Głowa boli od problemów.

Jak wybrać?

W 2017 roku BPC Group objęło działaniami doradczo-edukacyjnymi ponad 400 projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży metalowo-maszynowej o zatrudnieniu większym niż 150 osób.

Blisko 80 % z nich wskazywało, że posiadana infrastruktura informatyczna nie spełnia wymaganych funkcjonalności i konieczna jest modernizacja stosowanych rozwiązań IT. Brakuje im specjalistycznych narzędzi w zakresie obszaru produkcyjnego.

Ponad 150 monitorowanych przez BPC Group przedsiębiorstw jest obecnie w trakcie procesu wyboru rozwiązania wspierającego obszar produkcji i oczekuje od BPC Group wsparcia doradczo-edukacyjnego.

Producenci produktów złożonych, takich jak: pojazdy, maszyny i urządzenia wskazują na problematykę w zakresie sprawnego zarządzania całym procesem produkcji. Przedsiębiorcy potrzebują dostępu do dokumentacji konstrukcyjnej oraz możliwości importowania listy materiałowej (BOM) z programów CAD do systemu klasy ERP. Wiele przedsiębiorstw nie jest w stanie monitorować stanu maszyn. Potrzebny jest zatem dostęp do pełnych historii wszystkich prac serwisowych wykonywanych na maszynie.

Problematyczne jest również skatalogowanie narzędzi, przypisanie wydanego narzędzia do pracownika oraz informacja o wszystkich narzędziach z możliwością podziału na grupy narzędzi oraz lokalizacje. Kontrola jakości w tej branży powinna odbywać się na każdym etapie procesu technologicznego: od momentu wejścia surowca do zakładu, aż po reklamacje.

Gospodarka magazynowa

Najczęściej poruszanym tematem wśród przedsiębiorców w kontekście gospodarki magazynowej jest konieczność zapewnienia przepływu surowców między halą magazynową, a linią produkcyjną. Decydenci oczekują szerokiego wsparcia w tym zakresie ze strony systemów informatycznych, m.in.:

 • Precyzyjnego określania lokalizacji dla poszczególnych produktów;
 • Śledzenia zużycia materiałów/surowców/ półproduktów wymaganych do procesów technologicznych
 • Planowania zaopatrzenia;
 • Kontroli logistyki w ramach łańcucha dostaw;
 • Kontroli standardów bezpieczeństwa składowanych materiałów i produktów gotowych.

Poszukiwane funkcje w systemach

 1. Zamawianie surowców w sytuacji, gdy ich zapas spada poniżej poziomu minimalnego;
 2. Śledzenie produktów poprzez technologię RFID/systemy kodów kreskowych;
 3. Śledzenie poszczególnych partii dostaw, dzięki czemu przedsiębiorstwo jest w stanie zidentyfkować, z której serii pochodzi wadliwy produkt;

Czytaj więcej

Utrzymanie Ruchu

Wiele przedsiębiorstw branży metalowej nie jest w stanie monitorować stanu posiadanego parku maszynowego. Nie posiada ku temu odpowiednich systemów ani aparatury pomiarowej. Z tego powodu też nie są przeprowadzane okresowe inspekcje urządzeń i maszyn. Powstają częste awarie i przestoje, a praca mechaników jest chaotyczna i nieskoordynowana. Dzieje się tak, ponieważ Działy Konserwacji i Utrzymania Ruchu nie są uwzględniane w strategii oraz planach przedsiębiorstwa , jako jeden z elementów odpowiedzialnych za generowanie zysku.

Z tego powodu nie są podejmowane inwestycje w ten obszar. Duża grupa przedsiębiorstw w swoich systemach informatycznych nie posiada funkcjonalności raportowania, m.in. w MTTR (Mean Time To Repair) , czyli średniego czasu wymaganego do naprawy danego urządzenia od momentu wystąpienia awarii. Managerowie nie wiedzą również, jak długo może bezawaryjnie pracować maszyna (działać bez przerwy), ponieważ wdrożone narzędzia nie przekazują raportów o MTBF (Mean Time Between Failures).

Poszukiwane funkcje w systemach

 1. Dostęp do pełnej historii wszystkich prac serwisowych wraz z rejestracją wymienianych części;
 2. Planowanie i monitorowanie przeglądów maszyn wraz z wysyłką informacji do działu planowania produkcji, by w tym czasie nie obciążał maszyny;
 3. Zarządzanie zamówieniami na materiały i części zamienne;
 4. Przesyłanie alertów SMS/e-mail w przypadku awarii

Monitoring maszyn

W przetwórstwie metalowym często kilka sekund decyduje o tym, czy dany produkt zostanie wyprodukowany prawidłowo. Dlatego też przedsiębiorcy poszukują narzędzi, które będą stale nadzorować realizację zaplanowanych zleceń produkcyjnych – od momentu otrzymania nowego zamówienia, aż po dostarczenie wyrobów gotowych na magazyn. By kontrolować proces wytwarzania na każdym etapie system informatyczny powinien dostarczać kierownikom produkcji rzetelnych informacji na temat wskaźników OEE, rzeczywistego obciążenia maszyn, ich efektywności.

Dzięki tym danym managerowie są w stanie rozliczać przestoje oraz prowadzić działania, które mają je wyeliminować. Główne korzyści z wdrożenia systemu monitoringu pracy maszyn:

 • Optymalizacja harmonogramu produkcji na podstawie aktualnych danych z maszyn;
 • Redukcja ilości odpadów;
 • Obniżenie czasu przestojów, wzrost wydajności produkcji;
 • Natychmiastowe rejestrowanie awarii/przestojów.

