BPC Training Centre

Program:

Dział Szkoleń:


Organizacja procesu wyboru zaawansowanych rozwiązań IT wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem.

Opis:

ON-LINE: Jak wybrać system IT klasy CMMS?

 

Dla przedstawicieli działów Utrzymania Ruchu na polskim rynku IT możemy znaleźć szereg rozwiązań mniejszych i większych specjalistycznych klasy CMMS czy EAM. 


Są to rozwiązania różnych półek funkcjonalno-cenowych od tanich programów, których koszt wprowadzenia oscyluje na poziomie kilku tysięcy złotych, nie wspominając o tych jeszcze tańszych, aż po zaawansowane rozwiązania dla segmentu korporacyjnego i najbardziej rozbudowanych DUR.


Często obszar UR podczas informatyzacji traktowany jest jako niezależny i nie bardzo powiązany z produkcją, niemniej jednak w rzeczywistości dotyka on także planowania i harmonogramowania produkcji (np. planowane przeglądy i remonty) czy obszaru nadzoru produkcji (np. cały proces zgłaszania i obsługi awarii).

Szkolenie adresowane jest do kadry managerskiej  przedsiębiorstw, która chce usprawnić zarządzanie poprzez wprowadzenie zaawansowanych systemów IT nadzorowanie i postępu produkcji.

 

Agenda:

 1. Jak dzielimy systemy CMMS dostępne na rynku?
  • Dostosowanie cenowe: półki cenowe systemów i ich grupy docelowe użytkowników
  • Dostosowanie branżowe: wybrane funkcjonalności systemów CMMS dla branż reprezentowanych przez uczestników szkolenia; przykłady systemów funkcjonujących w danym segmencie rynku
  • Sposoby licencjonowania: najbardziej popularne sposoby licencjonowania systemów dostępnych na rynku polskim wraz z symulacją cenową
 2. Dostawcy i ich specjalizacje:
  • Omówienie kluczowych rozwiązań klasy CMMS oraz sieci sprzedaży tychże systemów w Polsce.
 3. Konstrukcja zapytania ofertowego.
  • Przygotowanie dokumentacji na potrzeby stworzenia zapytania ofertowego - rodzaje/schematy dokumentów
  • Treść zapytania ofertowego. Jakie informacje umieszczać a czego unikać
  • Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia zapytania ofertowego - porady jak ich unikać
 4. Analiza otrzymanych ofert na zakup i wdrożenie systemu wspierającego produkcję
  • Na co zwrócić uwagę.
  • Jak porównać oferentów.
  • Jak nie przepłacić?

 

Cena:

1.100 PLN netto – podmiot uczestniczący w szkoleniu

900 PLN - opracowanie raportu dedykowanego dla uczestnika szkolenia w formie pisemnej, który zawierać będzie informacje o możliwych kierunkach informatyzacji przedsiębiorstwa reprezentowanego przez uczestnika szkolenia, analizę wskazanych przez niego rozwiązań i dostawców IT oraz wskazanie rozwiązań i dostawców, z którymi przedsiębiorstwo powinno się zapoznać z uwagi na zakres potrzeb, plany inwestycyjne, a także inne czynniki wskazane przez uczestnika szkolenia.

 

Promocja:

Podmiot uczestniczący w szkoleniu otrzyma voucher o wartości 1.100 PLN netto do wykorzystania na usługi doradcze BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. obejmujące:

 

Analiza merytoryczna wszystkich umów związanych z wdrożeniem rozwiązania IT. Opiniowanie i sugerowanie zmian zapisów umów pod kątem prawno-merytorycznym wraz z ich wyjaśnieniem i uzasadnieniem oraz rekomendacja kierunku negocjacji niniejszych umów mając na względzie oczekiwania biznesowe przedsiębiorstwa.

 

Usługa obejmuje analizę wszystkich umów pomiędzy dostawcą a przedsiębiorstwem występujących w ramach projektu wdrożenia wybranego systemu IT, tj. umowa na:

- wykonanie Proof of Concept (PoC) / pilotaż systemu,

- opracowanie analizy przedwdrożeniowej,

- zakup licencji systemu IT,

- wdrożenie i dostosowanie systemu IT,

- wsparcie serwisowe i utrzymanie systemu IT.

 

W przypadku implementacji kilku rozwiązań IT w ramach jednego projektu wdrożeniowego wymogiem jest by ilość każdej z powyższych umów nie była większa niż jedna. W innym razie BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. przedstawi indywidualną wycenę dla projektu w zależności od złożoności.

