Systemy ERP gotowe na zaawansowane planowanie.

Czy możliwe jest znalezienie systemu ERP rzeczywiście pozwalającego na zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji? – pyta Michał Lipiec, Architekt rozwiązań Infor, BPX.

To pytanie, które często zadają sobie planiści oraz dyrektorzy zakładów produkcyjnych. Ponadto przedstawiciele zarządu przedsiębiorstw chcieliby, aby w średnim horyzoncie czasowym, inwestycja w system przyniosła rzeczywisty zysk. Przeważająca większość oferowanych na rynku systemów ERP posiada wyłącznie możliwości planowania w oparciu o metodę nieograniczonych mocy produkcyjnych.

Michał Lipiec,
Architekt rozwiązań Infor,
BPX

Takie podejście niesie za sobą pewne korzyści, ponieważ jesteśmy w stanie zidentyfikować przeciążenia oraz zbudować plan. Natomiast realne układnie produkcji na zakładzie oraz odpowiadanie na zapytania klientów w czasie rzeczywistym z rzetelną informacją zwrotną o terminie realizacji, rozpoczyna się dopiero w momencie wykorzystania przez system algorytmów pozwalających na planowanie i harmonogramowanie według ograniczonych mocy produkcyjnych.

Tylko taka metoda jest w stanie wskazać realny terminy realizacji w oparciu o aktualne obciążenia, czasy dostaw materiałów, dostępność zasobów (ludzkich, maszynowych, narzędzi, innych).

Twoje przedsiębiorstwo potrzebuje bardziej złożonych analiz danych. Dzisiaj wykorzystuje w zarządzaniu wiele systemów informatycznych, począwszy od tradycyjnych arkuszy Excel, a kończąc na rozbudowanym ERP – ale masz świadomość, że dziś to nie wystarcza. Potrzebujesz szybkiego raportowania, wizualizacji danych i trafnych prognoz.

Czytaj więcej

Aby działanie systemu przyniosło oczekiwane rezultaty niezbędne są dwa elementy:

  • Posiadanie wiarygodnych danych,
  • Raportowanie produkcji w czasie rzeczywistym.

Wiarygodne dane należy rozpatrywać w kilku aspektach. Pierwszy z nich to możliwość pełnego odwzorowania w systemie struktury zasobów produkcyjnych, łączenia ich w grupy, a także określanie możliwości ich zamiennego użytkowania.

System, który pozwala na planowanie w wariancie ograniczonych zdolności, powinien umożliwiać definiowanie dla każdego zasobu: kalendarza dostępności uwzględniającego serwis i awarie, informacji o zmianach i ich rotacji w kontekście pracowników, reguły kolejkowania zleceń na danym zasobie, reguły wyboru zasobu z grupy, (jeśli jest kilka zasobów mogących realizować te same czynności). Kolejnym elementem są dane dotyczące produkowanych i kupowanych pozycji (wyrobów, półwyrobów, materiałów, narzędzi, itp.). Każdy z indeksów musi posiadać rzetelne dane podstawowe, które należy połączyć w odpowiednią strukturę materiałową wyrobu / półproduktu (BOM) oraz marszrutę produkcyjną (lista sekwencji operacji niezbędnych do wykonania).

Kluczowe są czasy technologiczne, informacja o tym, czy operacje mogą odbywać się równolegle, macierz przezbrojeń, a także dokładne definiowanie potrzebnych do operacji zasobów. Są to kluczowe informacje, niestety niewiele systemów jest w stanie wziąć je pod uwagę w trakcie budowania harmonogramu na poszczególne zasoby.
Najlepiej zbudowany plan jest jednak niewystarczający, jeśli nie mamy na bieżąco odpowiedniej informacji o stopniu jego realizacji. To dlatego tak istotne w kontekście wykorzystania systemów zaawansowanego planowania jest to, aby posiadał on możliwość agregowania danych, które pochodzą z maszyn oraz narzędzia upraszczające raportowanie prac człowieka czy transakcji materiałowych.

Zaawansowane planowanie produkcji jest możliwe, pozwalają na to narzędzia klasy APS (Advanced Planning and Scheduling), będące często zintegrowaną częścią systemu ERP. Przy ich wyborze weryfikować należy przede wszystkich producenta oprogramowania oraz ilość wdrożeń zakończonych sukcesem w obszarze planowania i harmonogramowania. Dzięki zastosowaniu APS-a na podstawie kompletu danych z systemu ERP, możliwe do osiągnięcia są, mierzalne finansowo oraz procesowo korzyści.


Wiktoria Piwowarczyk,
Specjalista ds. sprzedaży,
ICOMP Sp. z o.o.

