Program:

Dział Szkoleń:

Organizacja procesu wyboru zaawansowanych rozwiązań IT wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem.

Opis:

Rynek firm informatycznych w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Obok systemów klasy ERP dostępnych jest obecnie kilkadziesiąt rozwiązań innych klas systemowych. Oferty prezentowane są przez kilkuset dostawców.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Webinarium na którym poukładamy wiedzę o tym jakie są główne klasy systemowe, rozwiązania oraz kluczowi dostawcy. Informacje przydadzą się wszystkim osobom, które na co dzień zajmują się zagadnieniami informatycznymi, jak i tymi którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z branżą IT.

 

BPC GROUP POLAND od kilkunastu lat analizuje i porównuje dostępne na rynku systemy IT. Rocznie wspiera kilkaset procesów wyboru systemów IT, które przeprowadzone są przez przedsiębiorstwa MSP i sektora korporacyjnego.

Agenda:

Techniczne przygotowanie uczestników.
Wprowadzenie do spotkania.

Przedstawienie uczestników spotkania.

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Systemy wspierające zarządzanie całym przedsiębiorstwem klasy ERP.

• Kluczowe wymagania wobec systemów klasy ERP według branż.
• Zestawienie kluczowych systemów ERP w Polsce - główni gracze.

Przerwa techniczna
Systemy wspierające zarządzanie obszarem produkcyjnym. Kluczowe wymagania wobec systemów, kluczowe funkcjonalności, główni gracze.

• Systemy zaawansowanego planowania i harmonogramowania produkcji - APS.
• Systemy realizacji produkcji - MES/MOM.
• Systemy utrzymania ruchu – CMMS/EAM

Przerwa techniczna
Systemy wspierające zarządzanie obszarem poza produkcyjnym. Kluczowe wymagania wobec systemów, kluczowe funkcjonalności, główni gracze.
 • Systemy logistyczno-magazynowe - WMS.
 • Systemy zarządzania procesami i obiegiem dokumentów – ECM, EOD/workflow.
 • Systemy analityki zarządczej – BI/DWH.

Organizatorzy generalni:

BPC GROUP POLAND

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. wspiera duże i średnie przedsiębiorstwa w procesach informatyzacji. Świadczy usługi doradcze, które pomagają decydentom wybrać właściwą opcję informatyzacji przedsiębiorstwa, jak również odpowiedni system informatyczny i firmę wdrożeniową. Projekty obejmują m.in. przeprowadzenie analizy procesów biznesowych, opracowanie zapytania ofertowego, organizację prezentacji dedykowanych i negocjacje warunków umowy z dostawcami systemów IT.

 

Obok doradztwa świadczonego w sposób zindywidualizowany firma prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne dla przedsiębiorstw. W ramach BPC Training Centre organizowane są konferencje i warsztaty dla kadry decyzyjnej, która wybiera systemy IT.

 

W trakcie dwunastu lat działalności zostało przeprowadzonych ponad 200 spotkań edukacyjnych i wyszkolonych blisko 8 tysięcy osób. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. jest także właścicielem i redaktorem serwisu doradczego www.bpc-guide.pl oraz największej w Polsce internetowej bazy systemów IT. Firma systematycznie publikuje Raporty Analityczne o stanie informatyzacji polskich przedsiębiorstw.

Rejestracja:

Rejestracja na termin szkolenia jest obecnie zamknięta.

Szkolenie zamknięte:

Szkolenie Rynek informatyczny w Polsce. Systemy wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem. może na Państwa życzenie zostać zrealizowane w formie zamkniętej.

W takim wypadku oprócz kwestii programowej, dostosowany do Państwa potrzeb zostanie również sposób prowadzenia zajęć teoretycznych oraz warsztatowych. Ponadto szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnym, zaproponowanym przez Państwa, miejscu oraz terminie.

Szkolenie zamknięte to:

 • Dopasowany do ram czasowych oraz potrzeb program szkolenia;
 • Optymalizacja budżetu szkoleniowego;
 • Dowolność w doborze terminu i miejsca szkolenia;
 • Analiza wybranych przypadków z bieżącej działalności firmy;
 • Konsultacja z trenerem podczas szkolenia oraz 30 dni po szkoleniu.

Zapraszamy do kontaktu – przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę szkoleniową!

Koordynatorzy Projektu: "Rynek informatyczny w Polsce. Systemy wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem."

Wojciech Ziaja Consulting Services Director BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. Tel.kom.: 662105884 E-Mail: wojciech.ziaja@bpc-group.pl

Kontakt:

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Sekcja Organizacji Spotkań Edukacyjnych
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A,
Telefon Kontaktowy: +48 (32) 777-15-01
E-Mail: kontakt@bpc-group.pl
Regon: 240738263, NIP: 9542610254, Kapitał Zakładowy: 67 200,00 zł KRS: 0000292152, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zapraszamy do kontaktu – przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę szkoleniową!

Koordynatorzy Projektu: "Rynek informatyczny w Polsce. Systemy wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem."

