Dostawco – sprawdzam!

System klasy ERP wspiera zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez planowanie zasobów firmy oraz gromadzenie danych w takich obszarach jak: produkcja, gospodarka magazynowa, finanse i księgowość, logistyka, sprzedaż.
Moduły systemów ERP są ze sobą powiązane, jednak mogą działać niezależnie. Umożliwiają optymalizację procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie oraz redukcję kosztów. Największą ich zaletą jest jednak elastyczność i możliwość dopasowania do specyficznych potrzeb.

Kluczowe wymagania wobec systemu klasy ERP w branży spożywczej

Część 1. Planowanie

Planowanie produkcji

tworzenie planu produkcji (wykorzystując dane dotyczące technicznego przygotowania produkcji oraz, opierając się na prognozach sprzedaży, zamówieniach klientów, dodatkowo planowanych ilościach i przy uwzględnieniu aktualnych stanów magazynowych) TAK/NIE
przedstawienie wykazu i ilości wyrobów do wyprodukowania w danym okresie planistycznym TAK/NIE
informowanie o istnieniu zamówień klientów nieuwzględnionych dotąd w planie produkcji TAK/NIE
możliwość kopiowania definiowanego planu, kiedy jest on tożsamy z realizowanym w poprzednich okresach planistycznych TAK/NIE
analiza wykonalności planu, porównanie zapotrzebowania na zasoby produkcyjne z ich dostępnością TAK/NIE
możliwość sprawdzenia skutków ekonomicznych tj. planowane koszty, wartość sprzedaży związanych z daną wielkością produkcji TAK/NIE
automatyczne wygenerowanie zleceń produkcyjnych na wszystkie wyroby ujęte w zatwierdzonym planie TAK/NIE

Czytaj więcej

Planowanie zapotrzebowań materiałowych

zbilansowanie planowanych przychodów oraz planowanego zużycia poszczególnych indeksów TAK/NIE
wychwycenie sytuacji, kiedy mogą wystąpić niedobory materiałów, m.in. dane na temat aktualnych stanów magazynowych, zapasów minimalnych i maksymalnych, minimalnej partii do zamówienia, zarejestrowanych zamówień zakupu, zamówień klienta, zleceń produkcyjnych TAK/NIE
dostarczenie informacji umożliwiającej podjęcie decyzji o utworzeniu zleceń produkcyjnych na indeksy produkowane oraz zamówień zakupu na materiały dostarczane przez wskazanych dostawców TAK/NIE

Planowanie i realizacja zleceń

generowanie zleceń produkcyjnych określających rodzaj produkowanego wyrobu, wielkość partii oraz termin wykonania TAK/NIE
wskazanie dla każdego zlecenia przewidywane zużycie materiałów i surowców oraz prognozowany przychód wyrobu i produktów ubocznych TAK/NIE
automatyczne utworzenie dyspozycji materiałowych dla wyrobu z wybranego zlecenia (dla pracownika lub grupy zleceń) TAK/NIE
rezerwacja materiałów na magazynie na podstawie dyspozycji, ich odbiór powoduje zmianę stanów magazynowych TAK/NIE
realizacja wydań materiałów na zlecenie prowadzi do ich wyceny i stanowią część kalkulacji TKW TAK/NIE
generowanie dla każdego zlecenia raportu porównującego planowe zużycie materiałów (wg norm) ze zużyciem rzeczywistym (wg zrealizowanych dokumentów) TAK/NIE
tworzenie harmonogramu zlecenia z uwzględnieniem kalendarza prac na produkcji TAK/NIE
przekwalifikowanie indeksu w przypadku, gdy wykonanie określonych czynności technologicznych spowoduje, że powstanie zupełnie nowy indeks TAK/NIE

Planowanie zdolności produkcyjnych

tworzenie harmonogramu prac, planując dla każdej operacji termin jej rozpoczęcia, zakończenia oraz stanowisko, na którym ma być wykonana TAK/NIE
planowanie według metody „przenieś“ i „upuść“ TAK/NIE
analiza możliwości wykonania produkcji nieuwzględnionej w harmonogramie TAK/NIE
możliwość planowania zlecenia do przodu od terminu rozpoczęcia lub wstecz od terminu zakończenia TAK/NIE
ręczny wybór kolejności operacji TAK/NIE
nadanie zleceniom priorytetów TAK/NIE

Część 2. Traceability i sterowanie produkcją

Przepływ surowców, ścisła ewidencję partii produktowych (traceability)

