Schneider Electric przedstawia trendy, które będą kształtować gospodarkę cyfrową i transformację energetyczną w Polsce w 2022 r.

Rozwój gospodarki opartej na danych i wzrost znaczenia chmury obliczeniowej, a więc i roli centrów danych, na nowo kształtuje krajobraz gospodarczy i energetyczny oraz transformację kolejnych obszarów rynku. W tej układance nie można oczywiście pominąć rosnącego znaczenia transformacji energetycznej, priorytetów związanych z realizacją celów klimatycznych oraz tych z zakresu zrównoważonego rozwoju czy wreszcie ograniczenia szybkiego wzrostu cen prądu.

Dostawcy technologii i partnerzy polskich firm na drodze do nowej energetyki i cyfrowej transformacji mają na tym polu kluczową rolę do odegrania. Eksperci Schneider Electric prezentują trendy, które ich zdaniem odegrają ważną rolę w krajobrazie technologiczno-energetycznym w Polsce w 2022 roku.

Inteligentna elektryczność odpowiedzią na rosnące ceny prądu i wyzwania środowiskowe

Rekordowe ceny energii na rynku hurtowym i rosnące koszty zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla spędzają sen z powiek tysiącom przedsiębiorców w Polsce. Odpowiedzią na rosnące ceny prądu może być wdrożenie założeń koncepcji Elektryczności 4.0.

Jedną z misji Schneider Electric jest aktywne wsparcie Przemysłu 4.0 wspólnie z naszymi partnerami i klientami oraz podjęcie wyzwań, które niesie ze sobą czwarta rewolucja przemysłowa. Wspierając te działania, jesteśmy świadkami konwergencji cyfrowego i elektrycznego przetwarzania energii z wykorzystaniem oprogramowania zapewniającego wydajność na niespotykaną dotąd skalę. Napędza to innowacje i efektywność operacyjną nowej gospodarki. Zjawisko daje początek temu, co nazwaliśmy Elektrycznością 4.0, czyli zasilaniem nowego, bardziej zrównoważonego i odpornego świata.

To elektryczność czyni energię ekologiczną, ponieważ jest ona bardziej wydajna i może być wytwarzana w czystszy sposób i w pobliżu miejsc zapotrzebowania. Równolegle, konwersja z technologią cyfrową tworzy inteligentną przyszłość poprzez uczynienie „widzialnym niewidzialnego”, zwiększając wydajność i eliminując marnotrawstwo energii. Obecnie ponad 60 proc. produkowanej energii jest marnowane, co generuje dodatkowe koszty. Efektywność jest często pomijana, mimo że to jeden z najszybszych sposobów na zmniejszenie zużycia. Nasi klienci, partnerzy i szeroko pojęta branża poszukują sposobów na dekarbonizację, a Elektryczność 4.0 zapewnia wymierne, zrównoważone rezultaty przy użyciu technologii, które istnieją już dzisiaj.

Energia elektryczna 4.0 jest odporna na zawirowania, które może przynieść przyszłość. Dzisiejsze innowacje opierają się w dużej mierze na rozwiązaniach elektrycznych i cyfrowych. Od gadżetów, które czynią nasze życie lepszym, przez cyfrową pracę i edukację w domu, po nową mobilność. Schneider Electric, jako najbardziej zrównoważona korporacja na świecie, przyczynia się do zmian, aby działania naszych klientów i partnerów były jak najbardziej zrównoważone.

Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które naprawdę rozumie zmiany klimatyczne. Jesteśmy w stanie świadomie im przeciwdziałać, a istniejące technologie przychodzą nam z pomocą. Jako Schneider Electric wierzymy, że rozwiązaniem jest bardziej elektryczny i bardziej cyfrowy świat.

Elektryczność jest najbardziej wydajną energią – udowodniono, że jest od 3 do 5 razy bardziej wydajna niż inne źródła. Jest również najlepszym wektorem dla dekarbonizacji. Spodziewamy się, w ciągu najbliższych dwóch dekad, czyli do ok. 2040 roku, ze źródeł odnawialnych będzie pochodzić aż 6-krotnie więcej energii elektrycznej, z obecnych 6 do niemal 40 procent.

Jednocześnie, ponieważ energia odgrywa tak istotną rolę w kryzysie klimatycznym, powinniśmy zmodernizować każdy etap łańcucha wartości. Począwszy od wytwarzania (z czystszą produkcją energii) i przechowywania (potencjał magazynów energii jest nadal w polskiej energetyce niewykorzystywany), poprzez dystrybucję (z większą liczbą mikrosieci bliżej punktów poboru i większym dostępem do energii), aż po użytkowanie (z opomiarowaniem i inteligentną technologią, która zapewni użytkownikom widoczność i wydajność).

