BPC Training Centre

Program:

Training section:


Organization of the advanced selection process it solutions supporting enterprise management.

Description:

ON-LINE: Jak wybrać system IT klasy WMS?

 

Logistyka wewnętrzna i magazynowa to istotny obszar biznesowy nie tylko w przedsiębiorstwie handlowo-dystrybucyjnym, ale także w zakładzie produkcyjnym. Każde z tych przedsiębiorstw będzie miało nieco inne wyzwania i potrzeby w zakresie optymalizacji tychże procesów, niemniej jednak jeden jest zbieżny - minimalizacja kosztów logistyki.

 

Rynek systemów WMS w Polsce jest już dosyć dojrzały, dysponując tym samym rozwiązaniami niższej półki funkcjonalno-cenowej, jak i szeregiem międzynarodowych rozwiązań. Gro tych rozwiązań posiada moduły funkcjonalne w zakresie obsługi transportu i spedycji, inne zaś współpracują z wybranymi aplikacjami typu TMS w tym zakresie, a jeszcze inni dostawcy proponują bezpośrednią integrację ze spedytorem z poziomu WMS.

 

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli zapoznać się z przykładami
kilkunastu projektów wyboru systemów WMS zrealizowanych przez BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. w latach 2018-2019. Konsultanci BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. zwrócą uwagę na najczęściej popełniane przez przedsiębiorców błędy oraz udzielą wskazówki niezbędne na etapie organizacji procesu wyboru rozwiązania.

Agenda:

 1. Jak dzielimy systemy WMS dostępne na rynku?
  • Dostosowanie cenowe: półki cenowe systemów i ich grupy docelowe użytkowników
  • Dostosowanie branżowe: wybrane funkcjonalności systemów WMS dla branż reprezentowanych przez uczestników szkolenia; przykłady systemów funkcjonujących w danym segmencie rynku
  • Sposoby licencjonowania: najbardziej popularne sposoby licencjonowania systemów dostępnych na rynku polskim wraz z symulacją cenową
 2. Dostawcy i ich specjalizacje:
  • Omówienie kluczowych rozwiązań klasy WMS oraz sieci sprzedaży tychże systemów w Polsce.
 3. Konstrukcja zapytania ofertowego.
  • Przygotowanie dokumentacji na potrzeby stworzenia zapytania ofertowego - rodzaje/schematy dokumentów
  • Treść zapytania ofertowego. Jakie informacje umieszczać a czego unikać
  • Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia zapytania ofertowego - porady jak ich unikać
 4. Analiza otrzymanych ofert na zakup i wdrożenie systemu wspierającego produkcję
  • Na co zwrócić uwagę.
  • Jak porównać oferentów.
  • Jak nie przepłacić?

Cena:

1.100 PLN netto – podmiot uczestniczący w szkoleniu

900 PLN - opracowanie raportu dedykowanego dla uczestnika szkolenia w formie pisemnej, który zawierać będzie informacje o możliwych kierunkach informatyzacji przedsiębiorstwa reprezentowanego przez uczestnika szkolenia, analizę wskazanych przez niego rozwiązań i dostawców IT oraz wskazanie rozwiązań i dostawców, z którymi przedsiębiorstwo powinno się zapoznać z uwagi na zakres potrzeb, plany inwestycyjne, a także inne czynniki wskazane przez uczestnika szkolenia.

 

Promocja:

Podmiot uczestniczący w szkoleniu otrzyma voucher o wartości 1.100 PLN netto do wykorzystania na usługi doradcze BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. obejmujące:

 

Analiza merytoryczna wszystkich umów związanych z wdrożeniem rozwiązania IT. Opiniowanie i sugerowanie zmian zapisów umów pod kątem prawno-merytorycznym wraz z ich wyjaśnieniem i uzasadnieniem oraz rekomendacja kierunku negocjacji niniejszych umów mając na względzie oczekiwania biznesowe przedsiębiorstwa.

 

Usługa obejmuje analizę wszystkich umów pomiędzy dostawcą a przedsiębiorstwem występujących w ramach projektu wdrożenia wybranego systemu IT, tj. umowa na:

- wykonanie Proof of Concept (PoC) / pilotaż systemu,

- opracowanie analizy przedwdrożeniowej,

- zakup licencji systemu IT,

- wdrożenie i dostosowanie systemu IT,

- wsparcie serwisowe i utrzymanie systemu IT.

 

W przypadku implementacji kilku rozwiązań IT w ramach jednego projektu wdrożeniowego wymogiem jest by ilość każdej z powyższych umów nie była większa niż jedna. W innym razie BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. przedstawi indywidualną wycenę dla projektu w zależności od złożoności.

