Program:

Dział Szkoleń:

Organizacja procesu wyboru zaawansowanych rozwiązań IT wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem.

Opis:

Jak wybierać systemy IT, które usprawniają zarządzanie produkcją?

 

Rozmawiając z polskimi managerami firm produkcyjnych, często słyszymy o problemach z jakimi się borykają w swojej pracy. Najczęściej dotyczą one planowania produkcji w sytuacji częstych zmian zamówień, konieczności bieżącego monitorowania maszyn, rejestrowania genealogii produktu. Ważnym problemem jest także konieczność wyeliminowania przestojów, mikroprzestojów oraz awarii, aby podnieść efektywność maszyn. Niestety, niejednokrotnie managerowie wykorzystują w swojej pracy jedynie arkusze excel, który nie jest już wystarczającym wsparciem. Dodatkowo istotny jest przepływ informacji pomiędzy produkcją a utrzymaniem ruchu.

Część I – Teoretyczna:

Konsultanci BPC GROUP POLAND prowadzą systematyczne analizy rozwiązań informatycznych, które zastosowanie swoje znalazły w praktyce polskich przedsiębiorstw. Na bieżąco gromadzą dane o możliwościach systemów, aktualizacjach i warunkach sprzedaży. Co roku przez konsultantów BPC GROUP POLAND pozycjonowanych jest ok. 250 zaawansowanych systemów informatycznych oraz weryfikowanych jest kilkaset firm IT pod kątem posiadanych przez nie kompetencji. Konsultanci na bieżąco monitorują również opinie kadry zarządzającej przedsiębiorstw na temat stopnia wykorzystania rozwiązań IT w praktyce oraz badają zadowolenie użytkowników systemów. Wiedza ta umożliwiła konsultantom BPC przygotowanie pierwszej części niniejszego szkolenia.

 

SYSTEMY DZIŚ. ANALIZA POLSKIEGO RYNKU ROZWIĄZAŃ KLASY ERP.

 1. Jakie funkcje realizowane są przez obecnie dostępne na rynku systemy ERP, MES/MOM, APS, CMMS w obszarze:
  • Planowania i harmonogramowania produkcji;
  • Kontroli postępu realizacji produkcji;
  • Wsparcia służb utrzymania ruchu;
 2. Jak dzielimy systemy ERP, MES/MOM, APS, CMMS dostępne na rynku?
  • Dostosowanie cenowe: półki cenowe systemów i ich grupy docelowe użytkowników;
  • Sposoby licencjonowania: najbardziej popularne sposoby licencjonowania systemów dostępnych na rynku polskim wraz z symulacją cenową.
 3. Dostawcy i ich specjalizacje:
  • Omówienie kluczowych rozwiązań klasy ERP, MES/MOM, APS, CMMS oraz sieci sprzedaży tychże systemów w Polsce.

Warsztaty: Symulacje budżetu projektu wdrożeniowego.

 

Na szkoleniu zostaną wskazane ramy przykładowego projektu ERP, który obejmuje informatyzację głównych obszarów zarządzania organizacją (finanse, kadry-płace, sprzedaż, zakupy, produkcja, magazyn). Konsultanci BPC GROUP POLAND przedstawią przykłady odpowiedzi dostawców na zapytanie ofertowe i poddadzą je wspólnej analizie wskazując na metodologie porównania ofert i pułapki występujące na tym etapie.

 

KIEDY ROZBUDOWAĆ OBECNY SYSTEM ERP O DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI I Z KIM W TYM ZAKRESIE WSPÓŁPRACOWAĆ?

 1. Zaawansowane planowanie produkcji:
  • Omówienie wybranych rozwiązań APS i ich producentów/dostawców;
  • Omówienie możliwych modeli sprzedażowo-wdrożeniowych;
  • Porównanie funkcjonalne systemów ERP i APS - symulacja kosztów wybranych projektów wdrożeniowych.
 2. Monitoring realizacji produkcji:
  • Omówienie wybranych rozwiązań MES i ich producentów/dostawców;
  • Omówienie możliwych modeli sprzedażowo-wdrożeniowych;
  • Porównanie funkcjonalne systemów ERP i MES - symulacja kosztów wybranych projektów wdrożeniowych.
 3. Zaawansowane utrzymanie ruchu:
  • Omówienie wybranych rozwiązań CMMS i ich producentów/dostawców;
  • Omówienie możliwych modeli sprzedażowo-wdrożeniowych;
  • Porównanie funkcjonalne systemów ERP i CMMS - symulacja kosztów wybranych projektów wdrożeniowych.

