industrial-line-dry-painting-metal-products_88135-23137.jpg

Gotowość firmy do wejścia w świat Przemysłu 4.0

  • Chcesz osiągnąć przewagę konkurencyjną?
  • Potrzebujesz oceny na ile to jest możliwe?
  • Chcesz zrozumieć jakie kroki masz zrobić?

Podążanie za ustalonym schematem działania wynikającym z odpowiedzi na powyższe pytania, umiejscowi przyszłe działania firmy w czasie i w planowanym budżecie oraz pozwoli na zaplanowanie zwiększenia produkcji po fazie integracji.

Ocenie gotowości podlegają potrzeby przedsiębiorstwa w ujęciu obszarów funkcjonalnych zdefiniowanych w standardach Zarządzania Biznesowymi Procesami Produkcyjnymi. Proponujemy wprowadzenie nowego określenia Manufacturing Business Process Management, opisującego kompletny proces zarządzania w przedsiębiorstwie, integrującego pracowników i zasoby techniczne części produkcyjnej oraz nieprodukcyjnej.

Na ocenę składa się konsultacja doświadczonych w procesach integracji partnerów oraz techniczna gotowość firmy do wdrożenia zaleceń. Niezbędna jest także kalkulacja nakładów na zapewnienie zaplecza technicznego, odpowiedzialnego za zbieranie informacji do systemu zarządzania (czytniki, roboty, czujniki, interfejsy maszyn). Nowoczesne urządzenia produkcyjne są gotowe do komunikacji „w górę sieci”. Jednak te starsze ale nadal sprawne maszyny, wymagają niezbędnych unowocześnień. Zewnętrzni konsultanci mogą wesprzeć rozwiązanie także tych kwestii technologicznych.

Istotna jest również analiza istniejących systemów ERP lub starych często niedopasowanych do nowoczesnych rozwiązań systemów zarządzania produkcją, pod względem ich możliwości współpracy z Manufacturing BPM. Wszystko to w celu opomiarowania procesów zachodzących w firmie i zebrania z nich informacji w jeden umożliwiający pełen nadzór system.

slajd-do-artykulu-1-1024x576.jpg

Pod względem technologicznym, przedsiębiorstwa można zakwalifikować do poziomów dojrzałości.

  • Pierwszy poziom to firmy, które nie posiadają zasobów osobowych i technicznych gotowych do wsparcia integracji.
  • Drugi poziom to firmy świadome, zarządzane projektowo z odpowiednią wiedzą procesową.
  • Kolejny poziom to firmy bardzo świadome potrzeb, mające realne wsparcie zarządu w kwestii integracji, znające rozwiązania oraz wiedzące dokąd zmierzają.
  • Ostatnia i najlepiej przygotowana grupa przedsiębiorstw to posiadająca odpowiednie zaplecze eksperckie i techniczne, zarządzana procesowo z wprowadzonym systemem kontrolno-jakościowym, z doświadczeniem w zarządzaniu zmianą i danymi.

 

Ocena gotowości i ustalenie poziomu to pierwszy krok. Kolejnym etapem jestprzygotowanie road-map rozwojuw celu efektywnego osiągnięcia kolejnych poziomów oraz korzyści płynących z integracji.

Firma OLSOM jest nie tylko dostawcą rozwiązań w części produkcyjnej ale także jest partnerem w synergii wspólnego wzrostu, który zapewnia implementacja modelu Biznesowego Zarządzania Procesami Produkcyjnymi. Proponujemy rozwiązania dla każdego z wymienionych poziomów dojrzałości. Dalsze informacje można uzyskać korzystając z formularza kontaktowego www.olsom.net.

160996436148169200.png

 

Artykul-znalezc-mozna-w-najnowszym-magazynie-BPC-GUIDE-1-1024x576.png

focused-male-engineer-glasses-operating-machine_74855-5060.jpg

Kompletny zestaw narzędzi informatycznych dla produkcji. Jak dobrać rozwiązanie odpowiednie do potrzeb firmy?