Optymizmem napawa nas to, że ta technologia już dziś istnieje i pomoże tego dokonać. Naszą rolą jest pomoc w edukowaniu ludzi i organizacji, abyśmy mogli wspólnie przyspieszyć podróż do zerowego zużycia energii netto.

Jest to scenariusz na film niedalekiej przyszłości, w którym wszyscy gramy role pierwszoplanowe.

Przyszłość energii leży w demokratyzacji zasobów energetycznych

Rynek produkcji energii wchodzi w nową fazę „pozytywnych zakłóceń”. Pojawiają się nowe podmioty takie jak zakłady przemysłowe, właściciele nieruchomości komercyjnych i właściciele domów. Po raz pierwszy udział w rynku tych producentów pozwoli na realną konkurencję z tradycyjnymi wytwórcami, tym samym kwestionując dotychczasowe, liniowe metody dostarczania energii z elektrowni do użytkowników końcowych. Demokratyzacja zasobów energetycznych będzie mieć znaczący wpływ dla całego rynku energetycznego. Stanowi przy tym niebywałą okazję, aby zmniejszyć zużycie paliw kopalnych, poprawić wydajność dystrybucji energii i ustabilizować sieć, przybliżając rynek do osiągnięcia ambitnego celu określonego w Porozumieniu Paryskim, czyli zerowej emisji netto do 2050 roku.

Zapotrzebowanie na zrównoważoną produkcję energii rośnie i – chcąc osiągnąć globalne cele zerowego bilansu netto – będzie musiało się potroić z 26 580 terawatogodzin (TWh) w 2018 roku do 78 700 TWh w 2050 roku. Konieczne są więc inwestycje w celu stworzenia bardziej elastycznej i odpornej sieci elektrycznej, która będzie w stanie wytrzymać zmienną produkcję energii odnawialnej oraz gwałtowne skoki popytu i podaży.

Przewiduje się, że globalny rynek mikrosieci będzie rósł w oszałamiającym tempie 12,6% CAGR w latach 2021-2027. W nadchodzących latach mikrosieci będą odgrywać kluczową rolę w zwiększaniu dostaw energii odnawialnej i stabilizacji sieci ze względu na ich zdolność do niezależnego funkcjonowania i wspierania lokalnego popytu przy jednoczesnym zmniejszaniu presji na podstawowy system dostaw energii. Mikrosieci szybko stały się cechą charakterystyczną energochłonnych gałęzi przemysłu lub dużych kampusów, zapewniając odporne, opłacalne i ekologiczne dostawy energii. Także deweloperzy nieruchomości o mieszanym przeznaczeniu coraz częściej zwracają się ku mikrosieciom w celu zwiększenia wydajności obok dostępu do podstawowej sieci energetycznej.

Jednak aby transformacja energetyczna mogła przebiegać sprawnie, konieczne są inwestycje w dwukierunkowy przesył energii w sieci przyszłości. Wymaga ona przede wszystkim zarządzania danymi sieciowymi w oparciu o bezpieczne technologie cyfrowe oraz zaawansowane rozwiązania z zakresu łagodzenia skutków poważnych zdarzeń, elastyczności sieci i aktywnego zarządzania nią oraz zaawansowanej wydajności operacyjnej.

Automatyka nowej generacji przyszłością branży przemysłowej

Obecna architektura systemów automatyki przemysłowej stworzyła fantastyczne fundamenty dla Przemysłu 4.0. Aby jednak móc w pełni realizować obietnice, które przyniosła czwarta rewolucja przemysłowa, musimy zmienić model działania dla branży przemysłu i automatyzacji.

Szansą na zmianę, uwolnienie od ograniczeń i niwelowanie barier wynikających z braku modularyzacji i możliwości lepszej adaptacji jest otwarty ekosystem „plug and produce”, który będzie w stanie dotrzymać kroku szybkości prowadzenia działalności i rozwoju przemysłu w nowym, cyfrowym świecie.

Nadszedł czas, aby uwolnić się od ograniczeń, które nauczyliśmy się akceptować: Duże wysiłki inżynieryjne, brak modularyzacji oraz bariery, które hamują zdolności adaptacyjne i grzęzną w innowacjach. Możemy wprowadzić radykalne usprawnienia operacyjne dzięki otwartej, opartej na standardach architekturze oraz ekosystemowi aplikacji typu „podłącz i produkuj”.

Jako Schneider Electric wierzymy, że w nadchodzących miesiącach rynek doświadczy istotnych zmian w obszarze automatyki przemysłowej. Nazywamy to zjawisko uniwersalną automatyzacją (ang. universal automation) i wierzymy, że zmieni ona na zawsze sposób, w jaki sektor przemysłu i produkcji automatyzuje działania.