Część II – Warsztatowa:

Od 12 lat konsultanci BPC GROUP POLAND wspierają wiedzą duże i średnie przedsiębiorstwa w procesach informatyzacji. Z usług edukacyjnych i doradczych konsultantów korzysta obecnie kilka tysięcy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych w Polsce, które systematycznie inwestują w nowe technologie IT. Projekty realizowane przez BPC GROUP POLAND obejmują złożone procesy biznesowe całego przedsiębiorstwa, jak również wybranych obszarów merytorycznych m.in. planowania produkcji, kontroli realizacji produkcji czy utrzymania ruchu. Konsultanci wspierają przedsiębiorców na każdym etapie wyboru rozwiązania, począwszy od analizy procesów biznesowych, poprzez opracowanie zapytania ofertowego, aż po prezentację systemów, negocjacje warunków umowy oraz nadzór nad wdrożeniem.

Druga część szkolenia będzie poparta przykładami udanych i nieudanych wdrożeń systemów IT wraz z omówieniem przyczyny tychże niepowodzeń. Informacje te zostaną uzupełnione o praktyczną wiedzę konsultantów BPC GROUP POLAND z dotychczas realizowanych projektów informatyzacji przedsiębiorstw, prowadzonych przez BPC GROUP POLAND. Zostaną omówione wybrane case study wraz z dokumentacją opracowaną na każdym z etapów projektu, począwszy od dokumentu analizy procesów biznesowych, a skończywszy na negocjowanych z dostawcą umowach (dane identyfikujące klienta i dostawców zostaną ukryte).

 1. Jak przygotować się do wyboru i wdrożenia systemu ERP wspierającego produkcję?
  • Jak doprowadzić projekt by zakończył się sukcesem?
  • Po jakim czasie można spodziewać się zwrotu z inwestycji w system ERP, APS, MES, CMMS?
 2. Analizy procesów produkcyjnych.
  • Metodologia tworzenia, harmonogram prac;
  • Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji;
  • Najczęściej popełniane błędy podczas przeprowadzania analizy biznesowej - porady jak ich unikać.
 3. Konstrukcja zapytania ofertowego:
  • Przygotowanie dokumentacji na potrzeby stworzenia zapytania ofertowego - rodzaje/schematy dokumentów;
  • Treść zapytania ofertowego. Jakie informacje umieszczać a czego unikać?
  • Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia zapytania ofertowego - porady jak ich unikać.
 4. Analiza otrzymanych ofert na zakup i wdrożenie systemu wspierającego produkcję.
  • Na co zwrócić uwagę?
  • Jak porównać oferentów?
  • Jak nie przepłacić?
 5. Jak skutecznie zweryfikować dostawcę i system?
  • Oferta;
  • Prezentacja;
  • Referencje.
 6. "Przedsiębiorstwo dyktuje dostawcy warunki do momentu podpisania umowy, potem role się zmieniają":
  • Krytyczne zapisy;
  • Strategie negocjacji.

 

Uczestnicząc w szkoleniu przedsiębiorstwo uzyska:

 

1.      Przygotowanie do samodzielnego poprowadzenia procesu wyboru systemu wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem;

2.      Zestawienie systemów IT dostępnych na rynku polskim wraz z listą dostawców (publikacje książkowe i raporty analityczne autorstwa BPC GROUP POLAND:

 • Książka "ERP. Systemy IT w Polsce. Analiza procesów inwestycyjnych",
 • Branżowe raporty analityczne i magazyny BPC GUIDE);

3.      Listę wskazówek i założeń niezbędnych do przeprowadzenia procesu na etapie opracowania zapytania ofertowego, analizy ofert i negocjacji warunków umowy z dostawcą;

4.      Poczęstunek w tym 2 x lunch.


Cena za udział:

 

Język Polski:

 • 1.560,00 PLN – pierwsza osoba wydelegowana przez podmiot;
 • 800,00 PLN – druga i kolejna osoba wydelegowana przez podmiot.

