Zarządzanie produkcją w oparciu o dane. Z jakich rozwiązań informatycznych korzystać?

O zarządzaniu produkcją najczęściej mówi się w kontekście planowania i koordynowania procesami wytwarzania. Jednak równie ważnym działaniem jest kontrolowanie realizowanych procesów w oparciu o dane. Na bieżąco pozyskiwane i umiejętnie wykorzystywane zapewniają realny obraz przebiegu produkcji i stanowią podstawę do wiarygodnej oceny jej efektywności. Jakie informacje i w jaki sposób gromadzić?

Dane w produkcji mogą być zbierane ręcznie lub w sposób automatyczny przy wykorzystaniu specjalizowanych narzędzi. O ile w przypadku zastosowania metody manualnej mogą zdarzyć się nieprawidłowości w postaci braków lub błędów w gromadzonych danych, tak rozwiązania informatyczne nie tylko zapobiegają tego typu sytuacjom, ale też zapewniają dostęp do szczegółowych informacji dostarczanych i przetwarzanych w czasie rzeczywistym z wszystkich obszarów produkcji.

Akwizycja danych maszynowych

Wśród kluczowych informacji na temat przebiegu produkcji są te dotyczące parku maszynowego – dostępności i wydajności poszczególnych urządzeń. Można je pozyskiwać za pomocą obszaru funkcjonalnego MES w systemie TimeLine, który integrowany jest bezpośrednio z maszyną za pomocą modułu Machine Data Control.  W ten sposób dostarcza wprost ze stanowisk produkcyjnych informacje o:

 • efektywności maszyn na każdym etapie wytwarzania,
 • obłożeniu maszyn w trakcie procesu produkcji,
 • czasie wykorzystania maszyn w realizacji zleceń.

Dane o statusie i stanie maszyn pozwalają na lepsze ich wykorzystanie i zwiększenie mocy produkcyjnych. Umożliwiają identyfikowanie i eliminowanie niepożądanych zdarzeń powodujących zakłócenia, dzięki czemu ułatwiają utrzymanie ciągłości ruchu, a w rezultacie terminowe i opłacalne wykonanie zlecenia.

 

Rys. 1. Moduł Machine Data Control w obszarze funkcjonalności MES systemu zarządzania produkcją TimeLine.

 

Monitorowanie przebiegu produkcji

Dane maszynowe zbierane za pomocą funkcjonalności MES systemu TimeLine odzwierciedlają również przebieg procesu produkcji na każdym z jego etapów. Wśród nich znajdują się informacje dotyczące m. in.:

 • rodzaju realizowanego zamówienia,
 • stopnia zaawansowania zlecenia,
 • czasu trwania poszczególnych operacji,
 • ilości wykonanych zadań,
 • liczby gotowych półproduktów,
 • liczby wyrobów końcowych.

Stały dostęp do informacji z produkcji w toku zapewnia pełną kontrolą nad procesem wytwarzania. Monitorowanie i analiza przebiegu kolejnych etapów jest podstawą wyznaczania norm technologicznych i lepszego planowania, a także zapobiegania marnotrawstwu, które jest częstą przyczyną występowania dodatkowych kosztów obniżających zysk.

Zintegrowana kontrola jakości

Równie ważnym źródłem danych o produkcji co park maszynowy jest obszar kontroli jakości, który dostarcza informacje na temat realizowanych operacji czy wykonanych wyrobów. Dostępny w systemie TimeLine moduł zintegrowanej kontroli jakości  umożliwia monitorowanie poprawności:

 • procesu produkcji,
 • wytwarzanych półproduktów,
 • produktów końcowych.

 

Rys. 2. Moduł zintegrowanej kontroli jakości w systemie zarządzania produkcją TimeLine.

Zapewnia więc dostęp do szczegółowych statystyk dotyczących zweryfikowanych błędów w całym obszarze produkcji. Umożliwia analizę przyczyn zaistniałych wad i wynikających z nich ewentualnych skutków (FMEA). Korzystając z danych dostępnych w module kontroli jakości systemu TmeLine, możemy na bieżąco identyfikować i eliminować wszelkie nieprawidłowości produkcyjne. A odpowiednio szybko wprowadzając plan naprawczy, utrzymamy wysoką jakość zarówno procesu, jak i wyrobów. Tak realizowana zintegrowana kontrola jakości w oparciu o kompletne dane zapobiega potencjalnym błędom generującym dodatkowe koszty.

Podsumowanie

Trafność podejmowanych decyzji w zakresie zarządzania produkcją zależy od ilości, rodzaju i jakości posiadanych danych. Im bardziej są kompletne i szczegółowe, tym lepszy otrzymujemy obraz procesu wytwarzania – z wszystkimi mikrozdarzeniami warunkującymi jego efektywność. Dlatego  efektywność zarządzania produkcją w dużym stopniu zależy od wykorzystywanych systemów informatycznych, które automatyzują proces zbierania i przetwarzania wiarygodnych danych. W oparciu o nie możemy już doskonalić produkcję, tak aby bez zakłóceń w procesie wytwarzania dostarczać w określonym terminie i zgodnie z przyjętym budżetem wyroby spełniające standardy rynkowe.

 

OPTeam SA
Tajęcina 113
36-002 Jasionka
tel. 17 867 21 00
tel. 17 859 68 45
kom. 668 345 573
e-mail: opteam@opteam.pl
https://opteam.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*