 

Podmiotom uczestniczącym w szkoleniu zainteresowanym skorzystaniem z niniejszego vouchera konsultanci BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. przedstawią szczegółowy zakres prac wykonywany w ramach w/w usług wraz z jej wyceną. Voucher może zostać wykorzystany na usługi zamówione w okresie do 31.12.2020 r. (datą zamówienia jest data podpisania zamówienia/umowy na wykonanie usługi). Zaopiniowanie i zasugerowanie zmian zapisów Umów pod kątem prawno-merytorycznym wraz z ich wyjaśnieniem i uzasadnieniem. Vouchery nie sumują się z innymi promocjami i nie można łączyć ze sobą voucherów. W przypadku posiadania przez przedsiębiorstwo kilku voucherów mogą one zostać wykorzystane w ramach różnych projektów tudzież różnych usług BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. co wymaga jednak każdorazowo indywidualnych ustaleń.

Agenda:

Brak infromacji

General organizers:

BPC Group

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. supports large and medium enterprises in computerization processes. Provides advisory services that help decision makers choose the right IT option for the enterprise, as well as the appropriate IT system and implementation company. Projects include conducting business process analysis, developing an inquiry, organizing dedicated presentations and negotiating contract terms with IT system suppliers.

 

In addition to consulting provided in an individualized manner, the company conducts extensive educational activities for enterprises. As part of the BPC Training Center, conferences and workshops are organized for decision-makers who choose IT systems.

 

Over twelve years of activity, over 200 educational meetings and nearly 8,000 people have been trained. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. is also the owner and editor of the consultancy website www.bpc-guide.pl and the largest IT system database in Poland. The company regularly publishes Analytical Reports on the state of computerization of Polish enterprises.

Register:

Registration for the training is currently closed.

Registration for the training is currently closed.

Trainings Close:

Trainings ON-LINE: Jak wybrać system IT klasy WMS? at your request it can be realized in a closed form.

In this case, apart from the program issue, the way of conducting theoretical and workshop classes will also be adapted to your needs. In addition, the training can be carried out at any place and time suggested by you.

Closed training is:

 • Training program adapted to the time frame and needs;
 • Training budget optimization;
 • Freedom in choosing the date and place of training;
 • Analysis of selected cases from the company's current operations;
 • Consultation with the trainer during the training and 30 days after the training.

Feel free to contact us - we will prepare a dedicated training offer for you!

Project coordinators:: "ON-LINE: Jak wybrać system IT klasy WMS?"

Szymon Wolniewicz IT Business Consultant BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. Phone: 698-631-930 E-Mail: Szymon.wolniewicz@bpc-group.pl

Contact:

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Educational Meetings Section
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A,
Phone number: +48 (32) 777-15-01
E-Mail: kontakt@bpc-group.pl
Regon: 240738263, NIP: 9542610254, Kapitał Zakładowy: 67 200,00 zł KRS: 0000292152, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Please contact us - we will prepare a dedicated training offer for you!

Project coordinators:: "ON-LINE: Jak wybrać system IT klasy WMS?"

Szymon Wolniewicz IT Business Consultant BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. Phone: 698-631-930 E-Mail: Szymon.wolniewicz@bpc-group.pl

Terms of Registration and Participation

I. ORGANIZATOR SZKOLENIA

 1. Organizatorem Szkolenia, zwanego dalej "Szkoleniem", jest BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-159), przy ul. Jesionowej 9A, piętro VIII, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000292152, kapitał zakładowy: 67.200,00 PLN, NIP: 9542610254, Regon: 240738263. Osobą odpowiedzialną za organizację Szkolenia jest Wojciech Ziaja, Consulting Services Director, M: +48 662 105 884, E: wojciech.ziaja@bpc-group.pl

II. SZKOLENIE

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie uprzedniej rejestracji przy pomocy formularza rejestracyjnego, złożenie oświadczenia woli w przedmiocie przyjęcia Oferty Szkolenia oraz dokonanie opłaty za udział w Szkoleniu w terminie określonym w pkt. III. 4.
 2. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Szkolenia. Liczba miejsc na Szkolenie jest ograniczona, a o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy zarejestrowani na Szkolenie, w przypadku gdy nie będzie się ono odbywać planowo, zostaną o tym poinformowani drogą e-mailową, najpóźniej 5 dni przed planowanym terminem Szkolenia. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. w szczególności zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Szkolenia. W takim przypadku zarejestrowani Uczestniczy wezmą udział w najbliższym Szkoleniu. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora z powyższego tytułu.
 3. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podawania przyczyny.