rejestracja m.in. składu surowcowego w gotowym produkcie, warunków produkcji (np. wilgotność i temperatura pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych) oraz nazwisk osób odpowiedzialnych za każdy etap produkcji i przechowywania surowców oraz gotowych produktów TAK/NIE
rejestrację przepływu materiałowego w oparciu o dane pobierane z systemów wagowych TAK/NIE
dokładne odwzorowywanie struktura funkcjonalnej zakładu, stworzenie schematu przepływów, obrazującego poszczególne magazyny i wydziały produkcyjne wraz z ich powiązaniami, nazywanymi kierunkami przepływów TAK/NIE
z każdym z kierunków związany jest jeden, konkretny dokument przepływowy, którego wystawienie jest jednoznaczne z przemieszczeniem materiału TAK/NIE
określenie zawartości informacyjnej dokumentów oraz fizycznego miejsca rejestracji TAK/NIE
rejestracja zdarzeń zachodzących podczas procesu produkcyjnego (przekazania materiałowe, parametry w punktach krytycznych CCP, karty pracy pracowników, karty maszyn) TAK/NIE
ręczne wprowadzanie danych lub z wykorzystaniem szeregu mechanizmów, do których należą np. automaty generujące wpisy na podstawie rejestracji systemu wagowego i innych systemów pomiarowych TAK/NIE
realizacja założeń systemu jakości HACCP, ułatwiająca prowadzenie dokumentacji parametrów w punktach krytycznych i kontrolnych TAK/NIE
bezprzewodowa mobilna rejestracja danych przemysłowych w magazynach materiałów i surowców, w produkcji, podczas kompletacji dostaw TAK/NIE
mobilna rejestracja danych w transporcie towarów do klienta oraz przy skupie surowców u producentów TAK/NIE

Czytaj więcej

Sterowanie produkcją

zbieranie danych na temat realizacji produkcji, umożliwienie sprzężenia zwrotnego pomiędzy fazą planowania, a fazą realizacji oraz korygowanie odchyleń od planu produkcji TAK/NIE
sterowanie przebiegiem prac i przepływem poszczególnych indeksów na kolejne operacje i stanowiska pracy TAK/NIE
śledzenie produkcji w toku poprzez analizę, m.in. przepływu indeksów, rzeczywistego obciążenie stanowisk pracy i maszyn, informacji o przestojach maszyn, kosztach poszczególnych zleceń oraz przyczynach powstawania braków TAK/NIE
możliwość sprawdzenia w jakiej fazie produkcji znajduje się każde zlecenie TAK/NIE
wygenerowanie dokumentu PW i przekazaniem wyrobu na magazyn po wykonaniu ostatniej operacji na zleceniu TAK/NIE

Część 3. Kontrola jakości; Receptury i technologia produkcji wyrobów; Rejestrator temperatury.

Kontrola jakości

monitorowanie dowolnej ilości parametrów przypisanych do operacji technologicznych w marszrutach TAK/NIE
śledzenie bieżących wyników pomiarów parametrów, prowadzenie rejestru wykonanej produkcji, który szczegółowo ewidencjonuje przepływ detali na operacjach podlegających kontroli TAK/NIE
przekazanie prawidłowo wykonanych półproduktów do dalszych operacji lub w przypadku operacji końcowej na wskazany magazyn TAK/NIE

Czytaj więcej

Receptury i technologia produkcji wyrobów

definiowanie receptury dokładnie opisujące skład surowcowy dla każdego wyrobu lub półproduktu TAK/NIE
tworzenie nieograniczonej ilości receptur (jedna wskazana jako domyślna) dla danego wyrobu TAK/NIE
tworzenie własnych receptur dla poszczególnych składników wyrobu TAK/NIE
modyfikacja receptury półwyrobu oraz automatyczna zmiana wszystkich powiązanych z nią receptur TAK/NIE
tworzenie receptur alternatywnych na bazie już istniejących TAK/NIE
tworzenie receptur alternatywnych na bazie już istniejących TAK/NIE
automatyczne wyliczenie ceny wyrobu na podstawie kosztu surowcowego i narzutów TAK/NIE
przyporządkowanie każdej recepturze technologii opisującej wszystkie czynności wykonywane na konkretnym etapie produkcyjnym TAK/NIE
przypisanie czynnościom opisanym w technologii zestawów parametrów pozwalających na obliczenie pracochłonności, kosztów normatywnych, wskaźników akordowych i innych wielkości niezbędnych w procesie efektywnego planowania i zarządzania produkcją TAK/NIE

Rejestrator temperatury, kontrola jakości

rejestracja kontroli jakości produkcji według norm HACCP poprzez rejestrowanie danych w punktach kontrolnych TAK/NIE
możliwość wprowadzenia dokładnego opisu zdarzenia wraz z opisaniem działań korygujących TAK/NIE
kontrola temperatur w pomieszczeniach i informowanie wybranych osób o przekroczeniu wartości krytycznych TAK/NIE

Część 4. Gospodarka magazynowa, Integracja

Gospodarka magazynowa

zamawianie surowców w sytuacji gdy ich stan spada poniżej poziomu minimalnego TAK/NIE
śledzenie opakowań poprzez technologię RFID /kody kreskowe TAK/NIE
śledzenie partii dostaw, dzięki czemu zakład jest w stanie zidentyfikować z której dostawy i od którego dostawcy pochodził wadliwy surowiec TAK/NIE
generowanie dokumentów do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie papierowej lub elektronicznie TAK/NIE

Czytaj więcej

Integracja

import danych z zewnętrznych systemów funkcjonujących w firmie TAK/NIE
automatyczne sterowanie magazynami wysokiego składowania TAK/NIE
sterowanie produkcją i wewnątrz zakładowymi systemami transportu TAK/NIE
systemy wagowe, dozujące i etykietowania (kartony i palety) TAK/NIE
skanery stacjonarne i bezprzewodowe TAK/NIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*