 

Podmiotom uczestniczącym w szkoleniu zainteresowanym skorzystaniem z niniejszego vouchera konsultanci BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. przedstawią szczegółowy zakres prac wykonywany w ramach w/w usług wraz z jej wyceną. Voucher może zostać wykorzystany na usługi zamówione w okresie do 31.12.2020 r. (datą zamówienia jest data podpisania zamówienia/umowy na wykonanie usługi). Zaopiniowanie i zasugerowanie zmian zapisów Umów pod kątem prawno-merytorycznym wraz z ich wyjaśnieniem i uzasadnieniem. Vouchery nie sumują się z innymi promocjami i nie można łączyć ze sobą voucherów. W przypadku posiadania przez przedsiębiorstwo kilku voucherów mogą one zostać wykorzystane w ramach różnych projektów tudzież różnych usług BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. co wymaga jednak każdorazowo indywidualnych ustaleń.

Agenda:

Brak infromacji

Organizatorzy generalni:

BPC Group

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. wspiera duże i średnie przedsiębiorstwa w procesach informatyzacji. Świadczy usługi doradcze, które pomagają decydentom wybrać właściwą opcję informatyzacji przedsiębiorstwa, jak również odpowiedni system informatyczny i firmę wdrożeniową. Projekty obejmują m.in. przeprowadzenie analizy procesów biznesowych, opracowanie zapytania ofertowego, organizację prezentacji dedykowanych i negocjacje warunków umowy z dostawcami systemów IT.

 

Obok doradztwa świadczonego w sposób zindywidualizowany firma prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne dla przedsiębiorstw. W ramach BPC Training Centre organizowane są konferencje i warsztaty dla kadry decyzyjnej, która wybiera systemy IT.

 

W trakcie dwunastu lat działalności zostało przeprowadzonych ponad 200 spotkań edukacyjnych i wyszkolonych blisko 8 tysięcy osób. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. jest także właścicielem i redaktorem serwisu doradczego www.bpc-guide.pl oraz największej w Polsce internetowej bazy systemów IT. Firma systematycznie publikuje Raporty Analityczne o stanie informatyzacji polskich przedsiębiorstw.

Rejestracja:

Dane dotyczące spotkania:
Dane Delegata na Spotkanie:
Dane Uczestnika (Przedsiębiorstwa):
Tematyka Spotkania:

Szkolenie płatne Uczestniczy: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą oraz dokonująca rejestracji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie będąca konsumentem.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo doboru uczestników. Potwierdzenie rejestracji zostanie dokonane przez Organizatora w najbliższym możliwym terminie.

Regulamin:

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo doboru uczestników. Potwierdzenie rejestracji zostanie dokonane przez Organizatora w najbliższym możliwym terminie.

Szkolenie zamknięte:

Szkolenie ON-LINE: Jak wybrać system IT klasy CMMS? może na Państwa życzenie zostać zrealizowane w formie zamkniętej.

W takim wypadku oprócz kwestii programowej, dostosowany do Państwa potrzeb zostanie również sposób prowadzenia zajęć teoretycznych oraz warsztatowych. Ponadto szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnym, zaproponowanym przez Państwa, miejscu oraz terminie.

Szkolenie zamknięte to:

 • Dopasowany do ram czasowych oraz potrzeb program szkolenia;
 • Optymalizacja budżetu szkoleniowego;
 • Dowolność w doborze terminu i miejsca szkolenia;
 • Analiza wybranych przypadków z bieżącej działalności firmy;
 • Konsultacja z trenerem podczas szkolenia oraz 30 dni po szkoleniu.

Zapraszamy do kontaktu – przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę szkoleniową!

Koordynatorzy Projektu: "ON-LINE: Jak wybrać system IT klasy CMMS?"

Szymon Wolniewicz IT Business Consultant BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. Tel.kom.: 698-631-930 E-Mail: Szymon.wolniewicz@bpc-group.pl

Kontakt:

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Sekcja Organizacji Spotkań Edukacyjnych
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A,
Telefon Kontaktowy: +48 (32) 777-15-01
E-Mail: kontakt@bpc-group.pl
Regon: 240738263, NIP: 9542610254, Kapitał Zakładowy: 67 200,00 zł KRS: 0000292152, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zapraszamy do kontaktu – przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę szkoleniową!

Koordynatorzy Projektu: "ON-LINE: Jak wybrać system IT klasy CMMS?"