Universal automation to otwarty świat komponentów oprogramowania automatyki typu „podłącz i produkuj”, którego istnienie umożliwia standard IEC 61499. Gwarantuje on uniwersalną komunikację, konfigurowalność i współdziałanie między technologią rożnych producentów automatyki, ale także zapewnia niezależność oprogramowania i sprzętu.

Wierzymy, że firmy będą się rozwijać dzięki uniwersalnej automatyzacji, która pozwoli płynnie dostosować się zmieniającego się świata i że 2022 rok przyniesie spełnienie obietnic Przemysłu 4.0.

IT jeszcze bardziej „zielone” dzięki zrównoważonemu rozwojowi centrów danych

Centra danych stały się sercem nowego cyfrowego świata, tworząc system krwioobiegu dla informacji napędzających rozwój światowych gospodarek, edukacji czy rozrywki. Jednocześnie świat dostosuje się do tej zmiany bez naszej pomocy. Wraz z przyspieszonym przejściem do bardziej zautomatyzowanej i cyfrowej rzeczywistości kluczowe jest, aby wszystkie data centers – zarówno te większe, jak i te mniejsze, zlokalizowane na obrzeżach sieci – były w stanie sprostać zwiększającemu się stale zapotrzebowaniu na energię w sposób wydajny i zrównoważony. Oczywiście jednocześnie muszą być przy tym odporne na awarie.

Zwiększone zapotrzebowanie na energię w sektorze IT w obliczu postępującego kryzysu klimatycznego nie tylko rodzi kolejne dyskusje, ale także powoduje potrzebę nowego, optymalnego podejścia do polityki energetycznej w kontekście data center. Na szczęście potrzeba zmian coraz częściej idzie w parze z deklaracjami największych dostawców technologii dotyczącymi śmiałych zobowiązań do osiągania neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, lepszej gospodarki wodnej czy maksymalnego ograniczania negatywnego wpływu na środowisko na innych polach, na których jest to możliwe.

Wierzymy, że 2022 rok przyniesie potwierdzenie co do zasady konsekwencji, że skoro coraz więcej korporacji przyjmuje ambitne cele środowiskowe, społeczne i te związane z ładem korporacyjnym (ESG), operatorzy centrów danych także zaczną skuteczniej realizować swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Uważamy, że nadchodzący rok będzie dobrym punktem startu do bardziej efektywnego planowania tych działań.

Wyciągając otwartą dłoń do całego rynku, wskazujemy 5 trendów, które mogą być drogowskazem dla DC w kontekście planowania i przede wszystkim realizacji celów zrównoważonego rozwoju:

  1. Strategia działania oparta na danych, która umożliwi analizę, optymalizację i sprawne raportowanie postępów.
  2. Efektywne projektowanie DC, polegające na tworzeniu dostosowanych do konkretnych potrzeb, wydajnych, powtarzalnych i łatwo serwisowalnych centrów danych, oczywiście z uwzględnieniem zgodności z przepisami, przejrzystości działania i możliwie jak najwyższej wydajności środowiskowej.
  3. Zwiększenie wydajności dzięki oprogramowaniu i usługom cyfrowym, umożliwiającym zdalne monitorowanie, konserwację i modernizację, a przez to optymalizację wydajności i żywotności systemów.
  4. Zakup energii odnawialnej w różnych dostępnych modelach: PPA (Power Purchase Agreement), VPPA (Virtual Power Purchase Agreement), energy-as-a-service oraz z potwierdzeniem źródeł ich pochodzenia, np. wynikających z certyfikatów EAC.
  5. Dekarbonizacja łańcuchów dostaw m.in. przez ocenę śladu węglowego w zakresie emisji 3, a także identyfikacja i realizacja strategii w celu osiągnięcia celów dekarbonizacji. Kluczowe będzie także wykorzystanie cyfrowego śledzenia wydajności.

Schneider Electric

Celem Schneider Electric jest wsparcie Klientów w wykorzystaniu dostępnej energii i zasobów, łącząc zrównoważony rozwój
z innowacyjnymi rozwiązaniami. Nazywamy to Life Is On. Naszą misją jest bycie cyfrowym partnerem ekologicznego i wydajnego rozwoju.

Przeprowadzamy transformację cyfrową, integrując wiodące na świecie technologie procesowe i energetyczne, automatykę, systemy sterowania w czasie rzeczywistym, oprogramowanie i usługi cyfrowe dla różnych segmentów rynku: zakładów przemysłowych, budynków biurowych i mieszkalnych, centr przetwarzania danych oraz obiektów infrastruktury krytycznej.

Jesteśmy firmą o zasięgu globalnym, ale działamy i angażujemy się lokalnie. Promujemy otwarte standardy i rozbudowane ekosystemy partnerskie z naszymi Klientami, którzy – podobnie jak my – kierują się wartościami: szczytny cel, otwartość, zaangażowanie.

www.se.com/pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*