Poszukiwane funkcje w systemach

 1. Śledzenie i dokumentowanie ruchu materiałów i surowców oraz wszystkich zrealizowanych etapów produkcyjnych;
 2. Pełna rejestracja zdarzeń produkcyjnych;
 3. Zarządzanie listami materiałowymi (BOM);
 4. Gromadzenie danych z maszyn (obłożenie, moce produkcyjne, planowane remonty);
 5. Wymuszanie odpowiednich procedur produkcyjnych.

Gospodarka narzędziowa

W branży metalowej problematyczną kwestią jest katalogowanie narzędzi. Wiele przedsiębiorstw zmaga się z brakiem odpowiednich katalogów (np. w postaci tabel narzędzi z podziałem asortymentowym, z możliwością dodawania dużej ilości parametrów oraz z wykorzystaniem klasyfikatora, ze zdolnością podpinania dokumentów zewnętrznych – certyfikatów, gwarancji itp.

Dodatkową trudność sprawia brak ewidencji obrotów zewnętrznych narzędzi , takich jak np.:

 • Przyjęcia (od dostawcy);
 • Wydania na zewnątrz (np. odsprzedaż);
 • Likwidacje;
 • Wypożyczenia (np. wydania na produkcje);
 • Zwroty;
 • Przesunięcia między składnicami.

Przedsiębiorstwa nie radzą sobie także w prowadzeniu kartotek stanów narzędzi w układzie ilościowym (oraz uproszczonym wartościowym) aktualizowanej na bieżąco w oparciu o ewidencję obrotów, z dokładnością do: składnicy, indeksu, numeru partii. Managerowie podkreślają, że kłopot sprawia im również brak analizy wypożyczeni narzędzi z dokładnością do pracownika wypożyczającego (narzędzia wypożyczone, terminy zwrotu, narzędzia niezwrócone w terminie itp.), a także brak obsługi dwuetapowego mechanizmu likwidacji narzędzi (wstępna i całkowita).

Poszukiwane funkcje w systemach

 1. Przypisywanie wydanego narzędzia do pracownika (wypożyczalnia narzędzi) z uwzględnieniem historii pracownika (przekroczenie terminu zwrotu danego narzędzia);
 2. Gromadzenie informacji o wszystkich narzędziach z możliwością podziału na grupy narzędzi, lokalizacje (magazyn narzędzi);
 3. Gromadzenie informacji na temat zużycia poszczególnych narzędzi.

Rozliczanie produkcji

Przedsiębiorstwa wskazują, iż duża ilość zmian w konstrukcji i technologii wytwarzania produktów stwarza wiele trudności, problematycznych do objęcia standardowym modułem systemu klasy ERP. Sytuacja ta wymusza na nich konieczność wspierania się tradycyjnymi arkuszami Excel, które są mało wydajne i niestety nie zapewnia wystarczającej gwarancji poziomu bezpieczeństwa projektu.

Do tych problemów bez wątpienia możemy zaliczyć m.in. przygotowanie zmiany i symulacja jej efektów, opracowanie i zatwierdzenie zmiany, wprowadzenie zmiany do procesów produkcyjnych, nadzór nad produkcją w toku i zapasami, zarządzanie danymi dla potrzeb obsługi serwisowej wyrobu. Należy pamiętać, iż klient oczekuje także informacji o poszczególnych częściach produktu finalnego oraz ewentualnych zamiennikach
Teoretycznie bywa, że wszystkie potrzebne informacje o projektach są rozsiane po całym przedsiębiorstwie.

Szybki dostęp do nich w trybie ad-hoc nie jest możliwy. Nie ma opracowanych standardów w projekcie, zunifikowanych jednostek miary czy współczynników konwersji. Brakuje kontroli statusu i wersji poszczególnych dokumentów, plików, projektów itd., które podlegają wielokrotnym modyfikacjom i zmianom.

Poszukiwane funkcje w systemach

 • Dostęp do dokumentacji konstrukcyjnej zgromadzonej w repozytorium dokumentów, wyszukiwanie z możliwością określania wybranych kryteriów;
 • Możliwość wpisywania zmian dotyczących produkowanych wyrobów, dostępu do historii zmian;
 • Importowanie listy materiałowej BOM z programów CAD do rozwiązania ERP.

Branża metalowa należy do najbardziej ekspansywnych sektorów przemysłu w Polsce. Związane z nią są takie branże jak maszynowa, stalowa, żelazna, sektor narzędziowy czy obróbka metali. Kluczowe sektory stałochłonności dla branży metalowej to przede wszystkim budownictwo, sektor samochodowy i AGD. Gdy w tych sektorach zmniejszają się zamówienia na wyroby metalowe, automatycznie branża metalowa odnotowuje straty.

Specyfiką branży metalowej jest zapewnienie i rozliczenie materiału wsadowego. Z braku wystarczająco elastycznych systemów dla tego sektora, firmy często wykorzystują własne, autorskie rozwiązania. Są one w różnym stopniu oparte o branżowe technologie.

Głównym problemem jest komasacja ze względu na parametry i rozpracowanie technologiczne zamówienia oraz planowanie i harmonogramowanie ciągów produkcyjnych zgodnie z technologią.

Według dostawców systemów IT, typowymi problemami branży metalowej są:

 • Dostęp do aktualnych danych z maszyn;
 • Dostęp do aktualnej dokumentacji technologicznej;
 • Zmienność planu produkcji wobec ciągłych zmian obsady personelu;
 • Określenie optymalnej kolejności obłożenia maszyn;
 • Zmiany w planie produkcyjnym zależne od dostępności surowca na magazynie;
 • Informatyzacja odlewni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*