futuristic-white-cyborg-hand-pressing-key-keyboard-1200x800.jpg

Istotne zagadnienia związane z planowaniem produkcji

O opłacalności produkcji decyduje umiejętne planowanie. Pozwala realnie ocenić możliwość wykonania określonego wolumenu wyrobów w wyznaczonym terminie i optymalnie zorganizować przebieg całego procesu wytwarzania. Jednak dość często okazuje się ono sporym wyzwaniem ze względu na konieczność szybkiego zebrania, często trudno dostępnych informacji o zdolnościach produkcyjnych.

Wsparciem w planowaniu produkcji są rozwiązania informatyczne, które zapewniają szybki dostęp do danych pozyskiwanych z różnych źródeł. Wprawdzie już sam system ERP pozwala na harmonogramowanie produkcji. Jednak to specjalizowane oprogramowanie do zarządzania produkcją ułatwia opracowanie planu produkcji optymalnego pod względem czasu i kosztów. Przykładem takiego oprogramowania jest kompletny system zarządzania produkcją TimeLine, posiadający m. in. funkcjonalności systemów APS, MRP, MES. Dzięki opcji symulacji harmonogramu produkcji, dokonywanej na podstawie zaimportowanej listy składowych produktu bezpośrednio z CAD, pozwala określić koszt zamówienia na etapie przedprodukcyjnym. Bez wsparcia tego typu rozwiązań informatycznych planowanie produkcji jest mocno utrudnione i wiąże się z wieloma, niestety częstymi problemami.

 

System-zarzadzania-produkcja-TimeLine_BANER-1024x535.jpg

Wyliczenie rzeczywistego kosztu wytworzenia

Jednym z najważniejszych zagadnień planowania produkcji jest precyzyjne wyliczenie jednostkowego kosztu wytworzenia wyrobu. Tylko na tej podstawie można ustalić, jakie czynniki kosztowe realnie występują na poszczególnych etapach procesu wytwórczego. Nieprawidłowo ustalony koszt wytworzenia może doprowadzić do błędnego zaniżenia ceny sprzedaży, a co za tym idzie do strat. Dlatego system do zarządzania i planowania produkcją musi pozwalać na gromadzenie i przetwarzanie danych zarówno o kosztach bezpośrednich, jak i pośrednich.

Wyliczając koszt jednostkowy wyrobu, trzeba wziąć pod uwagę nie tylko bezpośrednie koszty materiałów czy robocizny, ale również koszty związane np. z  konserwacją maszyn, utrzymywaniem nadmiernych zapasów magazynowych (surowców, półproduktów, wyrobów), zużyciem energii, wynagrodzeniem pracowników itp. Wszystko to składa się na rzeczywisty koszt wytworzenia, więc musi zostać uwzględnione w wyliczeniach, aby ostatecznie produkcja okazała się opłacalna.

Bez systemów wspomagających planowanie produkcji bardzo trudno jest kontrolować przewidywany, jak i rzeczywisty koszt wytworzenia. Proces wyliczania przebiega wolno, co utrudnia chociażby proces ofertowania. A niestety, obecnie im dłuższy czas odpowiedzi, tym większe ryzyko utraty klienta na rzecz konkurencji.

Optymalizacja stanów magazynowych

Kolejną ważną kwestią jest utrzymanie stanów magazynowych na odpowiednim poziomie. Brak kontroli nad wszystkimi surowcami czy półwyrobami, które wymagane są do wyprodukowania pozycji zamówienia, może skutkować niedotrzymaniem terminów. Konsekwencją takiej sytuacji są starty finansowe.

W firmach  nieposiadających  systemów do zarządzania produkcją częstą praktyką jest utrzymywanie zawyżonych stanów magazynowych, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. W celu dotrzymania terminów przyszłych zamówień, przedsiębiorcy często decydują się na wcześniejszą produkcję wyrobów na stan magazynowy, a nie bezpośrednio na zamówienie klienta. Tymczasem system zarządzania i planowania produkcją z funkcjonalnościami MRP jest w stanie z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować symulację, dzięki której można przewidzieć przyszłe zapotrzebowanie na surowce czy półwyroby.

Reakcja na zmieniające się warunki produkcji

Niezwykle istotną sprawą jest szybka reakcja na zmieniające się warunki produkcyjne, takie jak ograniczenie dostępu do zasobów produkcyjnych, zbyt duże obciążenie maszyn, nieplanowane  przestoje czy problemy z terminem realizacji dostaw surowcowych.

