Automatyczne monitorowanie i analizowanie danych w procesie produkcji z systemem TimeLine

Bez aktualnych i wiarygodnych danych trudno o efektywne zarządzanie produkcją. Niemożliwe staje się eliminowanie nieprawidłowości powodujących straty i bieżące optymalizowanie procesu celem utrzymania jego rentowności. Dlatego tak ważne jest posiadanie narzędzi gromadzących i przetwarzających informacje z produkcji w toku.

Informacje o przebiegu i rezultatach procesu wytwarzania mają decydujący wpływ na efektywność produkcji. Składa się na nie szereg danych, m. in. na temat wydajności i obciążenia maszyn, stopnia eksploatacji urządzeń i ich komponentów, zużycia surowców i materiałów, czasu realizacji poszczególnych operacji i etapów, awarii i przestojów, liczby wytworzonych półproduktów i produktów.

Odczyt parametrów z produkcji w toku

Wymienione parametry dotyczące przebiegu produkcji odczytywane są np. z terminali maszyn i urządzeń, a następnie wprowadzane do raportów i poddawane analizie. Jednak dla efektywności produkcji, kluczowe znaczenie ma sposób interpretowania danych. Jeśli jest on manualny, zajmuje stosunkowo dużo czasu, co uniemożliwia szybkie podejmowanie decyzji. Dodatkowo niesie za sobą ryzyko pojawienia się błędów, z powodu których wyniki analizy mogą okazać się mało wiarygodne. Problemy występujące przy ręcznym monitorowaniu i analizowaniu danych eliminują systemy dziedzinowe, które na bieżąco gromadzą i przetwarzają dane, zapisując je w ustandaryzowanej formie w postaci czytelnych raportów. Przykładem oprogramowania pozwalającego na bieżące monitorowanie i analizowanie danych jest system zarządzania produkcją TimeLine, który pośród wielu specjalizowanych funkcjonalności posiada MES i narzędzie analizy BI Pivot.

Monitorowanie przebiegu produkcji

Obszar funkcjonalny MES w systemie TimeLine umożliwia monitorowanie procesu wytwarzania wyrobów, poprzez integrację modułu Machine Data Control z zasobem produkcyjnym. Informacje z produkcji w toku pozyskiwane są w czasie rzeczywistym bezpośrednio z maszyn, ale istnieje też opcja rejestracji tych danych poprzez pracowników. W obszarze funkcjonalnym MES na bieżąco dokonywana jest:

  • rejestracja stopnia realizacji zlecenia w zakresie jakościowym i czasowym dla kolejnych operacji,

  • kontrola zajętości i obciążenia maszyn, stanu urządzeń i stopnia zużycia poszczególnych elementów,

  • ocena liczby wykonanych półproduktów i liczby przyjętych wyrobów gotowych w danym zleceniu.

Rys. 1. Moduł Machine Data Control w obszarze funkcjonalności MES systemu zarządzania produkcją TimeLine.

Stały monitoring maszyn i dostęp do informacji z produkcji w toku to podstawa utrzymania ciągłości i efektywności procesu wytwarzania. Jednak równie ważne co pozyskiwanie danych maszynowych jest ich prawidłowe przetwarzanie.

Analiza i raportowanie danych

W interpretacji danych produkcyjnych pomaga narzędzie analizy BI Pivot będące integralną częścią systemu TimeLine. W czasie rzeczywistym przetwarza pozyskiwane informacje i bez zbędnych opóźnień dostarcza potrzebne wyniki w formie wizualnej – w postaci przejrzystych wykresów, tabel czy schematów. Z analizowanych wskaźników użytkownik może samodzielnie tworzyć personalizowane zestawienia w łatwych do konfiguracji dashboardach managerskich.

Rys. 1. Narzędzie analizy BI Pivot w systemie zarządzania produkcją TimeLine.

Narzędzie analizy BI Pivot systemu TimeLine umożliwia np. ocenę efektywności i weryfikację kosztów procesu poprzez porównanie bieżących danych z produkcji w toku z pierwotnymi założeniami przyjętymi w planie. Ułatwia identyfikację nieprawidłowości i podejmowanie szybkich działań naprawczych celem utrzymania efektywności produkcji na oczekiwanym poziomie.

Podsumowanie

Kontrola i ocena produkcji w oparciu o wiarygodne dane dostarczane w czasie rzeczywistym realnie wpływa na poprawę efektywności procesu wytwarzania. Dane zbierane w sposób ciągły za pomocą funkcjonalności MES, a następnie interpretowane do postaci czytelnych wyników w narzędziu analizy BI Pivot stanowią podstawę do udoskonalania procesów wytwarzania wyrobów. Pomagają w optymalnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych, lepszej organizacji pracy, utrzymaniu wydajności, ograniczaniu ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, redukcji kosztów.

Wymienione powyżej obszary funkcjonalne stanowią elementy kompleksowego systemu wspomagającego procesy produkcyjne, oprogramowania TimeLine. Posiada ono wiele innych istotnych składników wspierających zarządzanie, w tym tak kluczowe jak planowanie i harmonogramowanie zleceń, kontrolę jakości czy symulacje wpływu nowych zleceń na aktualny plan produkcji.


OPTeam SA
Tajęcina 113
36-002 Jasionka
tel. 17 867 21 00
tel. 17 867 22 45
kom. 668 345 573
e-mail: opteam@opteam.pl
https://opteam.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*