Zintegrowane systemy Informatyczne klasy ERP oferują wiele możliwości przetwarzania danych, również w zakresie zaawansowanego planowania produkcji. Jednak to, w jakim stopniu będziemy mogli planować produkcję zależy od predyspozycji danego systemu oraz zawartych w nim funkcjonalności. Nie każdy system pozwala na korzystanie z funkcji planowania w takim samym stopniu. Część systemów pozwala planować produkcję wyłącznie na poziomie MRP, część na poziomie MRP II natomiast bardziej zaawansowane systemy posiadają wbudowane rozwiązanie klasy APS, które uwzględnia także harmonogramowanie produkcji.

System na podstawie wprowadzanych do niego danych ma nam dostarczyć informacji o wykorzystywanych w firmie zasobach i materiałach i w ten sposób pomóc nam w planowaniu procesów produkcyjnych. To, na jakim poziomie uda się zaplanować produkcję będzie zależało od tego jakie dane będzie przetwarzał system a więc dla jednych będzie po planowanie na podstawie zasobów materiałowych dla innych na poziomie materiałów oraz dostępności ludzi i maszyn.

Czytaj więcej

Jednak nawet najlepszy system ERP, który nie zawiera harmonogramowania nie podpowie nam jak optymalnie wykonać plan produkcji, nie pozwoli nam nadać priorytetów, nie zobaczy ograniczeń i konfliktów, nie wskaże wąskich gardeł oraz nie pozwoli na kolejkowanie zasobów. Jeżeli chcemy wiedzieć na kiedy jesteśmy w stanie zrealizować pilne zamówienie Klienta, to dowiemy się tego wyłącznie używając zaawansowanego planowania i harmonogramowania. To APS na podstawie życia zakładu, jego zasobów i pozostałych wymagań określi nam datę dostawy produktu do Klienta oraz stworzy nam w jednym kroku zintegrowany plan produkcji i zakupów w oparciu o marszrutę technologiczną, listę materiałową i inne krytyczne ograniczenia zakładu produkcyjnego, takie jak materiały, maszyny (remonty, awarie i przestoje), operatorzy, itd.

Podsumowując, systemy klasy ERP pozwalają planować produkcję, ale najoptymalniej i w sposób najbardziej zaawansowany planują produkcję rozwiązania klasy APS. Niezależnie od tego, czy system ma planowanie na poziomie MRP, MRPII czy APS to każdy użytkownik będzie dążył do tego aby przy maksymalnym wykorzystaniu możliwości systemu zwiększać zyski i minimalizować przestoje.


Mariusz Smoliński,
Dyrektor ds. Rozwoju Produktu,
Streamsoft Prestiż

Systemy klasy ERP umożliwiają zaawansowane planowanie produkcji. Stosując je, zyskujemy dostęp do bieżących i archiwalnych danych; możemy śledzić trendy z lat ubiegłych, sprawdzić aktualną sprzedaż, zapasy i stopień realizacji produkcji; mamy też bieżący dostęp do technologii, marszrut i BOM’ów. Zwykle narzędzia tej klasy na bieżąco śledzą postęp realizacji z transakcji i rozkładają ogólny plan sprzedaży na plan produkcyjny. Oprogramowanie ERP wylicza także pokrycie planu wyrobów gotowych w półproduktach na planowaną ilość dóbr oraz zapotrzebowanie na materiały i surowce. Ponadto niektóre z oferowanych rozwiązań klasy ERP są wyposażone w mechanizm, który pozwala konstruować powiązane ze sobą arkusze planistyczne (plan sprzedaży, plan produkcji etc.). Już te podstawowe cechy stanowią o ich przydatności w procesie planowania produkcji.

Oferowany przez nas system ERP Streamsoft Prestiż w pełni odpowiada na potrzeby branży produkcyjnej. Umożliwia m.in. planowanie z wykorzystaniem takich narzędzi jak: S&OP, MPS, MRP, CRP, harmonogramowanie zleceń produkcyjnych z wykorzystaniem wielu reguł w strategiach 'do przodu’ i 'wstecz’, analizę opóźnień lub zakłóceń (np. awarie) w procesie produkcyjnym (z informacją zwrotną do planisty w postaci alertów). Wykorzystuje „MES-owe” podejście do kontroli przebiegu zaplanowanych prac (harmonogramu) oraz umożliwia re-harmonogramowanie planu z uwzględnieniem zależności strukturalnych produktu.