Często plany produkcyjne tworzone są w oparciu o arkusze kalkulacyjne, a informacje o realizacji operacji produkcyjnych przekazywane są ustnie lub na ręcznie wypełnianych kartkach.  Jest to działanie bardzo czasochłonne i obarczone ryzykiem wytępienia błędów. Tylko informacja z produkcji przekazywana w czasie rzeczywistym pozwoli na szybką reakcję. Aby ją uzyskać, konieczne jest wdrożenie funkcjonalności APS (planowania produkcji) i funkcjonalności MES (monitorowanie przebiegu produkcji). Wspomniany system TimeLine łączy w sobie cechy wymienionych systemów, dzięki czemu umożliwia bieżącą analizę i optymalizację procesu wytwarzania.

Brak planu przedstawiającego realne zdolności produkcyjne

Stworzenie planu uwzględniającego technologię zleceń, dostawy i zmieniające się dynamicznie warunki produkcyjne jest praktycznie niemożliwe bez wspomagania się specjalistycznym oprogramowaniem do zarządzania produkcją. Planowanie nie powinno opierać się na przypuszczalnych założeniach, które często idealizują rzeczywistość, ale na realnych możliwościach wytwórczych. Bez specjalistycznego oprogramowania często podejmowane są próby prognozowania przybliżonego zużycia surowców, czasu trwania poszczególnych operacji, czasów przezbrojeń maszyn czy innych bliżej nieokreślonych kosztów.

Powoduje to niedokładność prognoz planistycznych, co skutkuje zwiększeniem strat powodowanych niedoszacowaniem kosztów produkcyjnych czy niedotrzymaniem terminów dostaw wyrobów uzgodnionych z klientami.

Informatyczne wsparcie w planowaniu procesu produkcji

Usprawnienia wprowadzane w obszarze informatyzacji w znacznym stopniu eliminują problemy związane z planowaniem procesu produkcji, jak również z zarządzaniem. Zapewniają dostęp do aktualnych danych z wielu źródeł, przez co pozwalają planistom szybciej odpowiadać na zamówienia składane przez klientów i sprawniej też tworzyć realne do wykonania plany produkcji. Wspomniany już system TimeLine znacząco skraca czas przygotowania technologii na potrzeby planowania zlecenia produkcyjnego. Dzięki opcji integracji z CAD można bezpośrednio zaimportować do systemu listę części składowych projektu, zyskując możliwość szybkiego wglądu w projekt danego wyrobu. Co więcej, za sprawą wbudowanych funkcjonalności PDM można sprawnie określić technologię produkcji na potrzeby zlecenia i łatwiej też zarządzać cyklem życia produktu. TimeLine posiada również wbudowane narzędzie Business Intelligence Power Pivot do analizy i szybkiego raportowania w czasie rzeczywistym. W ten sposób umożliwia szybką weryfikację kosztów produkcji z pierwotnymi założeniami.  Nowoczesne systemy informatyczne znacząco ułatwiają planowanie, zapewniając szybszy dostęp do kompletnych informacji i pozwalając lepiej wykorzystać możliwości produkcyjne firmy.

 

opteam_logotyp.png

OPTeam SA
Tajęcina 113
36-002 Jasionka
tel. 17 867 21 00
tel. 17 867 22 45
kom. 668 345 573
e-mail: opteam@opteam.pl
https://opteam.pl/

businessman-analyzing-financial-fund-with-digital-augmented-reality-1200x800.jpg

Cash flow bez tajemnic – jak skutecznie dbać o przepływy pieniężne w firmie?

Zgodnie z badaniem Instytutu Keralla Research w ostatnim kwartale 2020 roku problem z zaległościami w opłaceniu faktur, które przekroczyły dwa miesiące, dotknął niemal 46 proc. firm. Tymczasem opóźnienia w płatnościach mogą poważnie naruszyć funkcjonowanie przedsiębiorstwa, zwłaszcza w obliczu niepewnej sytuacji gospodarczej. Bez odpowiedniego zarządzania przepływami pieniężnymi, na to ryzyko narażają się również organizacje osiągające wysokie przychody. Czym dokładnie jest cash flow i jak można o niego zadbać?