Szymon Wolniewicz IT Business Consultant BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. Tel.kom.: 698-631-930 E-Mail: Szymon.wolniewicz@bpc-group.pl

Warunki Rejestracji i Uczestnictwa

I. ORGANIZATOR SZKOLENIA

 1. Organizatorem Szkolenia, zwanego dalej "Szkoleniem", jest BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-159), przy ul. Jesionowej 9A, piętro VIII, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000292152, kapitał zakładowy: 67.200,00 PLN, NIP: 9542610254, Regon: 240738263. Osobą odpowiedzialną za organizację Szkolenia jest Wojciech Ziaja, Consulting Services Director, M: +48 662 105 884, E: wojciech.ziaja@bpc-group.pl

 

II. SZKOLENIE

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie uprzedniej rejestracji przy pomocy formularza rejestracyjnego, złożenie oświadczenia woli w przedmiocie przyjęcia Oferty Szkolenia oraz dokonanie opłaty za udział w Szkoleniu w terminie określonym w pkt. III. 4.
 2. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Szkolenia. Liczba miejsc na Szkolenie jest ograniczona, a o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy zarejestrowani na Szkolenie, w przypadku gdy nie będzie się ono odbywać planowo, zostaną o tym poinformowani drogą e-mailową, najpóźniej 5 dni przed planowanym terminem Szkolenia. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. w szczególności zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Szkolenia. W takim przypadku zarejestrowani Uczestniczy wezmą udział w najbliższym Szkoleniu. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora z powyższego tytułu.
 3. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podawania przyczyny.

 

III. CENA SZKOLENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Opłata za udział w Szkoleniu:

1 100 PLN + 23% VAT – udział jednego podmiotu (przedsiębiorstwa);

900 PLN - opracowanie raportu dedykowanego dla uczestnika szkolenia w formie pisemnej, który zawierać będzie informacje o możliwych kierunkach informatyzacji przedsiębiorstwa reprezentowanego przez uczestnika szkolenia, analizę wskazanych przez niego rozwiązań i dostawców IT oraz wskazanie rozwiązań i dostawców, z którymi przedsiębiorstwo powinno się zapoznać z uwagi na zakres potrzeb, plany inwestycyjne, a także inne czynniki wskazane przez uczestnika szkolenia.

 1. Cena Szkolenia obejmuje: udział w sesji zdalnej realizowanej za pośrednictwem Internetu, komplet elektronicznych lub drukowanych wysłanych pocztą materiałów szkoleniowych, indywidualne konsultacje podczas zajęć, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 2. Opłata za udział w Szkoleniu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług w wysokości określonej w przepisach prawa polskiego powszechnie obowiązującego w chwili wystawienia faktury.
 3. Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu rejestracji przy pomocy formularza rejestracyjnego oraz złożeniu oświadczenia woli w przedmiocie przyjęcia Oferty Szkolenia. Termin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury. W tytule przelewu powinny zostać podane: firma Uczestnika, tytuł Szkolenia oraz termin jego realizacji.
 4. Po dokonaniu rejestracji przy pomocy formularza rejestracyjnego Uczestnik biorący udział w Szkoleniu otrzyma od Organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na Szkolenie.
 5. W przypadku braku zgody na zawarcie umowy przy użyciu wzorca umownego, możliwe jest zawarcie umowy na warunkach indywidualnie uzgodnionych.

 

IV. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

 1. Uczestnik Szkolenia może zrezygnować z uczestnictwa bez ponoszenia kosztów, nie później niż na 7 dni przed terminem Szkolenia (jeżeli Opłata za udział w Szkoleniu została zapłacona nastąpi jej zwrot). Rezygnacja w okresie krótszym niż 7 dni, a także nieobecność na Szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji w terminie min. 7 dni przed realizacją Szkolenia) skutkuje obowiązkiem opłacenia 100% kwoty za Szkolenie. Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu, pod rygorem jej bezskuteczności, winna zostać dokonana na piśmie i przesłana na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za organizację Szkolenia.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Szkolenia bez podawania przyczyny. W takim przypadku przysługuje jedynie prawo do zwrotu uiszczonej Opłaty za udział w Szkoleniu w terminie 14 dni od daty odwołania Szkolenia. Uczestnikowi nie przysługują żadne inne roszczenia w stosunku do Organizatora z tytułu odwołania Szkolenia.
 3. W każdym czasie Uczestnik może wyznaczyć inną osobę biorącą udział w Szkoleniu, za którą bierze pełną odpowiedzialność. Zmianę należy przekazać telefonicznie lub e-mailowo koordynatorowi Szkolenia.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Terminy szkolenia:
08:30 – 09:15 - I część
10:00 – 10:45 - II część
Zapytaj o inne terminy
Miejsce:
SZKOLENIE ON-LINE
Koszty:
Język:
Spotkanie w języku polskim
Alt Text!
logo

Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC

Zapoznałem się