APS, MES, MRP to podstawowe systemy wspomagające zarządzanie produkcją. Jeśli uzupełnimy je o narzędzia do analizy danych i kontroli jakości, otrzymamy zestaw rozwiązań informatycznych potrzebnych, aby efektywnie planować i realizować procesy wytwarzania wyrobów – od przyjęcia zamówienia, po dostarczenie gotowego wyrobu.

Po specjalizowane systemy dziedzinowe sięgają głównie przedsiębiorstwa o bardzo rozbudowanym procesie wytwarzania. Integrując je w ramach jednej infrastruktury informatycznej, w pełni korzystają z ich szerokiego wachlarza funkcjonalności. Jednak nie dla każdego przedsiębiorstwa jest to optymalne rozwiązanie, ponieważ nie zawsze wszystkie funkcjonalności są wymagane. Alternatywą dla specjalizowanych systemów dziedzinowych jest oprogramowanie zawierające kompletny zestaw narzędzi odpowiadających funkcjonalnościom systemów dziedzinowych, ale dające możliwość swobodnego ich wyboru.

Wsparcie IT dla obszaru produkcji

Wybór rozwiązania informatycznego zależy od tego, jaki obszar wymaga usprawnień. Jeśli problematyczna okazuje się ocena zdolności produkcyjnych, kalkulacja wstępna kosztów czy terminowa realizacja zlecenia, warto rozważyć wdrożenie systemu APS ułatwiającego planowanie i harmonogramowanie produkcji. W przypadku trudności w utrzymaniu ruchu, występowaniu częstych przestojów, zbyt długiego czasu przezbrajania, nieodpowiedniego wykorzystania maszyn i urządzeń, konieczna może być implementacja systemu MES, który w czasie rzeczywistym dostarcza informacje z produkcji w toku. Integrując go z narzędziem analitycznym, na bieżąco przetwarzającym pozyskiwane dane, będziemy mogli monitorować efektywność realizowanych procesów i wprowadzać do nich ewentualne zmiany. Z kolei system MRP pomoże w utrzymaniu optymalnego stanu zasobów magazynowych, zapobiegając występowaniu nadmiarów lub niedoborów surowców. O jakość procesu produkcji i wytwarzanych wyrobów zadbamy, korzystając z narzędzia do kontroli jakości.

Tak więc nie zawsze trzeba inwestować we wszystkie narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie produkcją. Co więcej, nie zawsze też trzeba brać pod uwagę tylko odrębne profilowane systemy APS, MES, MRP czy inne narzędzia, które ze względu na rozbudowany zakres funkcjonalny mogą być kosztowne utrzymaniu? Tym bardziej jeśli uwzględnimy w kosztach ich utrzymania – nadzór nad wspólnymi integracjami, w tym czuwanie nad zmieniającymi się elementami architektury poszczególnych elementów tej układanki.

Elastyczność w wyborze funkcjonalności

Kompletnym systemem zarządzania produkcją, zapewniającym elastyczność w wyborze narzędzi, jest TimeLine, który łączy w sobie funkcjonalności systemów APS, MES, MRP, a ponadto posiada szereg dodatkowych narzędzi: BI Pivot do analizy i raportowania, QC do kontroli jakości, repozytorium informacji do zarządzania dokumentami (DMS), narzędzie odczytu i akwizycji danych maszynowych (MDC) czy ewidencję czasu pracy (RCP). Jeśli więc przedsiębiorstwo wymaga usprawnień w zakresie planowania, TimeLine pozwala na wdrożenie obszaru APS z opcją symulacji zlecenia na planie produkcji, kalkulacji wstępnej kosztów, integracji z CAD, zarządzania cyklem życia produktu w funkcjonalnościach PDM. Podobnie jest w przypadku działań wymagających wsparcia systemów MES czy MRP – TimeLine daje możliwość implementacji dokładnie tych narzędzi, których potrzebuje przedsiębiorstwo.

Obsluga-produkcji-kooperacyjnych-w-obszarze-funkcjonalnym-APS-systemu-zarzadzania-produkcja-TimeLine.png
Rys. 1. Obsługa produkcji kooperacyjnych w obszarze funkcjonalnym APS systemu zarządzania produkcją TimeLine.