Cash flow, czyli rachunek przepływów pieniężnych, stanowi jeden z elementów sprawozdania finansowego (wraz z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat). Sposób jego przygotowania jest określony w przepisach, a w praktyce – to właśnie on jest najbardziej przejrzystym źródłem informacji o stanie finansowym organizacji. Uwzględnia nie tylko zyskowność, ale również płynność finansową – na jego podstawie można określić realne przepływy pieniężne przedsiębiorstwa. Jest więc jednocześnie najlepszym źródłem informacji o tym, czy w najbliższym czasie firma będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. Niezależnie więc od wielkości organizacji, a także zobowiązań prawnych w zakresie przygotowania tego dokumentu, każde przedsiębiorstwo powinno kontrolować cash flow.

Jak można zadbać o płynność przepływów pieniężnych w firmie?

  1. Porządek w dokumentach

Najprostszą formą kontrolowania płynności finansowej w firmie jest bieżące prowadzenie zestawienia wszystkich faktur sprzedażowych oraz zobowiązań kosztowych. Warto uwzględnić również terminy ich płatności czy przewidywane terminy wpływów do budżetu. Ważnym aspektem jest zadbanie o to, aby nie zdarzały się sytuacje, w których „zapomniana” faktura trafia do księgowości z bardzo krótkim terminem płatności lub wręcz po jego przekroczeniu, co wymusza wykonanie przelewu bez zapasu czasowego. Żeby było to możliwe, konieczne jest dokładne określenie odpowiedzialności za procesy finansowe w firmie (w tym również proces zgłaszania faktur kosztowych czy terminowe wystawianie dokumentów sprzedażowych) i dokładna znajomość tych procedur przez pracowników. Znacznym ułatwieniem, szczególnie w większych firmach albo gdy przynajmniej część załogi pracuje zdalnie lub w terenie, stanowi wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów. Umożliwia to ich księgowanie bez konieczności fizycznego złożenia w odpowiednim dziale czy siedzibie firmy. Daje również lepszy wgląd w prowadzone projekty i pozwala łatwiej i szybciej wyłapywać braki w dokumentacji.

  1. Szybkie procesy akceptacji

Bezpieczeństwo finansowe firmy zapewnia nie tylko dokładna wiedza o aktualnych kosztach, wydatkach oraz przepływach pieniężnych, ale także szybkość i skuteczność procesów finansowych. Warto zadbać o to, aby procesy księgowania, a w tym również akceptacji dokumentów przebiegały nie tylko płynnie, ale także w możliwie jak najkrótszym czasie. Również w tym przypadku pomocne może być odpowiednie oprogramowanie biznesowe. ERP lub podobne systemy wspierające procesy finansowo-księgowe w firmie pozwalają ustalać ścieżki akceptacji poszczególnych dokumentów. Po wprowadzeniu ich do systemu w sposób automatyczny trafiają do odpowiednich osób, które dostają powiadomienie o czekającym ich zadaniu. Usprawnienie procesu akceptacji może znacząco przyspieszyć czas potrzebny na zaksięgowanie faktur czy ich wystawienie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku dokumentów z krótkimi terminami płatności, ale także pomaga zoptymalizować cykliczne procesy w firmie np. wystawianie miesięcznych faktur za stałą obsługę klienta. Skrócenie czasu między wystawieniem faktury sprzedażowej, a jej akceptacją i wysłaniem do kontrahenta, może przekładać się również na szybsze otrzymanie zapłaty. Sprawne zarządzanie tymi procesami w firmie jest ważnym elementem skutecznego dbania o cash flow ­– mówi Filip Fludra, Sales Manager w Exact Software Poland. Odpowiednie systemy pomagają również automatyzować wiele procesów np. wspierają windykację dzięki automatycznym powiadomieniom wysyłanym do podmiotów spóźniających się z opłatą faktur.

  1. Odpowiednie zapisy prawne

Już na etapie zawierania umowy z kontrahentem należy dokładnie zastanowić się, czy umowa nie zawiera zapisów, które potencjalnie mogą naruszyć cash flow firmy. Ważnym aspektem jest zdefiniowanie procedur rozwiązywania możliwych sporów czy wątpliwości. Niektóre firmy zastrzegają sobie możliwość zablokowania całej płatności nawet w przypadku drobnych niezgodności w dokumentach czy nieprawidłowości danych np. dotyczących cen na fakturach. Jeśli świadczone na rzecz klientów usługi mogą wymagać poniesienia kosztów zewnętrznych, warto rozważyć wprowadzenie konieczności wpłaty zaliczki powyżej ustalonej kwoty. Ma to szczególnie istotne znaczenie w tych przypadkach, gdzie płatności na rzecz kontrahentów firmy mają znacznie krótszy termin niż opłata faktury sprzedażowej wystawianej klientowi.

