Business Intelligence

BI – Business Intelligence

Systemy Business Intelligence to zaawansowane rozwiązania informatyczne wspomagające podejmowanie decyzji przez management przedsiębiorstw. Ich rolą jest agregowanie i przetwarzanie wszystkich danych z objętych nim obszarów, a następnie prezentowanie ich w przejrzystej formie. Tym samym osoby decyzyjne otrzymują aktualne przekrojowe dane o procesach występujących w przedsiębiorstwie. To pozwala na kontrolowanie tych procesów, szybkie reagowanie na występujące nieprawidłowości i wprowadzanie niezbędnych zmian. Systemy Business Intelligence są w pełni skalowalne, dzięki czemu istnieje możliwość objęcia nim całości lub części występujących w przedsiębiorstwie procesów. Możliwa jest w takim przypadku dalsza rozbudowa i obejmowanie kolejnych obszarów. Wykresy te są podstawą do podejmowania kluczowych decyzji przez kierownictwo i tym samym, dzięki wykorzystaniu bieżącej analizy informacji, mogą przyczynić się do zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa. Rozwiązania tej klasy operują na tzw. hurtowniach danych, czyli scentralizowanym miejscu, w którym przechowywane są dane z wszystkich procesów nimi objętych, dostarczane przez poszczególne wyspecjalizowane systemy informatyczne. Dzięki temu rozproszone dane mogą być analizowane w kontekście działania całego przedsiębiorstwa i obejmować jak najwięcej informacji (w tym historycznych).

 • Stworzenie tzw. hurtowni danych – jednego miejsca gromadzenia informacji o wszystkich procesach zachodzących w przedsiębiorstwie;
 • Możliwość generowania dowolnych raportów biznesowych w oparciu o najświeższe dane;
 • Możliwość generowania przekrojowych analiz i raportów odnoszących się do sytuacji całego przedsiębiorstwa;
 • Bieżący podgląd stanu procesów biznesowych za pomocą tzw. kokpitów menedżerskich, dedykowanych dla poszczególnych stanowisk;
 • Oszczędność czasu i obniżenie kosztów wykonywania analiz, wynikająca z automatyzacji procesów analitycznych;
 • Przyspieszenie procesów podejmowania decyzji opierających się na monitoringu działania przedsiębiorstwa za pomocą mechanizmów sprzężenia zwrotnego oraz sprzężenia wyprzedzającego.
 • Gdy przedsiębiorstwo przeprowadza wiele procesów biznesowych rejestrowanych przez różne systemy informatyczne;
 • Gdy przedsiębiorstwo opiera swoją działalność na analizie wielu danych z wszystkich obszarów działalności;
 • Gdy przedsiębiorstwo wykorzystuje do projektowania procesów dane historyczne;
 • Gdy działalność przedsiębiorstwa operuje na rynku wrażliwym na zmienną sytuację gospodarczą, co powoduje konieczność modyfikacji procesów.

Generujemy coraz więcej danych w różnych obszarach naszego życia i biznesu. Nie ma znaczenia czy jesteśmy firmą produkcyjną, usługową czy handlowo-dystrybucyjną. Dane i informacje krążą w organizacji. Mówimy tutaj zarówno o podstawowych danych, które są łatwe do pozyskania np. z systemu sprzedażowo-finansowego, ale także o tych, których przedsiębiorstwo jeszcze nie pozyskuje np. ze względu na brak możliwości technologicznych dotychczas. Narzędzia do analizy danych, ich wizualizacji i tworzenia określonych raportów to w zasadzie już końcowa faza procesu obróbki danych i w tym zakresie wszelkie rozwiązania typu BI doskonale się odnajdują. Niemniej jednak z punktu widzenia wyzwania biznesowego i jakości wspomnianych zestawień istotniejszym wyzwaniem wydaje się dotarcie do tychże danych, umiejętne ich zestawienie i opracowanie modelu biznesowego.  Stąd też mówiąc o analizie danych powinniśmy wspomnieć nie tylko o aplikacjach BI, ale także narzędziach Data Minning służących do ekstrakcji danych.

Na rynku dostępnych jest bardzo wiele mniej i bardziej zaawansowanych narzędzi służących do analizy danych jak np. MicroStrategy, Microsoft Power BI, QlikView, SAS, Targit czy Tableau. Oczywiście dostawcy systemów ERP, a także innych rozwiązań np. w zakresie produkcji, logistyki czy elektronicznego obiegu dokumentów rozwijają moduły, funkcjonalności tychże aplikacji w obrębie analizy danych i tworzenia wszelkiego rodzaju zestawień. Nie zawsze jednak rozwiązania te pozwalają na analizę danych z zewnętrznych źródeł spoza tegoż systemu oraz gro z nich opiera się o przygotowane na etapie wdrożenia określonych scenariuszy analitycznych, raportów, które później są przez użytkownika wywoływane na życzenie, a poszczególne tabele aktualizowane systemowo.

W przypadku bardzo dużej ilości danych oraz konieczności ich uporządkowania jeszcze przed analizą proponowane są rozwiązania oparte o tzw. hurtownię danych. Projekty te łączą integrację rozwiązań technologicznych, sprzętowych, a także wizualizacyjnych.

Drugą grupą rozwiązań są systemy, które przede wszystkim wspierają kontroling, konsolidację finansową i budżetowanie. W tej grupie niewątpliwie należy wymienić jako przykład Eureca, IBM Cognos, Infor d/EPM, Oracle Hyperion, Prophix czy SAP Business Objects. Systemy te są sprzedawane poprzez rozbudowane sieci partnerskie gdzie wartością dodaną w projekcie są kompetencje i doświadczenie partnera. Zadaniem systemów BI jest przekształcanie zbieranych danych z całego systemu i generowanie na ich podstawie wykresów obrazujących aktualny stan procesów.

Agenda:

1. Jak dzielimy systemy analizy danych dostępne na rynku:
 • Dostosowanie cenowe: półki cenowe systemów i ich grupy docelowe użytkowników;
 • Dostosowanie funkcjonalne: podział rozwiązań według zastosowań aplikacji (analiza i wizualizacja danych, hurtownie danych, kontroling i budżetowanie); przykłady systemów funkcjonujących w danym segmencie rynku;
 • Sposoby licencjonowania: najbardziej popularne sposoby licencjonowania systemów.
2. Dostawcy i ich specjalizacje:
 • Omówienie kluczowych rozwiązań oraz sieci sprzedaży tychże systemów w Polsce.
3. Kilka terminów i ich znaczenie. Co powinieneś wiedzieć wybierając rozwiązanie do analizy danych:
 • Data Mining;
 • Web Mining;
 • Text Mining;
 • Knowledge Discover;
 • Big Data,
 • Data Lakes;
4. Jak dobrze wybrać system Business Intelligence: