokół branżowych
systemów klasy CMMS / MES / Work-Flow / DMS. W ramach realizowanych projektów gwarantujemy
udział konsultantów, którzy z pasją od wielu lat realizują projekty, których podstawowym celem jest
optymalizacja procesów zarządzania majątkiem, informatyczne wspieranie procesów utrzymania
ruchu, elektroniczna ewidencja zleceń serwisowych.

Mobilność i ergonomia wdrażanych rozwiązań to gwarancja pozyskiwania rzeczywistych i kompletnych danych, na podstawie których możliwe jest podejmowanie trafnych decyzji.

Mamy doświadczenie w zakresie:

 • Optymalizacja procesów zarządzania majątkiem i utrzymania ruchu,
 • Wdrożenia rozwiązań klasy CMMS/MES/DMS/Work-Flow,
 • Wdrażania aplikacji mobilnych zintegrowanych z dużymi rozwiązaniami ERP,
 • Wdrażania aplikacji wspomagających zarzadzanie obiegiem dokumentów,
 • Wdrażania modułu ANDON odpowiedzialnego za wizualizację procesu produkcji,
 • Uruchamianie urządzeń przenośnych z wykorzystaniem technologii RFID/NFC,
 • Obsługa procesu digitalizacji dokumentów za pomocą aplikacji OCR,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*