  1. Pełna wiedza na temat wydatków oraz działalności firmy

Poza kontrolą procesów finansowo-księgowych dbanie o cash flow w firmie zależy również od tego, na ile sprawnie zarządzane są operacje i inne procesy zachodzące w organizacji. Bieżąca wiedza na temat prowadzonych projektów czy świadczonych usług może pomóc w usprawnieniu procesów firmie, a tym samym – dbaniu o lepszą obsługę klienta. Płynny przepływ dokumentów czy informacji pomiędzy poszczególnymi działami, może przyspieszyć realizację zleceń. Kontrola tych procesów pozwala szybko reagować na potencjalne problemy np. braki towarów, opóźnienia w przekazywaniu zamówień do magazynu, ale także niepotrzebne wydatki.

 

____________________________________________________

Dodatkowych informacji udziela:

Magdalena Zlot

Monday – agencja komunikacji

E-mail: magdalena.zlot@mondaypr.pl

Tel.: +48 884 208 223

 

Exact Software Poland sp. z o.o. działa na polskim rynku od 1992 roku. Spółka rozpoczęła działalność w 1984 roku w Holandii i stała się liderem rynku oprogramowania biznesowego w krajach Beneluksu. Wspomaga już ponad 500 000 firm na świecie. Bazując na światowych standardach, Exact w Polsce uwzględnia wymogi lokalnego rynku.

Firma oferuje narzędzia związane z automatyzacją procesów księgowych i finansowych, tradycyjne systemy wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP), jak również aplikacje do zarządzania relacjami z klientem (CRM) czy systemy elektronicznego obiegu dokumentów (Workflow). Exact udostępnia swoje rozwiązania na urządzeniach mobilnych. System Exact Synergy dostępny jest w App Store i Android Market, skąd klienci firmy mogą pobierać darmowe aplikacje na platformy iPhone, iPad i Android. Z produktów Exact można korzystać za pomocą przeglądarek internetowych różnych producentów.

526-1200x800.jpg

Finansowanie zewnętrzne jako ratunek dla firm logistycznych, FMCG i sprzedawców na Allegro. Środki pieniężne zapewnią fintechy

Podczas pandemii wykorzystanie aplikacji oferowanych przez fintechy wzrosło w Europie o 72 proc.

W czasie, gdy polska gospodarka stoi w obliczu trudnych wyzwań epidemiologicznych, a lokalne firmy mają problemy z płynnością finansową, pomocną dłoń wyciągają podmioty oferujące nowe możliwości finansowania, wspierane przez najnowocześniejsze technologie. Podczas gdy 53 proc. mikroprzedsiębiorstw i 56 proc. małych firm zgłasza trudności z uzyskaniem kredytu od tradycyjnych instytucji finansowych[1], oferty fintechów stają się coraz bardziej popularne i mogą stanowić doskonałą alternatywę dla wielu innych możliwości wsparcia. Według nowego raportu Million Insights, globalny rynek cyfrowych platform udzielających finansowania ma osiągnąć wartość 15,3 mld dolarów do końca 2026 roku.

Kłopotliwe zatory płatnicze

W czasie światowej pandemii koronawirusa jednym z największych wyzwań polskiej gospodarki i przeszkodą w prowadzeniu biznesu są zatory płatnicze. Przedsiębiorcy, którzy regularnie nie otrzymują terminowej zapłaty za dostarczone towary lub usługi, nie są w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec podwykonawców.

Dla mniejszych firm są to realne problemy, które zwiększają koszty ich działalności i hamują rozwój. Informacje z ostatniego kwartału 2020 r. wskazują, że problem płatności faktur opóźnionych o ponad 60 dni dotyczy prawie połowy przedsiębiorców z sektora MŚP[2]. Brak płynności finansowej może być zagrożeniem dla przetrwania firmy i utrzymania miejsc pracy.