III. CENA SZKOLENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Opłata za udział w Szkoleniu:

1 100 PLN + 23% VAT – udział jednego podmiotu (przedsiębiorstwa);

900 PLN - opracowanie raportu dedykowanego dla uczestnika szkolenia w formie pisemnej, który zawierać będzie informacje o możliwych kierunkach informatyzacji przedsiębiorstwa reprezentowanego przez uczestnika szkolenia, analizę wskazanych przez niego rozwiązań i dostawców IT oraz wskazanie rozwiązań i dostawców, z którymi przedsiębiorstwo powinno się zapoznać z uwagi na zakres potrzeb, plany inwestycyjne, a także inne czynniki wskazane przez uczestnika szkolenia.

 1. Cena Szkolenia obejmuje: udział w sesji zdalnej realizowanej za pośrednictwem Internetu, komplet elektronicznych lub drukowanych wysłanych pocztą materiałów szkoleniowych, indywidualne konsultacje podczas zajęć, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 2. Opłata za udział w Szkoleniu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług w wysokości określonej w przepisach prawa polskiego powszechnie obowiązującego w chwili wystawienia faktury.
 3. Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu rejestracji przy pomocy formularza rejestracyjnego oraz złożeniu oświadczenia woli w przedmiocie przyjęcia Oferty Szkolenia. Termin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury. W tytule przelewu powinny zostać podane: firma Uczestnika, tytuł Szkolenia oraz termin jego realizacji.
 4. Po dokonaniu rejestracji przy pomocy formularza rejestracyjnego Uczestnik biorący udział w Szkoleniu otrzyma od Organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na Szkolenie.
 5. W przypadku braku zgody na zawarcie umowy przy użyciu wzorca umownego, możliwe jest zawarcie umowy na warunkach indywidualnie uzgodnionych.

IV. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

 1. Uczestnik Szkolenia może zrezygnować z uczestnictwa bez ponoszenia kosztów, nie później niż na 7 dni przed terminem Szkolenia (jeżeli Opłata za udział w Szkoleniu została zapłacona nastąpi jej zwrot). Rezygnacja w okresie krótszym niż 7 dni, a także nieobecność na Szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji w terminie min. 7 dni przed realizacją Szkolenia) skutkuje obowiązkiem opłacenia 100% kwoty za Szkolenie. Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu, pod rygorem jej bezskuteczności, winna zostać dokonana na piśmie i przesłana na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za organizację Szkolenia.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Szkolenia bez podawania przyczyny. W takim przypadku przysługuje jedynie prawo do zwrotu uiszczonej Opłaty za udział w Szkoleniu w terminie 14 dni od daty odwołania Szkolenia. Uczestnikowi nie przysługują żadne inne roszczenia w stosunku do Organizatora z tytułu odwołania Szkolenia.
 3. W każdym czasie Uczestnik może wyznaczyć inną osobę biorącą udział w Szkoleniu, za którą bierze pełną odpowiedzialność. Zmianę należy przekazać telefonicznie lub e-mailowo koordynatorowi Szkolenia.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wymagania techniczne

Do udziału w konferencji online/ webinaru/ szkolenia BPC GROUP POLAND wymagane jest połączenia audio-video poprzez aplikację Microsoft Teams lub też przeglądarkę.

Opcja I: Instalacja aplikacji Microsoft Teams
 1. Pobierz aplikację i zainstaluj na swoim komputerze (https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion) lub uruchom ją jeśli posiadasz ją już zainstalowaną w ramach pakietu Office.
 2. Zaloguj się do aplikacji wykorzystując istniejący login i hasło lub też utworzyć nowe konto.
 3. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 4. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.
Opcja II: Dołączenie do spotkania poprzez przeglądarkę internetową
 1. Sprawdź czy posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję wykorzystywanej przeglądarki(jeśli nie – zaktualizuj ją).
 2. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 3. Zaakceptuj opcjonalną instalację pluginu Microsoft Teams dla przeglądarki.
 4. W przypadku braku kompatybilnej przeglądarki Microsoft Teams podpowie i wskaże link do uruchomienia spotkania poprzez Microsoft Edge.
 5. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

Obsługiwane przeglądarki to Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Najnowsza wersja przeglądarki Chrome, Najnowsza wersja przeglądarki Firefox

Prosimy o próbę dołączenia około 30 minut przed rozpoczęciem spotkania celem uniknięcia opóźnienia. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt telefoniczny z naszym administratorem spotkania pod numerem telefonu: 606 320 672

Training dates:
08:30 – 09:15 - I część
10:00 – 10:45 - II część
Place:
SZKOLENIE ON-LINE
Language:
Meeting in the polish language
Alt Text!
logo

Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC

Zapoznałem się