Elastyczność systemu zarządzania produkcją TimeLine to nie tylko dowolność w zakresie wyboru funkcjonalności. To również możliwość wprowadzania modyfikacji w obszarze raportów, interfejsów i bazy danych. Wbudowane narzędzie Rapid Application Development (RAD) pozwala wprowadzać zmiany do istniejących obiektów lub tworzyć zupełnie nowe elementy bez konieczności stosowania narzędzi zewnętrznych.

Podsumowanie

Wybór kompletnego oprogramowania nie oznacza zawsze konieczności wdrażania wszystkich jego funkcjonalności. Nowoczesne systemy zarządzania produkcją, jak oprogramowanie TimeLine, dają możliwość wyboru spośród nich tych obszarów, których potrzebuje przedsiębiorstwo. Mając możliwość wyboru dowolnych funkcjonalności, ograniczamy koszt zakupu i wdrożenia do konkretnego, potrzebnego nam rozwiązania. Zapobiegamy też sytuacjom, kiedy to część funkcjonalności systemu nie jest używana. Niemniej jednak – tak nowoczesne rozwiązanie, pozwala nam później w miarę zmieniających się potrzeb, uruchamiać inne, nie wykorzystywane dotychczas obszary – nie powodując konieczności wymiany całego systemu.

logotyp_opteam_tl-1.png

OPTeam SA
Tajęcina 113
36-002 Jasionka
tel. 17 867 21 00
tel. 17 867 22 45
kom. 668 345 573
e-mail: opteam@opteam.pl
https://opteam.pl/

engineering-technology-industry-4-0-smart-factory-concept-1200x800.jpg

Automatyczne monitorowanie i analizowanie danych w procesie produkcji z systemem TimeLine

Bez aktualnych i wiarygodnych danych trudno o efektywne zarządzanie produkcją. Niemożliwe staje się eliminowanie nieprawidłowości powodujących straty i bieżące optymalizowanie procesu celem utrzymania jego rentowności. Dlatego tak ważne jest posiadanie narzędzi gromadzących i przetwarzających informacje z produkcji w toku.

Informacje o przebiegu i rezultatach procesu wytwarzania mają decydujący wpływ na efektywność produkcji. Składa się na nie szereg danych, m. in. na temat wydajności i obciążenia maszyn, stopnia eksploatacji urządzeń i ich komponentów, zużycia surowców i materiałów, czasu realizacji poszczególnych operacji i etapów, awarii i przestojów, liczby wytworzonych półproduktów i produktów.

Odczyt parametrów z produkcji w toku

Wymienione parametry dotyczące przebiegu produkcji odczytywane są np. z terminali maszyn i urządzeń, a następnie wprowadzane do raportów i poddawane analizie. Jednak dla efektywności produkcji, kluczowe znaczenie ma sposób interpretowania danych. Jeśli jest on manualny, zajmuje stosunkowo dużo czasu, co uniemożliwia szybkie podejmowanie decyzji. Dodatkowo niesie za sobą ryzyko pojawienia się błędów, z powodu których wyniki analizy mogą okazać się mało wiarygodne. Problemy występujące przy ręcznym monitorowaniu i analizowaniu danych eliminują systemy dziedzinowe, które na bieżąco gromadzą i przetwarzają dane, zapisując je w ustandaryzowanej formie w postaci czytelnych raportów. Przykładem oprogramowania pozwalającego na bieżące monitorowanie i analizowanie danych jest system zarządzania produkcją TimeLine, który pośród wielu specjalizowanych funkcjonalności posiada MES i narzędzie analizy BI Pivot.