Nowe możliwości przed fintechami

Oczekuje się, że do końca 2026 roku globalny rynek cyfrowych platform udzielających wsparcia finansowego osiągnie wartość 15,3 mld dolarów[3]. W obecnej sytuacji, gdy ze względu na globalną pandemię konieczne jest ograniczenie kontaktów osobistych, fintechy dają nieograniczony dostęp do usług finansowych bez konieczności wychodzenia z domu. Rynek rośnie w naprawdę szybkim tempie. Prognozy na lata 2019-2026 zakładają skumulowaną roczną stopę wzrostu na poziomie 20,7 proc. Dostęp do rozwiązań oferowanych przez fintechy udzielające wsparcia finansowego z każdego urządzenia mobilnego sprawia, że rynek ten jest bardzo podatny na szybkie wzrosty[4].

W ostatnich latach wzrosło znaczenie branży fintech. Dzięki aplikacjom mobilnym i rozwojowi technologii, użytkownicy nie tylko mogą zarządzać swoimi pieniędzmi 24/7, ale także wykonywać dodatkowe czynności, takie jak szybkie przelewy, pożyczanie pieniędzy czy inwestowanie w akcje. Koronawirus tylko przyspieszył ekspansję tego rodzaju firm. Małe przedsiębiorstwa coraz częściej wybierają cyfrowe platformy pożyczkowe ze względu na ich przyjazny interfejs. Według najnowszych danych, wykorzystanie aplikacji fintech wzrosło w Europie podczas pandemii o 72 proc.[5]

Potrzebujesz szybkiego wsparcia finansowego? Wystarczy dostarczyć wyciąg z konta bankowego

Dostęp do szybkiego finansowania może być kluczową szansą dla MŚP z różnych branż, takich jak logistyka, budownictwo czy mniejszych firm z sektora FMCG. Dlatego oferta fintechów, takich jak Lidya, może okazać się bardzo atrakcyjna dla polskich przedsiębiorców. Mniej formalności i szybki proces decyzyjny w połączeniu z błyskawiczną obsługą klienta – to wszystko jest teraz dostępne z ich własnych biur, tylko za pomocą kilku kliknięć online. W paru prostych krokach firmy mogą uzyskać finansowanie w szybki i bezpieczny sposób.

Niebawem tego rodzaju  rozwiązania mogą okazać się kluczowe we wspieraniu przedsiębiorstw i miejsc pracy w niestabilnych czasach. Elastyczność, wygodna obsługa, szybkość i koncentracja na mniejszych firmach to coś, co odróżnia fintechy od tradycyjnych instytucji bankowych. Połączenie tych elementów może być kołem ratunkowym dla MŚP.

[1] Polski Instytut Ekonomiczny, Tygodnik Gospodarczy PIE, 2021

[2] Fintek.pl, UOKiK: 100 postępowań w sprawie zatorów płatniczych w 2020 roku, December 2020

[3] Bankingexchange.com, The Future of Digital Lending Platforms, February 2021

[4] Bankingexchange.com, The Future of Digital Lending Platforms, February 2021

[5] https://www.forbes.pl/opinie/branza-fintech-kwitnie-w-pandemii-koronawirusa/70gh61j

184-1200x800.jpg

Kto najbardziej może skorzystać na wdrożeniu digitalizacji procesów QHSE?

Oczywiście pierwszymi do wskazania wydają się osoby kierujące oraz pracujące w działach zajmujących się zintegrowanym systemem jakości tj. BHP, Środowisko oraz Jakość. Jest to jednak tylko fragment większej całości, przecież te działy nie istnieją “same dla siebie”, są elementem organizacji i ich zadaniem jest wspieranie wspólnego celu. Dlatego usprawnienie ich pracy ma wymierne przełożenie na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. 

Przekształć, oczywiście, ale jakie rezultaty?

Celem transformacji cyfrowej powinno być zdigitalizowanie całego przedsiębiorstwa, czyli wszystkich procesów wewnętrznych (produkcja i działalność wspomagająca produkcję) ale również procesów zewnętrznych tj. zarządzanie relacjami z klientami, dostawcami i podwykonawcami. Duża część procesów wspomagających znajduje się w gestii QHSE dlatego ich usprawnienie ma pozytywny wpływ na wszystkie poziomy przedsiębiorstwa.