Agenda:

Brak infromacji

Rejestracja:

Rejestracja na termin szkolenia jest obecnie zamknięta.

Szkolenie zamknięte:

Szkolenie Jak wybierać systemy IT, które usprawniają zarządzanie produkcją? może na Państwa życzenie zostać zrealizowane w formie zamkniętej.

W takim wypadku oprócz kwestii programowej, dostosowany do Państwa potrzeb zostanie również sposób prowadzenia zajęć teoretycznych oraz warsztatowych. Ponadto szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnym, zaproponowanym przez Państwa, miejscu oraz terminie.

Szkolenie zamknięte to:

 • Dopasowany do ram czasowych oraz potrzeb program szkolenia;
 • Optymalizacja budżetu szkoleniowego;
 • Dowolność w doborze terminu i miejsca szkolenia;
 • Analiza wybranych przypadków z bieżącej działalności firmy;
 • Konsultacja z trenerem podczas szkolenia oraz 30 dni po szkoleniu.

Zapraszamy do kontaktu – przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę szkoleniową!

Koordynatorzy Projektu: "Jak wybierać systemy IT, które usprawniają zarządzanie produkcją?"

Sebastian Świerkot Senior IT Business Consultant BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. Tel.kom.: +48 692 450 743 E-Mail: sebastian.swierkot@bpc-group.pl

Kontakt:

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Sekcja Organizacji Spotkań Edukacyjnych
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A,
Telefon Kontaktowy: +48 (32) 777-15-01
E-Mail: kontakt@bpc-group.pl
Regon: 240738263, NIP: 9542610254, Kapitał Zakładowy: 67 200,00 zł KRS: 0000292152, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zapraszamy do kontaktu – przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę szkoleniową!

Koordynatorzy Projektu: "Jak wybierać systemy IT, które usprawniają zarządzanie produkcją?"

Sebastian Świerkot Senior IT Business Consultant BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. Tel.kom.: +48 692 450 743 E-Mail: sebastian.swierkot@bpc-group.pl

Warunki Rejestracji i Uczestnictwa

I. ORGANIZATOR SZKOLENIA

 1. 1. Organizatorem Szkolenia, zwanego dalej "Szkoleniem", jest BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-159), przy ul. Jesionowej 9A, piętro VIII, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000292152, kapitał zakładowy: 67.200,00 PLN, NIP: 9542610254, Regon: 240738263. Osobą odpowiedzialną za organizację Szkolenia jest Sebastian Świerkot, Senior IT Business Consultant, M: +48 692 450 743, E: sebastian.swierkot@bpc-group.pl

II. SZKOLENIE

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie uprzedniej rejestracji przy pomocy formularza rejestracyjnego, złożenie oświadczenia woli w przedmiocie przyjęcia Oferty Szkolenia oraz dokonanie opłaty za udział w Szkoleniu w terminie określonym w pkt. III. 4.
 2. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca realizacji Szkolenia. Liczba miejsc na Szkolenie jest ograniczona, a o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy zarejestrowani na Szkolenie, w przypadku gdy nie będzie się ono odbywać planowo, zostaną o tym poinformowani drogą e-mailową, najpóźniej 5 dni przed planowanym terminem Szkolenia. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. w szczególności zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca Szkolenia w sytuacji, gdy ilość zarejestrowanych Uczestników będzie niższa niż 3. W takim przypadku zarejestrowani Uczestniczy wezmą udział w najbliższym Szkoleniu. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora z powyższego tytułu.
 3. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podawania przyczyny.