Monitorowanie przebiegu produkcji

Obszar funkcjonalny MES w systemie TimeLine umożliwia monitorowanie procesu wytwarzania wyrobów, poprzez integrację modułu Machine Data Control z zasobem produkcyjnym. Informacje z produkcji w toku pozyskiwane są w czasie rzeczywistym bezpośrednio z maszyn, ale istnieje też opcja rejestracji tych danych poprzez pracowników. W obszarze funkcjonalnym MES na bieżąco dokonywana jest:

  • rejestracja stopnia realizacji zlecenia w zakresie jakościowym i czasowym dla kolejnych operacji,

  • kontrola zajętości i obciążenia maszyn, stanu urządzeń i stopnia zużycia poszczególnych elementów,

  • ocena liczby wykonanych półproduktów i liczby przyjętych wyrobów gotowych w danym zleceniu.

Modul-Machine-Data-Control-w-w-obszarze-funkcjonalnosci-MES-systemu-zarzadzania-produkcja-TimeLine.png
Rys. 1. Moduł Machine Data Control w obszarze funkcjonalności MES systemu zarządzania produkcją TimeLine.

Stały monitoring maszyn i dostęp do informacji z produkcji w toku to podstawa utrzymania ciągłości i efektywności procesu wytwarzania. Jednak równie ważne co pozyskiwanie danych maszynowych jest ich prawidłowe przetwarzanie.

Analiza i raportowanie danych

W interpretacji danych produkcyjnych pomaga narzędzie analizy BI Pivot będące integralną częścią systemu TimeLine. W czasie rzeczywistym przetwarza pozyskiwane informacje i bez zbędnych opóźnień dostarcza potrzebne wyniki w formie wizualnej – w postaci przejrzystych wykresów, tabel czy schematów. Z analizowanych wskaźników użytkownik może samodzielnie tworzyć personalizowane zestawienia w łatwych do konfiguracji dashboardach managerskich.

Narzedzie-analityczne-do-szybkiego-raportowania-BI-Power-Pivot-w-systemie-zarzadzania-produkcja-TimeLine.png
Rys. 1. Narzędzie analizy BI Pivot w systemie zarządzania produkcją TimeLine.

Narzędzie analizy BI Pivot systemu TimeLine umożliwia np. ocenę efektywności i weryfikację kosztów procesu poprzez porównanie bieżących danych z produkcji w toku z pierwotnymi założeniami przyjętymi w planie. Ułatwia identyfikację nieprawidłowości i podejmowanie szybkich działań naprawczych celem utrzymania efektywności produkcji na oczekiwanym poziomie.

Podsumowanie

Kontrola i ocena produkcji w oparciu o wiarygodne dane dostarczane w czasie rzeczywistym realnie wpływa na poprawę efektywności procesu wytwarzania. Dane zbierane w sposób ciągły za pomocą funkcjonalności MES, a następnie interpretowane do postaci czytelnych wyników w narzędziu analizy BI Pivot stanowią podstawę do udoskonalania procesów wytwarzania wyrobów. Pomagają w optymalnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych, lepszej organizacji pracy, utrzymaniu wydajności, ograniczaniu ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, redukcji kosztów.

Wymienione powyżej obszary funkcjonalne stanowią elementy kompleksowego systemu wspomagającego procesy produkcyjne, oprogramowania TimeLine. Posiada ono wiele innych istotnych składników wspierających zarządzanie, w tym tak kluczowe jak planowanie i harmonogramowanie zleceń, kontrolę jakości czy symulacje wpływu nowych zleceń na aktualny plan produkcji.

logotyp_opteam_tl-1.png

OPTeam SA
Tajęcina 113
36-002 Jasionka
tel. 17 867 21 00
tel. 17 867 22 45
kom. 668 345 573
e-mail: opteam@opteam.pl
https://opteam.pl/

Obraz1.jpg

Kontrola jakości w firmach produkcyjnych

Czy szukasz rozwiązań, które pozwolą Twojej firmie na sprawną realizację kontroli jakości w oparciu o sprawdzone narzędzia informatyczne? A może procesy produkcyjne w Twoim przedsiębiorstwie wymagają indywidualnych rozwiązań, dopasowanych do charakterystyki Twojej branży? Jeśli tak to ten artykuł jest dla Ciebie!