Wojciech Ziaja Consulting Services Director BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. Tel.kom.: 662105884 E-Mail: wojciech.ziaja@bpc-group.pl

Warunki Rejestracji i Uczestnictwa

I. ORGANIZATOR SZKOLENIA

 1. Organizatorem Szkolenia, zwanego dalej "Szkoleniem", jest BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-159), przy ul. Jesionowej 9A, piętro VIII, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000292152, kapitał zakładowy: 67.200,00 PLN, NIP: 9542610254, Regon: 240738263. Osobą odpowiedzialną za organizację Szkolenia jest Wojciech Ziaja, Consulting Services Director, M: +48 662 105 884, E: wojciech.ziaja@bpc-group.pl

II. SZKOLENIE

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie uprzedniej rejestracji przy pomocy formularza rejestracyjnego, złożenie oświadczenia woli w przedmiocie przyjęcia Oferty Szkolenia oraz dokonanie opłaty za udział w Szkoleniu w terminie określonym w pkt. III. 4.
 2. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Szkolenia. Liczba miejsc na Szkolenie jest ograniczona, a o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy zarejestrowani na Szkolenie, w przypadku gdy nie będzie się ono odbywać planowo, zostaną o tym poinformowani drogą e-mailową, najpóźniej 5 dni przed planowanym terminem Szkolenia. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. w szczególności zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Szkolenia. W takim przypadku zarejestrowani Uczestniczy wezmą udział w najbliższym Szkoleniu. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora z powyższego tytułu.
 3. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podawania przyczyny.

III. CENA SZKOLENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Opłata za udział w Szkoleniu:

CENA PROMOCYJNA (wrzesień) 200 PLN + 23% VAT – udział jednego podmiotu (przedsiębiorstwa)

250 PLN + 23% VAT – udział jednego podmiotu (przedsiębiorstwa);

 1. Cena Szkolenia obejmuje: udział w sesji zdalnej realizowanej za pośrednictwem Internetu, komplet elektronicznych lub drukowanych wysłanych pocztą materiałów szkoleniowych, indywidualne konsultacje podczas zajęć, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 2. Opłata za udział w Szkoleniu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług w wysokości określonej w przepisach prawa polskiego powszechnie obowiązującego w chwili wystawienia faktury.
 3. Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu rejestracji przy pomocy formularza rejestracyjnego oraz złożeniu oświadczenia woli w przedmiocie przyjęcia Oferty Szkolenia. Termin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury. W tytule przelewu powinny zostać podane: firma Uczestnika, tytuł Szkolenia oraz termin jego realizacji.
 4. Po dokonaniu rejestracji przy pomocy formularza rejestracyjnego Uczestnik biorący udział w Szkoleniu otrzyma od Organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na Szkolenie.
 5. W przypadku braku zgody na zawarcie umowy przy użyciu wzorca umownego, możliwe jest zawarcie umowy na warunkach indywidualnie uzgodnionych.

IV. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

 1. Uczestnik Szkolenia może zrezygnować z uczestnictwa bez ponoszenia kosztów, nie później niż na 7 dni przed terminem Szkolenia (jeżeli Opłata za udział w Szkoleniu została zapłacona nastąpi jej zwrot). Rezygnacja w okresie krótszym niż 7 dni, a także nieobecność na Szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji w terminie min. 7 dni przed realizacją Szkolenia) skutkuje obowiązkiem opłacenia 100% kwoty za Szkolenie. Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu, pod rygorem jej bezskuteczności, winna zostać dokonana na piśmie i przesłana na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za organizację Szkolenia.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Szkolenia bez podawania przyczyny. W takim przypadku przysługuje jedynie prawo do zwrotu uiszczonej Opłaty za udział w Szkoleniu w terminie 14 dni od daty odwołania Szkolenia. Uczestnikowi nie przysługują żadne inne roszczenia w stosunku do Organizatora z tytułu odwołania Szkolenia.
 3. W każdym czasie Uczestnik może wyznaczyć inną osobę biorącą udział w Szkoleniu, za którą bierze pełną odpowiedzialność. Zmianę należy przekazać telefonicznie lub e-mailowo koordynatorowi Szkolenia.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wymagania techniczne

Do udziału w konferencji online/ webinaru/ szkolenia BPC GROUP POLAND wymagane jest połączenia audio-video poprzez aplikację Microsoft Teams lub też przeglądarkę.

Opcja I: Instalacja aplikacji Microsoft Teams
 1. Pobierz aplikację i zainstaluj na swoim komputerze (https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion) lub uruchom ją jeśli posiadasz ją już zainstalowaną w ramach pakietu Office.
 2. Zaloguj się do aplikacji wykorzystując istniejący login i hasło lub też utworzyć nowe konto.
 3. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 4. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.
Opcja II: Dołączenie do spotkania poprzez przeglądarkę internetową
 1. Sprawdź czy posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję wykorzystywanej przeglądarki(jeśli nie – zaktualizuj ją).
 2. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 3. Zaakceptuj opcjonalną instalację pluginu Microsoft Teams dla przeglądarki.
 4. W przypadku braku kompatybilnej przeglądarki Microsoft Teams podpowie i wskaże link do uruchomienia spotkania poprzez Microsoft Edge.
 5. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

Obsługiwane przeglądarki to Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Najnowsza wersja przeglądarki Chrome, Najnowsza wersja przeglądarki Firefox

Prosimy o próbę dołączenia około 30 minut przed rozpoczęciem spotkania celem uniknięcia opóźnienia. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt telefoniczny z naszym administratorem spotkania pod numerem telefonu: 606 320 672