Czytaj więcej

Ponadto udostępniamy funkcję importu danych z takich programów jak: Solidworks czy Inventor. Podsumowując, wyróżnikiem systemu ERP Streamsoft Prestiż jest rozbudowany moduł do Zarządzania Produkcją, który pozwala śledzić stopień realizacji zleceń produkcyjnych w czasie rzeczywistym, planować zapotrzebowanie materiałowe i zdolności produkcyjne. Umożliwia tworzenie analiz i zestawień specyficznych dla obszaru produkcji oraz zapewnia obsługę i kontrolę procesów technologicznych.


System ERP (Enterprise Resource Planning), to, jak sama nazwa mówi, system planowania zasobów przedsiębiorstwa. Nie wchodząc w historię ewolucji tej klasy systemów, należy stwierdzić, że obecnie systemy ERP są bardzo kompleksowe i faktycznie niektóre z nich potrafią w sposób zaawansowany wspierać obszary przedsiębiorstwa dotychczas uważane za domenę systemów specjalistycznych (np. WMS, MES).

Robert Pawlak,
Prezes Zarządu,
L-Systems

Tak też jest w przypadku systemów klasy APS (Advanced Planning and Scheduling), czyli systemów zaawansowanego planowania i harmonogramowania produkcji. Od samego początku swojego istnienia, czyli od lat 90-tych XX wieku, systemy te stanowiły rozwinięcie systemów klasy ERP, skąd pobierały dane, i do których zwykle zwracały przetworzone wyniki swoich obliczeń.

Można się zastanowić dlaczego producenci systemów ERP pozwolili na powstanie takiej niszy, tym bardziej że w większości, firmy oferujące systemy klasy APS nie są związane z producentami systemów ERP. Pytanie to wydaje się szczególnie uzasadnione właśnie w przypadku systemów APS, których funkcjonalność wydaje się wręcz wpisana w najniższy poziom planistyczny- PAC (Production Activity Control), modelu MRP II, stanowiącego szkielet systemów ERP. Wydaje się, że najbardziej liczący się producenci systemów ERP, nadrobili już stracony czas i mają w swojej ofercie moduły APS.

W przypadku ofertowanych przez nas systemów zarówno IFS Application 9, jak i Epicor 10.2, takie moduły posiadają.

Zdecydowaną korzyścią zastosowania modułu APS w ramach systemu ERP, a nie osobnego systemu APS, jest brak konieczności ich integracji, co wpływa na zmniejszenie kosztów związanych z integracją, a dodatkowo eliminowany jest interfejs wymiany danych, co korzystnie wpływa na stabilność całego rozwiązania. Odpowiadając zatem na postawione pytanie, należy stwierdzić, że ze względu na założenia teoretyczne, jak i możliwości technologiczne, zaawansowane planowanie produkcji powinno być możliwe do realizacji w systemach klasy ERP, o czym świadczą przykłady niektórych systemów ERP.


Konsultanci BPC Group systematycznie analizują funkcjonalności systemów ERP w obszarze zaawansowanego planowania produkcji. W ubiegłym roku poddano analizie około 20 systemów ERP.

W marcu udostępnimy przedsiębiorcom najnowsze zestawienie porównawcze, które zawiera analizę 16 funkcji zaawansowanego planowania w 18 najczęściej stosowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych systemach ERP.

Już dzisiaj zapraszamy do zapoznania się z fragmentem raportu.


Raport 2018 – Zaawansowane funkcje planowania produkcji.

Epicor ERP
>>

Funkcjonalność TAK NIE
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające czas dostaw surowców
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające dostępne obciążenie maszyn i gniazd produkcyjnych
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające dostępne zasoby kadrowe
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające atrybuty zleceń (np. priorytety)
Automatyczne planowanie harmonogramowanie uwzględniające atrybuty zasobów (np. priorytety)
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające kooperację
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające czasy międzyoperacyjne (np. schnięcie)
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające macierz przezbrojeń

<< Comarch ERP XL>>

Funkcjonalność TAK NIE
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające czas dostaw surowców
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające dostępne obciążenie maszyn i gniazd produkcyjnych
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające dostępne zasoby kadrowe
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające atrybuty zleceń (np. priorytety)
Automatyczne planowanie harmonogramowanie uwzględniające atrybuty zasobów (np. priorytety)
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające kooperację
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające czasy międzyoperacyjne (np. schnięcie)
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające macierz przezbrojeń

<<Hermes SQL>>

Funkcjonalność TAK NIE
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające czas dostaw surowców
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające dostępne obciążenie maszyn i gniazd produkcyjnych
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające dostępne zasoby kadrowe
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające atrybuty zleceń (np. priorytety)
Automatyczne planowanie harmonogramowanie uwzględniające atrybuty zasobów (np. priorytety)
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające kooperację
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające czasy międzyoperacyjne (np. schnięcie)
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające macierz przezbrojeń