O roli kontroli jakości w produkcji

Właściwie przeprowadzona kontrola jakości w firmach produkcyjnych spełnia kilka zadań. Najbardziej oczywistym jest wykrywanie produktów, półproduktów lub surowców niespełniających założonych norm i charakterystyk. Finalnie wadliwe wyroby z jednej strony nie powinny trafić do klientów, z drugiej wskazują na błędy w procesie produkcji, wynikające np. z cech materiałów, pracy maszyn lub czynnika ludzkiego. Odpowiednio wczesne wykrywanie błędów pozwala znacznie ograniczyć koszty, które są tym większe im na późniejszym etapie produkcji zdiagnozujemy nieprawidłowości. Dochodzimy tym samym do drugiego celu kontroli jakości jakim jest ograniczanie i eliminowanie strat finansowych w przedsiębiorstwie. Dane o wadliwych wyrobach powinny zostać uwzględnione podczas kalkulacji rzeczywistych kosztów produkcji. Informacje te są istotne również na etapie planowania produkcji, ponieważ ilość finalnie wyprodukowanych wyrobów, po uwzględnieniu tych odrzuconych, powinna pokrywać się z założonym planem (np. ilością zamówioną przez kontrahenta). Trzeci aspekt właściwie realizowanej kontroli jakości to kwestie wizerunkowe firmy. Jakość produktów w znacznym stopniu przekłada się na współpracę z naszymi odbiorcami, tym samym ma wpływ na potencjalne zyski przedsiębiorstwa.

Kontrola jakości w standardzie systemu Comarch ERP XL

Od wersji systemu Comarch ERP XL 2019.1 dostępny jest odrębny moduł dla kontroli jakości. Funkcjonalność ta pozwala na rejestrowanie kontroli jakości dla produktów lub materiałów znajdujących się na zleceniach produkcyjnych. Umożliwia ona m.in. definiowanie parametrów kontroli jakości, tworzenie wzorców dla tych parametrów, przypisywanie parametrów kontroli jakości do konkretnych materiałów, wyrobów oraz technologii jak również na rejestrowanie wyników przeprowadzonej kontroli w dokumencie protokołu kontroli jakości (PKJ). Protokół kontroli jakości jest podstawowym dokumentem modułu Kontroli jakości, dostępnym z poziomu zlecenia produkcyjnego lub listy protokołów kontroli jakości (specjalny raport). Konfigurację kontroli jakości wykonujemy na technologii, gdzie wskazujemy materiał lub wyrób, który podlegać będzie kontroli oraz jakie parametry będą weryfikowane. Na karcie wyrobu lub materiału, w ramach technologii produkcji, możemy wybrać parametr „Podlega KJ”, z poziomu zakładki „Ogólne”. Następnie na zakładce „KJ”, możemy dodać odpowiednie parametry kontroli jakości (dla parametrów definiowane są dopuszczalne normy). Przypisywanie parametrów KJ do wyrobów lub materiałów na technologii, w systemie Comarch ERP XL:

 

Obraz2.png

 

Rejestrację wyników kontroli jakości możemy przeprowadzić zarówno w trakcie trwania procesu produkcyjnego, jak również po jego zakończeniu. Wyniki kontroli możemy wprowadzać zarówno w aplikacji Comarch MES oraz systemie Comarch ERP XL. Kontrolę jakości dla danego wyrobu możemy również powtórzyć. Protokoły kontroli jakości dodane w aplikacji Comarch MES, są od razu dostępne w systemie Comarch ERP XL. Wyniki kontroli jakości dostępne są z poziomu wybranego zlecenia produkcyjnego oraz w ramach wspomnianego wcześniej raportu „Protokoły kontroli jakości”. Raport obejmuje wszystkie protokoły zarejestrowane w systemie, zarówno z poziomu aplikacji Comarch MES jak i systemu Comarch ERP XL. Dokument przydatny jest w celach sprawozdawczych, pozwala na podgląd wszystkich zarejestrowanych protokołów jakości, umożliwia grupowanie dokumentów PKJ (np. ze względu na wynik, datę utworzenia, operacje, wyroby, status itd.), tak, aby dane mogły zostać zaprezentowane w odpowiedni sposób. Protokół kontroli jakości w systemie Comarch ERP XL:

