Ochrona Wartości Intelektualnej i Komercjalizacja

CASE STUDY

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Centrum Transferu Technologii działające w ramach
Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie 

PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Wsparcie procesów komercjalizacji i transferu innowacyjnych technologii i wiedzy.

ZAKRES WDROŻENIA

Wdrożenie systemu VENDO.ERP.

DANE DOSTAWCY

CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

ul. Piotra Trębacza 18B

31-436 Kraków

+48 (12) 432 30 90

biuro@cfi.pl

https://www.cfi.pl/

OPIS WDROŻEŃ

Klient

To Centrum Transferu Technologii działające w ramach Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Do jego zadań należy komercjalizacja wynalazków , ochrona własności intelektualnej a także prowadzi aktywne działania mające na celu prywatyzację wyników badań naukowych prowadzonych na wszystkich wydziałach uczelni. Dział Ochrony Własności Intelektualnej CTT AGH, zajmuje się sporządzaniem dokumentacji zgłoszeniowej (zawierającej opis, zastrzeżenia, skrót opisu). Wykonywana jest ona w oparciu o materiały dostarczone przez twórców wynalazku, konsultacje z twórcami oraz własne poszukiwania rzeczników w literaturze patentowej. Dokumentacja wysyłana do Urzędu Patentowego RP, jest przygotowywana zgodnie z jego wymogami. W ramach CTT AGH prowadzony jest również Inkubator Innowacyjności 2.0. Projekt “Inkubator Innowacyjności 2.0”, który ma na celu promocję osiągnięć naukowych, rozwój innowacyjności oraz wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym a biznesem. Projekt ten realizowany jest na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w ramach konsorcjum ze Spółką Celową INNOAGH Sp. Z o.o. Liderem projektu jest AGH.

Wyzwanie

Obecnie rynek stawia przed uczelniami nowe wyzwania. Zmieniające się czynniki gospodarcze i ekonomiczne sprawiają, że tylko wysoka efektywność procesów i działań biznesowych może zapewnić Centrum Transferu Technologii możliwość funkcjonowania i rozwoju. Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych wspierających i modelujących procesy zarządzania posiada znaczący wpływ na efektywność i zyskowność, a wdrożenie zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania przynosi istotne i wymierne korzyści, przyczyniające się do osiągnięcia sukcesu. Klient potrzebował przede wszystkim kompleksowego, nowoczesnego rozwiązania dopasowanego do specyfiki działania uczelni wyższej. Rozwiązania obsługującego szereg zróżnicowanych procesów począwszy od ochrony własności intelektualnej, obsłudze opłat patentowych, rozliczeń z twórcami, aż do szeregu zadań pomocniczych związanych z transferem technologii.

Wybór celów

CTT AGH poszukiwało dostawcy takiego rozwiązania informatycznego, które integrowałoby niezbędne funkcjonalności w jednym systemie, a dodatkowo, którego wdrożenie byłoby możliwe w konkretnie wyznaczonym czasie. Złożona oferta przez CFI Systemy Informatyczne zakładała wdrożenie systemu VENDO.ERP w wyznaczonym terminie z jednoczesnym uwzględnieniem konieczności jego dostosowania do indywidualnych potrzeb i oczekiwań określonych przez klienta.

Wdrożenie

Wdrożenie rozpoczęto od dokładnej analizy potrzeb CTT AGH i na jej podstawie określono podstawowe cele wdrożenia. Kolejnym etapem projektu było przygotowanie systemu VENDO.ERP do pełnej rejestracji zgłaszanych dóbr niematerialnych wraz z określeniem kluczowych dla dalszego procesu parametrów (takich jak: typ dobra, czy powiązani naukowcy). Następnie uruchomiono portal dla twórców oraz rzeczników patentowych, aby w ten sposób odciążyć pracowników CTT i usprawnić proces rejestracji dobra. Ostatnim krokiem było uruchomienie obsługi inkubatora oraz procesów pomocniczych dla transferu technologii. Wszystkie zaplanowane prace wdrożeniowe, uruchamianie kolejnych modułów i szkolenia pracowników klienta zostały przeprowadzone i zakończone zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Korzyści

  • System VENDO.ERP pozwala na w pełni automatyczne generowanie harmonogramów opłat patentowych;
  • Zautomatyzowano i uproszczono rozliczenia ze wszystkimi twórcami;
  • VENDO.ERP umożliwiło wyszukiwanie wśród firm współpracujących z Centrum Transferu Technologii potencjalnych szans komercjalizacji;
  • Uproszczono proces rejestracji dobra niematerialnego przy jednoczesnym zagwarantowaniu jego poprawnego przebiegu;
  • Zlikwidowano możliwość pominięcia terminu obowiązkowych opłat patentowych;
  • Ułatwiono planowanie budżetów dla jednostek objętych projektem.

Zobacz profil firmy CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w bazie systemów IT:

https://katalog.bpc-guide.pl/szukaj/producent/125

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*