III. CENA SZKOLENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Opłata za udział w Szkoleniu: "Jak wybierać systemy IT, które usprawniają zarządzanie produkcją?" w zależności od wyboru języka oraz ilości osób wynosi:
  • Język Polski:
  • 1.560,00 PLN – pierwsza osoba wydelegowana przez podmiot;
  • 800,00 PLN – druga i kolejna osoba wydelegowana przez podmiot.
 2. Cena Szkolenia obejmuje: udział w zajęciach, komplet materiałów szkoleniowych, indywidualne konsultacje podczas zajęć, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, bufet konferencyjny. Cena szkolenia nie obejmuje w szczególności kosztów: zakwaterowania, dojazdu, parkingów.
 3. Opłata za udział w Szkoleniu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług w wysokości określonej w przepisach prawa polskiego powszechnie obowiązującego w chwili wystawienia faktury.
 4. Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu rejestracji przy pomocy formularza rejestracyjnego oraz złożeniu oświadczenia woli w przedmiocie przyjęcia Oferty Szkolenia. Termin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury. W tytule przelewu powinny zostać podane: firma Uczestnika, tytuł Szkolenia oraz termin jego realizacji.
 5. Po dokonaniu rejestracji przy pomocy formularza rejestracyjnego Uczestnik biorący udział w Szkoleniu otrzyma od Organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na Szkolenie.
 6. W przypadku braku zgody na zawarcie umowy przy użyciu wzorca umownego, możliwe jest zawarcie umowy na warunkach indywidualnie uzgodnionych.

IV. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

 1. Uczestnik Szkolenia może zrezygnować z uczestnictwa bez ponoszenia kosztów, nie później niż na 7 dni przed terminem Szkolenia (jeżeli Opłata za udział w Szkoleniu została zapłacona nastąpi jej zwrot). Rezygnacja w okresie krótszym niż 7 dni, a także nieobecność na Szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji w terminie min. 7 dni przed realizacją Szkolenia) skutkuje obowiązkiem opłacenia 100% kwoty za Szkolenie. Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu, pod rygorem jej bezskuteczności, winna zostać dokonana na piśmie i przesłana na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za organizację Szkolenia.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Szkolenia bez podawania przyczyny. W takim przypadku przysługuje jedynie prawo do zwrotu uiszczonej Opłaty za udział w Szkoleniu w terminie 14 dni od daty odwołania Szkolenia. Uczestnikowi nie przysługują żadne inne roszczenia w stosunku do Organizatora z tytułu odwołania Szkolenia.
 3. W każdym czasie Uczestnik może wyznaczyć inną osobę biorącą udział w Szkoleniu, za którą bierze pełną odpowiedzialność. Zmianę należy przekazać telefonicznie lub e-mailowo koordynatorowi Szkolenia.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wymagania techniczne

Do udziału w konferencji online/ webinaru/ szkolenia BPC GROUP POLAND wymagane jest połączenia audio-video poprzez aplikację Microsoft Teams lub też przeglądarkę.

Opcja I: Instalacja aplikacji Microsoft Teams
 1. Pobierz aplikację i zainstaluj na swoim komputerze (https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion) lub uruchom ją jeśli posiadasz ją już zainstalowaną w ramach pakietu Office.
 2. Zaloguj się do aplikacji wykorzystując istniejący login i hasło lub też utworzyć nowe konto.
 3. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 4. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.
Opcja II: Dołączenie do spotkania poprzez przeglądarkę internetową
 1. Sprawdź czy posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję wykorzystywanej przeglądarki(jeśli nie – zaktualizuj ją).
 2. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 3. Zaakceptuj opcjonalną instalację pluginu Microsoft Teams dla przeglądarki.
 4. W przypadku braku kompatybilnej przeglądarki Microsoft Teams podpowie i wskaże link do uruchomienia spotkania poprzez Microsoft Edge.
 5. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

Obsługiwane przeglądarki to Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Najnowsza wersja przeglądarki Chrome, Najnowsza wersja przeglądarki Firefox

Prosimy o próbę dołączenia około 30 minut przed rozpoczęciem spotkania celem uniknięcia opóźnienia. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt telefoniczny z naszym administratorem spotkania pod numerem telefonu: 606 320 672