  • Pracownicy pracujący w terenie za pomocą tabletów i smartfonów mogą uzupełniać formularze w czasie rzeczywistym bezpośrednio w miejscu pracy. Wykonanie codziennych czynności tj. listy kontrolne, audyty, zgłoszenie niezgodności itp. staje się prostsze. Raporty są generowane automatycznie i wysyłane do wszystkich zainteresowanych działów (w tym do działu QHSE). Dzięki takiemu podejściu nie tylko ułatwiamy wykonanie zadań pracownikom, ale również dostarczamy narzędzie do analizy osobom odpowiedzialnym za poszczególne procesy. Analiza ryzyka, podjęcie decyzji o modyfikacji procesu itp. stają się o wiele łatwiejsze i mniej czasochłonne gdy nie musimy przeszukiwać “stert” papierowych list kontrolnych i rozproszonych w sieci plików Excel.
  • Narzędzia statystyczne zapewniają optymalne wykorzystanie danych. Rezultatem są automatyczne raporty do przeglądów zarządzania (KPI). Ułatwia to menedżerom podejmowanie strategicznych decyzji. Dział QHSE może zdefiniować pulpity nawigacyjne (Dashboards) dla średniego szczebla zarządzania działające w czasie rzeczywistym. Kierownicy działów oraz ich pracownicy mogą zaoszczędzić godziny pracy, do tej pory poświęcone na przygotowanie cyklicznych raportów, rozliczeń itp.
  • Zarządzanie dokumentacją przedsiębiorstwa w systemie cyfrowym zabezpiecza przed błędem człowieka. System zapewnia dostęp do ostatniej zwalidowanej wersji dokumentu. Może to również wprowadzić oszczędności w związku ze zmniejszoną ilością wydruków papierowych.

Cztery podstawowe powody, dla których warto zdigitalizować swoją firmę

1- Aby przerwać “błędne koło”.

Im mniej zdigitalizujesz, tym więcej masz dokumentów i plików Excel i tym mniej czasu będziesz miał na digitalizację i poprawę stanu…

Cyfrowe narzędzie współdzieli dane między pracownikami. Monitoruj zadania oraz ich postęp w czasie rzeczywistym, pracując na aktualnych danych.

2- Wyzwanie proaktywności.

Wydajność w zarządzaniu QHSE jest kluczowa. Proaktywność jest niezbędna, aby szybko i skutecznie reagować na klientów, podwykonawców, dostawców i procesy produkcyjne. Aby tak się stało, konieczne jest zintegrowanie wszystkich tych procesów w narzędziu cyfrowym. scentralizować informacje, aby działać zwinnie i proaktywnie.

3- Rewolucja, która jest koniecznością dla firm sprzed cyfryzacji.

Przedsiębiorstwa które starają się tego uniknąć i chcą się ograniczyć do minimum poprzez digitalizację tylko niektórych procesów zewnętrznych, takich jak marketing, komunikacja i sprzedaż (nowa strona internetowa, marketing internetowy, witryna e-commerce) wkrótce mogą stracić przewagi konkurencyjne.

4- Kluczowa przewaga konkurencyjna.

Należy wziąć pod uwagę istniejącą konkurencję i nowych, innowacyjnych graczy na rynku, którzy mogą ją przejąć. W przeciwnym razie ryzyko dla niektórych „prehistorycznych dinozaurów” (przed-cyfrowych firm…) jest wyraźnie takie samo, jak dla dinozaurów… znikają z czasem. Przewagi konkurencyjne to nie tylko cena produktu lub usługi, zawsze znajdzie się ktoś kto może zrobić to samo trochę taniej. Przewagi konkurencyjne zawierają się w działaniu przedsiębiorstwa, responsywności, zarządzaniu relacjami z klientem lub dostawcą, innowacyjnością itp.

Kto więc skorzysta na digitalizacji QHSE?

Tak naprawdę prawdziwymi beneficjentami tej zmiany są wszyscy pracownicy oraz interesariusze przedsiębiorstwa. Digitalizacja procesów QHSE to lepsza analiza procesów, ryzyka oraz umożliwienie pracownikom QHSE większej proaktywności. W efekcie uzyskujemy bezpieczniejsze stanowiska pracy, poprawę jakości procesów, większe zadowolenie pracowników, umocnienie przewag konkurencyjnych.

Procesy QHSE są jak część góry lodowej ukrytej pod powierzchnią, często przysłonięte przez widoczną część: marketing produktu/usługi, promocję innowacji technologicznych lub zmodernizowanych linii produkcyjnych. Scalają i usprawniają pozostałe procesy przedsiębiorstwa budując prawdziwą przewagę konkurencyjną.