<<SAP S4 HANA>>

Funkcjonalność TAK NIE
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające czas dostaw surowców
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające dostępne obciążenie maszyn i gniazd produkcyjnych
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające dostępne zasoby kadrowe
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające atrybuty zleceń (np. priorytety)
Automatyczne planowanie harmonogramowanie uwzględniające atrybuty zasobów (np. priorytety)
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające kooperację
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające czasy międzyoperacyjne (np. schnięcie)
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające macierz przezbrojeń

<<Microsoft Dynamics NAV>>

Funkcjonalność TAK NIE
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające czas dostaw surowców
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające dostępne obciążenie maszyn i gniazd produkcyjnych
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające dostępne zasoby kadrowe
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające atrybuty zleceń (np. priorytety)
Automatyczne planowanie harmonogramowanie uwzględniające atrybuty zasobów (np. priorytety)
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające kooperację
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające czasy międzyoperacyjne (np. schnięcie)
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające macierz przezbrojeń

<<Infor CoudSuite>>

Funkcjonalność TAK NIE
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające czas dostaw surowców
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające dostępne obciążenie maszyn i gniazd produkcyjnych
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające dostępne zasoby kadrowe
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające atrybuty zleceń (np. priorytety)
Automatyczne planowanie harmonogramowanie uwzględniające atrybuty zasobów (np. priorytety)
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające kooperację
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające czasy międzyoperacyjne (np. schnięcie)
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające macierz przezbrojeń

<<Infor M3>>

Funkcjonalność TAK NIE
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające czas dostaw surowców
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające dostępne obciążenie maszyn i gniazd produkcyjnych
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające dostępne zasoby kadrowe
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające atrybuty zleceń (np. priorytety)
Automatyczne planowanie harmonogramowanie uwzględniające atrybuty zasobów (np. priorytety)
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające kooperację
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające czasy międzyoperacyjne (np. schnięcie)
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające macierz przezbrojeń

<<Sage X3>>

Funkcjonalność TAK NIE
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające czas dostaw surowców
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające dostępne obciążenie maszyn i gniazd produkcyjnych
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające dostępne zasoby kadrowe
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające atrybuty zleceń (np. priorytety)
Automatyczne planowanie harmonogramowanie uwzględniające atrybuty zasobów (np. priorytety)
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające kooperację
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające czasy międzyoperacyjne (np. schnięcie)
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające macierz przezbrojeń

<<Streamsoft Prestiż>>

Funkcjonalność TAK NIE
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające czas dostaw surowców
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające dostępne obciążenie maszyn i gniazd produkcyjnych
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające dostępne zasoby kadrowe
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające atrybuty zleceń (np. priorytety)
Automatyczne planowanie harmonogramowanie uwzględniające atrybuty zasobów (np. priorytety)
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające kooperację
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające czasy międzyoperacyjne (np. schnięcie)
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające macierz przezbrojeń

<<Standard ERP>>

Funkcjonalność TAK NIE
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające czas dostaw surowców
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające dostępne obciążenie maszyn i gniazd produkcyjnych
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające dostępne zasoby kadrowe
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające atrybuty zleceń (np. priorytety)
Automatyczne planowanie harmonogramowanie uwzględniające atrybuty zasobów (np. priorytety)
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające kooperację
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające czasy międzyoperacyjne (np. schnięcie)
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające macierz przezbrojeń

<<elseERP>>

Funkcjonalność TAK NIE
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające czas dostaw surowców
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające dostępne obciążenie maszyn i gniazd produkcyjnych
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające dostępne zasoby kadrowe
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające atrybuty zleceń (np. priorytety)
Automatyczne planowanie harmonogramowanie uwzględniające atrybuty zasobów (np. priorytety)
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające kooperację
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające czasy międzyoperacyjne (np. schnięcie)
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające macierz przezbrojeń

<<Epicor iScala

Funkcjonalność TAK NIE
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające czas dostaw surowców
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające dostępne obciążenie maszyn i gniazd produkcyjnych
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające dostępne zasoby kadrowe
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające atrybuty zleceń (np. priorytety)
Automatyczne planowanie harmonogramowanie uwzględniające atrybuty zasobów (np. priorytety)
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające kooperację
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające czasy międzyoperacyjne (np. schnięcie)
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające macierz przezbrojeń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*