W jaki sposób zwiększyć wydajność produkcji?

Usprawnianie procesów wymaga pozyskania dokładnych informacji na temat obszarów, w których chcemy wdrażać zmiany. Brak rzetelnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym nie pozwoli na określenie rzeczywistej wydajności produkcji, która powinna stanowić punkt odniesienia dla działań podejmowanych w celu poprawy procesów. Brak odpowiednich narzędzi do mierzenia wydajności uniemożliwi ocenę efektów działania. Z tego względu niezbędne jest opracowanie systemu, który umożliwi gromadzenie danych oraz przetwarzanie ich w odpowiedni sposób. Dostosowanie działania systemu do specyfiki zakładu, procesów wytwórczych oraz kadry jest kluczowym czynnikiem determinującym sukces wdrażania zmian. Jednocześnie bardzo ważne jest opracowanie sposobów analizy oraz wykorzystywania otrzymywanych informacji.

Bardzo często przyczyną niskiej wydajności produkcji są awarie maszyn lub częste mikroprzestoje spowodowane stanem technicznym parku maszynowego. Gruntowna analiza stanu technicznego maszyn może być kosztowna, a jej rzetelne wykonanie może być niemożliwe do przeprowadzenia bez posiadania szczegółowych danych historycznych dotyczących usterek. Ciągła informacja o stanie maszyn jest niezwykle cenna, umożliwia podejmowanie odpowiednich działań w bardzo krótkim czasie. Rozwiązaniem dla tego typu problemów jest system ANDON, który za pomocą środków audio-wizualnych sygnalizuje stan pracy maszyny oraz natychmiastowo powiadamia w przypadku wystąpienia zakłóceń procesu. Informacja ta może również trafiać do kadry zarządzającej za pośrednictwem innych mediów, takich jak sms, e-mail lub być wyświetlana w sposób ciągły na ekranach. System ANDON może również gromadzić dane na temat rodzaju i kategorii oraz czasu trwania przestoju danej maszyny, tworząc w ten sposób niezwykle cenny zbiór informacji. Prawidłowa ich analiza pozwala podjąć działania, mające na celu wyeliminowanie występujących najczęściej przestojów, lub takich które powodują największe straty.

Dodatkowo, obserwacja trendów pozwala przewidzieć możliwość wystąpienia poważnych awarii. Dysponując takimi informacjami istnieje możliwość podjęcia trafnej decyzji oraz zaplanowania działania prewencyjnego dotyczącego remontu lub modernizacji parku maszynowego. Umożliwi to zapobieganie poważnym sytuacjom awaryjnym oraz długim przestojom maszyn, które bywają kosztowne. Rejestrowanie danych dotyczących żywotności poszczególnych podzespołów pozwala wprowadzić okresowe plany konserwacji maszyn i sporządzić rejestr części zamiennych oraz określić ich niezbędne stany magazynowe. W tego typu działaniach nieocenionym wsparciem dla służb utrzymania ruchu są systemy CMMS, które mogą być modułem w systemach klasy MES.

Jedną z trzech składowych współczynnika OEE, określającego efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń jest jakość. Oznacza to, że czynnik ten odgrywa istotną rolę w procesach wytwórczych. Wadliwe wyroby są czynnikiem generującym niepotrzebne koszty poprzez zużycie surowców, czasu, energii oraz zasobów ludzkich na wytworzenie produktu o niezadowalającej jakości. Bagatelizowanie tego problemu jest marnotrawstwem, które może być niezwykle kosztowne. Przyczyny wytwarzania wadliwych produktów bywają bardzo różnicowane, mogą powstawać na różnych etapach produkcji. Często, chcąc wyeliminować problemy związane z jakością wyrobów, niezbędne jest dokładne przeanalizowanie drogi materiałów i półproduktów aż do finalnego etapu produkcji. Współczesne systemy wspomagające produkcję oferują narzędzia umożliwiające traceability, czyli śledzenie i lokalizowanie produktów w trakcie trwania całego łańcucha procesów produkcyjnych. Posiadając takie informacje istnieje możliwość w krótkim czasie dotrzeć do „najsłabszego ogniwa” procesu, które odpowiada ze powstawanie wadliwych wyrobów.

Umiejętne korzystanie z tego typu narzędzi pozwala na minimalizację kosztów, a także wdrożenie działań prewencyjnych w celu wyeliminowania błędów produkcyjnych w przyszłości. Powyższe przykłady obrazują, że sposobów na poprawę wydajności produkcji jest wiele. Od zupełnie przyziemnych czynności, takich jak podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników, czy optymalizacja organizacji pracy operatorów, przez regularne przeglądy maszyn, po bardziej zaawansowane, jak wdrożenie systemu do wspomagania produkcji lub zarządzania nią (ANDON, MES czy CMMS). Bazując na doświadczeniach Raion Software w obszarze tworzenia i wdrażania systemów klasy MES mamy świadomość, że wdrożenie rozwiązań IT jest alternatywą w stosunku do inwestycji w nowe maszyny, linie lub personel, a gwarantującym rzeczywistą i maksymalną poprawę wyników firmy przy wykorzystaniu obecnych zasobów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*