 

Obraz3.png

 

Niestandardowe rozwiązania dla obsługi kontroli jakości Kontrola jakości w firmach produkcyjnych może wynikać ze specyficznego charakteru branży w jakiej działa dane przedsiębiorstwo, lub też wymagań i ograniczeń technologii produkcji. Zdarza się, że ze względu na indywidualne wymagania, konieczne jest stworzenie dedykowanych rozwiązań dla sprawnej realizacji kontroli jakości. Taką funkcjonalność firma Graphcom uruchomiła m.in. w firmie Multichem, w ramach wdrożenia systemu Comarch ERP XL. Dedykowane rozwiązanie pozwala na weryfikację wybranej partii surowca jeszcze przed przekazaniem jej na produkcję i obejmuje dwie aplikacje. Pierwsza to aplikacja na urządzenia mobilne, która pozwala na szybkie zwalnianie już zweryfikowanych surowców na produkcję, określanie dat ich ważności oraz uzupełnienie numeru partii producenta. Co istotne podczas logowania operatora, wykorzystywane są poświadczenia z systemu Comarch ERP XL, nie ma więc konieczności tworzenia dodatkowych danych dostępowych dla pracowników. Operatorzy zostali podzieleni na dwie grupy posiadające odrębne uprawnienia, laborantów oraz magazynierów. Ci pierwsi odpowiadają za nadawanie i modyfikację daty ważności oraz statusu surowca (np. „Zwolniony”, „Odrzucony”, „Nie przebadano”). Ci drudzy odpowiadają za właściwe przypisanie numerów partii producenta surowca. Z poziomu aplikacji mobilnej drukowana jest etykieta na próbkę laboratoryjną, która wysyłana jest następnie na badanie. Aplikacja mobilna od firmy Graphcom:

 

Obraz4.png

 

Druga aplikacja dostępna jest na tradycyjne komputery. Dla wybranego numeru partii próbki (etykieta z aplikacji mobilnej) aplikacja desktopowa pozwala na wprowadzenie wyniku badania kontroli jakości przeprowadzonej w laboratorium wraz z określeniem odpowiedniego statusu. Wprowadzony status widoczny jest zarówno w aplikacji mobilnej (po sczytaniu kodu etykiety surowca), jak również w systemie Comarch ERP XL (na szczegółach dla wybranej partii surowca). Dodatkowo aplikacja desktopowa pozwala na przegląd historycznych danych, dla już przeprowadzonych kontroli jakości. Aplikacja desktopowa MultiLab od firmy Graphcom:

 

Obraz5.png

 

Dzięki tak zorganizowanej kontroli jakości surowców, firma Multichem ma pewność, że do produkcji wykorzystywane są wyłącznie poprawne jakościowo komponenty. Ponadto wykrywanie wadliwych partii surowca na wczesnym etapie (tzn. przed przekazaniem na produkcję) pozwoliło firmie Multichem w znacznym stopniu ograniczyć koszty. Usprawniona została również gospodarka surowcami, ponieważ firma dysponuje dokładną informacją o stanach materiałów spełniających założone normy, które mogą zostać uwzględnione przy planowaniu produkcji. Jeśli poszukujesz gotowych rozwiązań lub informacji jak może być realizowana kontrola jakości w firmach produkcyjnych, skontaktuj się z nami!

 

 

Graphcom Sp. z o.o. specjalizuje się we wdrażaniu systemów informatycznych wyprodukowanych przez Comarch S.A. Firma Graphcom współpracuje zarówno z małymi, średnimi, jak i dużymi przedsiębiorstwami. Od 2000 roku realizuje największe w kraju projekty wdrożeniowe Comarch ERP, koncentrując się na klientach z sektora produkcyjnego oraz e-commerce. Graphcom wierzy, że kluczową wartością każdej firmy jest jej zdolność do korzystania z gromadzonych przez siebie danych (Data-Driven Company).
Opinie o wdrożeniu systemu Comarch ERP Altum przez firmę Graphcom w spółce Puccini: