Comarch kwestionuje decyzję ZUS o wypowiedzeniu części umowy na utrzymanie systemu KSI

Zakład Ubezpieczeń Społecznych częściowo odstąpił od zawartej 2 marca 2018 r. umowy z Comarchem na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Comarch kwestionuje zasadność częściowego wypowiedzenia umowy oraz naliczenia kary, jest gotowy także do dochodzenia swoich praw, w tym odszkodowania, na drodze sądowej. Częściowe wypowiedzenie umowy przez ZUS nie będzie miało znaczącego wpływu na wyniki finansowe oraz działalność operacyjną Comarch w 2019 roku.

Umowa pomiędzy ZUS a Comarch w zakresie nieobjętym wypowiedzeniem pozostaje nadal w mocy i Comarch od 1 marca 2019 roku będzie świadczył usługi utrzymania dla 44 metryk z 74 istniejących ogółem. Zgodnie z potwierdzonymi przez ZUS ocenami na miesiąc przed zakończeniem okresu przejściowego Comarch osiągnął 95 procent gotowości do przejęcia systemu, a potem ZUS odmówił dalszej weryfikacji gotowości, co uniemożliwiło Comarch możliwości wykazania bezpośrednio do ZUS swoich kompetencji w pozostałych 5 procentach zakresu. W opinii zarządu Comarch działania podjęte przez ZUS stanowią naruszenie warunków umowy i prawa, w związku z tym Comarch wezwie ZUS do respektowania jej zapisów. Comarch realizuje postanowienia umowy i potwierdza gotowość do przejęcia od 1 marca 2019 r. całości usług utrzymania ZUS KSI zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.

W związku ze złożonym częściowym wypowiedzeniem umowy ZUS wezwał Comarch do zapłaty kary umownej w wysokości 10 procent wartości wynagrodzenia brutto kwoty 24,2 mln zł. W opinii zarządu Comarch brak jest podstaw faktycznych i prawnych do naliczenia takiej kary, w związku z czym nie planuje zawiązywania rezerwy z tego tytułu.

– W wyniku decyzji ZUS przychody miesięczne Comarch z tytułu realizacji kontraktu będą mniejsze o około. 1,9 mln zł netto, co stanowi niewielką część przychodów grupy, które przekraczają znacząco 1 miliard zł rocznie – poinformował Konrad Tarański, Wiceprezes i Dyrektor Finansowy Comarch. W związku ze zmniejszeniem zakresu usług, odpowiedniemu dopasowaniu ulegnie również poziom kosztów realizacji kontraktu. W efekcie sytuacja nie będzie miała znaczącego wpływu na wynik finansowy Grupy Comarch.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*